Krigerkultur i en fredsnasjon. Norsk militærprofesjon i endring

ISBN: 978-82-7935-272-3

Soldatyrket dreier seg om å kunne ta andres liv, med risiko for å miste sitt eget. Bruken av Forsvaret i internasjonale operasjoner etter den kalde krigens slutt har økt sannsynligheten for at norske soldater, på det norske samfunnets vegne, dreper andre mennesker og må ta tap.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 298
Rabatt
Forfatter: (red.) Janne Haaland Matlary, Håkan Edström, Nils T. Lunde

Soldatyrket dreier seg om å kunne ta andres liv, med risiko for å miste sitt eget. Bruken av Forsvaret i internasjonale operasjoner etter den kalde krigens slutt har økt sannsynligheten for at norske soldater, på det norske samfunnets vegne, dreper andre mennesker og må ta tap. Forsvarsdepartementet fremholder derfor at det er grunnleggende at norske soldater hele tiden har norske myndigheters klare støtte.

Utgangspunktet i denne boken er spenningen mellom et forsvar som blir stadig mer profesjonalisert, og et samfunn som er preget av et selvbilde som fredsnasjon. Midt i dette spenningsfeltet utvikles den militære profesjon. Hva baseres militær profesjonskultur på? Er det sosial og profesjonell elitisme? Er det dessuten i ferd med å utvikle seg en krigerkultur i deler av Forsvaret? Har Forsvaret behov for en slik utvikling eller er det en risiko forbundet med subkulturer? Hva er ønskelig fra samfunnets side? Og hvilket ansvar har den politiske ledelsen for at profesjonsutviklingen skjer i harmoni med øvrig samfunnsutvikling? Dette er noen av de problemstillingene som drøftes i boken.


Håkan Edström er dr.philos. i statsvitenskap og har oberstløytnants grad i den svenske hæren. Fra 2005 til 2007 tjenestegjorde han ved Högkvarterets (HKV) enhet for strategisk analyse i Stockholm. Edström har også bidratt til den svenske Försvarshögskolans arbeid rundt profesjonsutvikling. Han arbeider som hovedlærer i sikkerhetspolitikk og strategi ved Forsvarets høgskole samt som senior researcher ved Maastricht University. Edström er assosiert researcher ved Institutt for forsvarsstudier.

Nils Terje Lunde er oberstløytnant i Feltprestkorpset og dr.theol. innenfor fagfeltet militær etikk. Han har undervist i militær profesjonsetikk ved Luftkrigsskolen i perioden 1996–2005. Han er stabsprest ved Forsvarets høgskole og er seksjonssjef for etikkseksjonen ved avdeling for militærmakt.

Janne Haaland Matlary er professor dr.philos. ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, og professor II ved Forsvarets høgskole. Hun var statssekretær i Utenriksdepartementet 1997–2000 og ekspertmedlem av Forsvarspolitisk utvalg. Hun leder forskningsprogrammet \"NATO in a Changing World\" sammen med Rolf Tamnes, Institutt for forsvarsstudier, og arbeider med en bok om NATOs strategi i Afghanistan.


Kapittel 1
PÅ JAKT ETTER DEN MILITÆRE PROFESJON
av Håkan Edström, Nils Terje Lunde og Janne Haaland Matlary
- Gammel problematikk i nye klær?
- Sentrale begreper
- Tilnærming og modell
- Bokens bidrag og oppbygging

Kapittel 2
DEN NORSKE MILITÆRE PROFESJONSIDENTITETEN: KRIGER, HJEMLANDSFORSVARER OG STATSANSATT TJENESTEMANN
av Torunn Laugen Haaland
- 1990: Et forsvar uten krigserfaring
- Utviklingen av den militære profesjonsidentiteten etter den kalde krigen
- Krigeren
- Statsansatt tjenestemann
- Hjemlandsforsvareren
- Kriger og sikkerhetspolitisk instrument?

Kapittel 3
SJÄLVBILD, SAMHÄLLELIGA FÖRVÄNTNINGAR ELLER STATLIGT TVÅNG?
av Håkan Edström
- Ett självuppoffrande kall?
- Exklusivitet eller ett yrke i mängden?
- Kvantitativt urval och arbetsmarknadens spelregler
- Fördjupad analys av professionsidentitet
- Konklusion

Kapittel 4
KRIGER I KAMUFLASJE? PROFESJONEN OG POLITIKKEN
av Janne Haaland Matlary
- Den normative profesjonsidentiteten - en idealtype?
- Ansatser til norsk krigerkultur
- Den norske fredskulturen
- Når krig blir fred: Legitimeringen spiller nøkkelrollen
- Kognitiv dissonans når felt møter hjemland
- Tysk og britisk legitimering av ISAF
- Krigerkulturen og samfunnet: På kollisjonskurs?

Kapittel 5
KRIGER ELLER SOLDAT? STRATEGIENS KRAV TIL DEN MILITÆRE PROFESJON
av Palle Ydstebø
- Den militære profesjonsidentitetens rasjonale
- Militærteori og den militære profesjon
- Enveisbillett til Valhall - eller tilbake til det sivile liv?
- Utviklingen av den moderne militærmakten
- Nordmenn i strid - kriger eller soldat?
- Norsk militær profesjonsidentitet: Soldatkultur ikke krigerkultur

Kapittel 6
PROFESJONSETISKE STRATEGIER: NASJONAL KONSENSUS, LIBERAL TILPASNING OG KONSERVATIV AVSKJERMING
av Nils Terje Lunde
- Profesjonskultur og profesjonsetikk
- En nasjonal konsensusstrategi
- En liberal tilpasningsstrategi
- En konservativ avskjermingsstrategi
- De profesjonsetiske strategier og den dobbelte spenning
- Ytre spenning: Legitimitet og normsystem
- Indre spenning: Funksjonell differensiering
- Konklusjon

Kapittel 7
RETT TIL Å DREPE - PLIKT TIL Å DØ: DEN MILITÆRE PROFESJON I ET RETTSLIG LYS
av Sigrid Redse Johansen
- Statlig kontroll og individuelt ansvar - den militære profesjons utfordring
- På vegne av staten
- I nasjonens interesse
- Krise og krig: Mobiliseringsplikt versus skreddersydd utenlandsekspedisjon?
- Individuelt ansvar og forventninger
- Sluttkommentarer: Interesser, plikt og heroisme

Kapittel 8
GENDERPERSPEKTIVET OG NORSK MILITÆR PROFESJONSIDENTITET
av Birgith Andreassen og Charlotte E. Ingalls
- En utvidet arena
- En postmoderne militærmakt?
- Major Mission Definition og genderperspektivet
- Soldier-scholar eller kriger?
- Women's Role - en militærmakt i utakt?
- Krigerrollen, mannsdominans og genderperspektivet
- Krigerrollen som sosial konstruksjon
- Mannsdominans og organisasjonskultur
- Konklusjon

Kapittel 9
MED HJELM ELLER BOWLERHATT? ET KRITISK LYS PÅ FORSVARETS EKSKLUSIVITET
av Harald Høiback
- Innledning
- Fra Platon til Machiavelli
- Fra geiteskinn til saueskinn
- Norske standpunkt
- Sluttkommentarer

REFERANSER
- Litteratur
- Kortere avisartikler og pressemeldinger
- Lover, forordninger og juridiske tekster
- Internettkilder
- Foredrag og forelesninger
- Skriv

BIDRAGSYTERE


Utgitt i april 2009