Doktrineutvikling i Heimevernet

ISBN: 978-82-7935-230-3

Boka setter doktrineutformingen i Heimevernet inn i et videre teoretisk og militærhistorisk perspektiv, og benytter seg av både statsvitenskapelig og militær teori for å forstå prosessene bak doktrineutviklingen.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 275
Rabatt
Forfatter: Stig Jarle Hansen

Heimevernet har gjennomgått store forandringer med hensyn til trening, taktikk og doktriner. For førti år siden var Heimevernets oppgave å sikre militære objekter, for tretti år siden opererte Heimevernet store avdelinger på bataljons størrelse, for tjue år siden opprettet Heimevernet spesialstyrker som skulle forhindre sabotasje og terror, og for ti år siden var Heimevernets strategier og doktriner så like politiets at de protesterte på at Heimevernet hadde stjålet oppgaver fra dem.

"Doktrineutvikling i Heimevernet" undersøker hvordan doktriner skapes, og hvordan utformingen av dem foregikk.

Boka setter doktrineutformingen i Heimevernet inn i et videre teoretisk og militærhistorisk perspektiv, og benytter seg av både statsvitenskapelig og militær teori for å forstå prosessene bak doktrineutviklingen. Historien om hvordan doktrinene i Heimevernet har forandret seg, er en historie om organisasjonskultur, politikernettverk og Heimevernets evne til fleksibel organisering.


Stig Jarle Hansen er historiker og statsviter med Ph.D. fra University of Wales, Aberystwyth. Han er seniorforsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), med fokus på krigsøkonomi, Afrikas Horn (Somalia), politisk islam og doktrineteori knyttet til nye trusler og konfliktdynamikk. Han har tidligere vært analytiker for Jane’s Defence Review.


Kapittel 1: Innledning
- Hvorfor studere Heimevernet?
- Doktrineutvikling
- Problemstilling og avgrensing
- Kilder og kildebruk
- Bokas oppbygging

Kapittel 2: Hvordan skapes doktriner?
- Doktrineteori og Heimevernet
- En tradisjonell militær tilnærming
- Elizabeth Kier: (u)kultur og doktriner
- Jack Snyder: forutinntatthet og organisasjonsinteresser
- Barry Posen: innovative sivilister og stagnerte militære organisasjoner
- En sammenfatning

Kapittel 3: Røttene
- Et barn av Milorg
- Den første gullalder for taktikkutvikling i Heimevernet
- Operativ myndighet
- Tendenser og trender
- Et tidsskifte: Heimevernsstaben flytter

Kapittel 4: Heimevernet - infanteriets lillebror? (1970–1984)
- Geriljadebatten: et mislykket forsøk på doktrineendring
- Kunsten å ”orge” doktriner
- En reservehær?
- Utviklingen kulminerer
- Perioden 1970–1984: trender, doktriner og årsaker

Kapittel 5: Spetsnas og spesialstyrker - en mellomfase (1984–1992)
- Spetsnas: effekten av eksterne doktrineforandringer
- HV-016: utforming og utvikling
- Strid i bebygde områder
- Lederskap og Heimevernet
- Både prolog og epilog

Kapittel 6: Heimevernet – et reservepoliti? (1992–2000)
- Store rammeforandringer: Våpenskolen Dombås og Sovjets sammenbrudd
- Objektsikring, utrykningsstyrker, overvåking og kontroll
- Strid i bebygde områder (SIBO)
- ”Sal syv-syndromet” og doktrinehjulet
- En ny tid

Kapittel 7: Konklusjon
- En historisk sammenfatning
- Teorienes forklaringskraft
- Kultur og rasjonalitet

Militære ord og uttrykk

Kildemateriale

Referanser


Utgitt i juni 2007