5. utgave av Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode

ISBN: 978-82-7935-384-3

PDFSkriv utE-post
Denne boken gir en bred introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Den er skrevet spesielt for studenter og forskere, men kan også være nyttig for andre som skal gjennomføre undersøkelser, prosjekter eller utredninger.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 475
Rabatt
Forfatter(e): Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte, Line Christoffersen

Om boka

Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode har i en årrekke vært Norges mestselgende metodebok. Nå kommer den i 5. utgave 20. juni 2016.

Boken gir en bred introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Den er skrevet spesielt for studenter og forskere, men kan også være nyttig for andre som skal gjennomføre undersøkelser, prosjekter eller utredninger. Boken dekker både kvalitativ og kvantitativ forskningsdesign. Forfatterne har en pragmatisk holdning til metoder, og framhever at det er formål og problemstilling som avgjør hvilken framgangsmåte som bør benyttes når studier skal gjennomføres.

Boken redegjør for de valg som kan gjøres i forskningsprosessen, og hvordan en undersøkelse kan designes fra idé til rapportering og presentasjon av resultatene. Den gir mange praktiske tips og er rik på eksempler. Det er ikke nødvendig å ha spesielle forkunnskaper om forskningsmetode for å ha utbytte av boken.

 5. utgaven inneholder et nytt kapittel om dokumentanalyse og litteraturstudier, og et om regresjonsanalyse. For øvrig er teksten gjennomgående bearbeidet og oppdatert.

Om forfatteren

Asbjørn Johannessen er sosiolog og knyttet til Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har lang undervisningserfaring i samfunnsvitenskapelig metode.

Per Arne Tufte er siviløkonom fra BI og dr.polit. i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Han er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo, har bakgrunn som forsker ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og Senter for profesjonsstudier (SPS), og har undervist i  orskningsmetode ved Universitetet i Oslo og en rekke høgskoler i Norge.

Line Christoffersen har en ph.d. i markedsføring fra Handelshøjskolen i København. Hun er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøyskolen i Oslo, og underviser i forskningsmetode. Hun har tidligere arbeidet som kvalitativ konsulent i TNS Gallup og vært forskningsleder for kvalitative metoder i IPOS MMI.

Alle forfatterne har skrevet flere bøker om samfunnsvitenskapelig metode.

Innholdsfortegnelse

DEL I - METODEREFLEKSJON

Kapittel 1
Hverdagskunnskap og forskning
- Teoretisering av hverdagserfaringer
- Hva er samfunnsvitenskapelig metode?
- Forskjell mellom samfunnsvitenskap og naturvitenskap
- Kvalitativ og kvantitativ metode
- Forskningsprosessen

Kapittel 2
Virkeligheten, data og teori
- Samfunnsvitenskapens studieemne - den sosiale virkeligheten
- Data/empiri
- Teori som forenkling av virkeligheten
- Teoretisk perspektiv
- Begreper
- Hypotese
- Forholdet mellom empiri og teori

Kapittel 3
Fra tema til problemstilling
- Ontologisk og epistemologisk perspektiv
- Undersøkelsens faglige utgangspunkt
- Undersøkelsens formål
- Undersøkelsens problemstilling
- Nøkkelbegreper
- Operasjonalisering
- Formulering av problemstilling
- Datas relevans - validitet

Kapittel 4
Gjennomføring av undersøkelser - forskningsdesign
- Hva er forskningsdesign?
- Tverrsnittsundersøkelser
- Longitudinelle undersøkelser
- Eksperiment
- Kvasieksperiment
- Evaluering
- Simuleringer
- Kvalitative designer
- Fenomenologi
- Grounded theory
- Etnografisk design
- Casedesign

Kapittel 5
Forskerens etiske og juridiske ansvar
- Forskningsetiske prinsipper
- Forskningsetiske retningslinjer
- Forskningsetikk og bruk av Internett
- Adgang til og bruk av personopplysninger
- Hvor skal prosjektene meldes? Hvor søker man konsesjon?
- Samtykke til å delta i en undersøkelse
- Taushetsplikt og anonymitet
- Adgang til taushetsbelagte personopplysninger


DEL II - KVALITATIV TILNÆRMING - TEKSTENES TALE

Kapittel 6
Utvelgelse av informanter i kvalitative undersøkelser
- Utvalgsstørrelse
- Utvalgsstrategier
- Rekruttering av informanter

Kapittel 7
Observasjon
- Når egner observasjon som metode seg
- Hva kan observeres?
- Observasjonens setting
- Observasjonens faser
- Tilgang til felten og settingen
- Feltrelasjoner og feltroller
- Mennesket som instrument
- Dokumentering av observasjoner
- Exit fra felten
- Observatørens etiske ansvar

Kapittel 8 
Kvalitative intervjuer og gruppesamtaler
- Kvalitative intervjuer
- Gruppesamtaler

Kapittel 9
Datareduksjon, analyse og fortolkning av kvalitative data
- Forholdet mellom analyse og fortolkning
- Å arbeide med tekst

Kapittel 10
Fenomenologisk analyse
- Helhetsinntrykk og sammenfatning av meningsinnhold
- Koder, kategorier og begreper
- Kondensering
- Sammenfatning

Kapittel 11
Grounded theory
- Å utvikle nye teorier med utgangspunkt i data
- Grounded theory som metode
- Fasene i grounded theory

Kapittel 12
Etnografisk analyse
- Beskrivelse
- Analyse
- Fortolkning

Kapittel 13
Analyse i casestudier
- Fasene i casestudier
- Generelle analysestrategier

Kapittel 14
Historiefortelling
- Narrativ analyse
- Beretningsanalyse

Kapittel 15
Språklig orienterte analyser
- Diskursanalyse
- Konversasjonsanalyse

Kapittel 16
Evaluering av kvalitative undersøkelser
- Pålitelighet (reliabilitet)
- Troverdighet (intern validitet)
- Overførbarhet (ekstern validitet)
- Bekreftbarhet (objektivitet)

Kapittel 17
Meningssammenhenger og kausalsammenhenger i kvalitativ analyse
- Avsluttende kommentar: Kvalitativ analyse - kunst eller teknikk?


DEL III - KVANTITATIV TILNÆRMING - TALLENES TALE

Kapittel 18
Hvem og hva skal forskeren undersøke? Enheter, variabler, verdier og målenivå
- Hvem skal forskeren undersøke? Enheter
- Hvem skal undersøkes - alle eller et utvalg?
- Svarrespons og bortfallsanalyse
- Hva skal undersøkes? Variabler og verdier
- Kodebok og datamatrise
- Variablers målenivå
- Sammensatte må

Kapittel 19
Datainnsamling ved hjelp av spørreskjema
- Spørreskjemaets logikk
- Spørreskjemaet må utformes slik at det kan gi svar på problemstillingene
- Hva spør man om?
- Ulike grader av strukturering
- Praktiske tips ved utforming av spørreskjemaer
- Hvis respondenten ikke er i stand til å svare
- Bruk av skalaer
- Fasene i utarbeidelse av spørreskjemaer
- Hvor stort kan spørreskjemaet være?
- Prestudie
- Ferdigstilling og utsendelse
- Purring

Kapittel 20
Fordeling av én egenskap - univariat analyse
- Data må forenkles
- Tabeller og figurer
- Hva er typisk? Middelverdi
- Hvordan varierer fordelingen? Spredning
- Form
- Univariat analyse og målenivå

Kapittel 21
Fordeling av to egenskaper - bivariat analyse
- Krysstabeller
- Avhengig og uavhengig variabel
- Tabelltolkning
- Sammenlikning av statistiske mål
- Mål for samvariasjon - korrelasjon
- Bivariat analyse og målenivå
- Er sammenhenger kausale?

Kapittel 22
Kontroll for tredje variabel - trivariat analyse
- To bivariate sammenhenger
- Trivariat analyse
- Samspill


DEL IV - SLUTNINGSSTATISTIKK: Å GENERALISERE FRA UTVALG TIL POPULASJON

Kapittel 23
Beregning av sikkerhetsmargin - estimering
- Estimering
- Normalfordelingskurven
- Å estimere et gjennomsnitt i populasjonen ved hjelp av et gjennomsnitt i utvalget
- Å estimere en prosentfordeling i populasjonen ved hjelp av prosentfordelingen i utvalget

Kapittel 24
Beregning av forskjeller mellom grupper - hypotesetesting
- Hypotesetesting

Kapittel 25
Hvordan vurdere slutningsstatistikk?
- Feilslutninger
- Statistisk og innholdsmessig signifikans
- Slutningsstatistikk og validitet


DEL V - AVSLUTTENDE METODEREFLEKSJON

Kapittel 26
Kvalitativ og kvantitativ metode - forskjeller og likheter
- Kritikk av kvantitative tilnærminger
- Kvalitative og kvantitative data
- Hermeneutisk sirkel - fortolkning
- Metodetriangulering
- Mindre holdbare kjennetegn ved kvalitative og kvantitative tilnærminger

Kapittel 27
Å skrive faglige tekster
- Skrivning som prosess
- Nyttige hjelpemidler
- Ulike sjangere
- Gruppeskrivning
- Disponering av innhold
- Rapportering av semistrukturerte og ustrukturerte kvalitative forskningsopplegg
- Skrivetekniske prinsipper
- Skrivetekniske regler
- Nyttige nettadresser


Ordliste

Vedlegg 1
Resultater av trening på empatisk kommunikasjon

Vedlegg 2
Forholdet mellom z-skår og andeler (proporsjoner) som ligger under/over mulige z-skårer

Vedlegg 3
To typer statistikk
- Beskrivende statistikk
- Slutningsstatistikk

Litteratur

Stikkord

Utgivelsesdato

Utgitt 20. juni 2016 (5. utgave)

Forfattere
Asbjørn Johannessen
Per Arne Tufte
Line Christoffersen