Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv

ISBN: 978-82-7935-278-5

Boken undersøker forskjeller i elevers karakterer på ungdomsskole, videregående skole og universitet/høgskole, og gjennomføring og frafall i videregående skole og høyere utdanning. Boken ser på betydningen av såkalte ”ghettoskoler”, med høy andel innvandrerelever, og belyser fagvalg blant innvandrere og deres barn på høgskole og universitet.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 349
Rabatt
Forfatter: (red.) Gunn Elisabeth Birkelund, Arne Mastekaasa

”Har personer med minoritetsbakgrunn de samme mulighetene som majoriteten i det norske utdanningssystemet og arbeidslivet? Alle som tror de vet svaret, bør lese denne grundige og etterrettelige boken, som presenterer originalforskning og statistiske analyser av utdannelsesvalg, frafall, prestasjoner og deltagelse i arbeidslivet blant minoriteter i Norge. Forskning av denne typen kan fungere som en effektiv motvekt til anekdotisk synsing, og vil forhåpentlig kunne virke nedkjølende på et overopphetet debattklima. (Thomas Hylland Eriksen, CULCOM, Universitetet i Oslo).

Dette er en bok om integrering av innvandrere fra ikke-vestlige land og deres barn. Hvordan går det med dem i skolen og når de går ut i arbeidslivet?

Boken undersøker forskjeller i elevers karakterer på ungdomsskole, videregående skole og universitet/høgskole, og gjennomføring og frafall i videregående skole og høyere utdanning. Boken ser på betydningen av såkalte ”ghettoskoler”, med høy andel innvandrerelever, og belyser fagvalg blant innvandrere og deres barn på høgskole og universitet. Er det slik at innvandrere og deres barn først og fremst søker seg til helseprofesjonene, samt tekniske og matematisk-naturvitenskapelige fag?

Boken analyserer også sysselsetting og inntektsutvikling etter at elevene/studentene har gått ut i arbeidslivet. Har innvandrere og deres barn like stor sjanse som majoriteten til å få jobb? Og hvordan ser inntektsutviklingen ut for disse gruppene over tid?

Analysene, som er basert på Norges unike registerdata og omfatter hele årskull, hvor også majoritetsbefolkningen inkluderes, viser at bildet er flertydig: Mens integrasjon ser ut til å gå bra på mange områder, er forskjellene store på andre områder. Boken gir et samlet uttrykk for hvor skoen trykker i integreringsarbeidet, og er ikke til å komme utenom for alle dem som er interessert i innvandringsspørsmål.


Gunn Elisabeth Birkelund, dr.polit. 1993; professor i sosiologi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Arne Mastekaasa, dr.philos. 1993; professor i sosiologi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo


Kapittel 1
Innledning
Gunn Elisabeth Birkelund og Arne Mastekaasa

FAMILIE OG SKOLE

Kapittel 2
Skoleprestasjoner blant grunnskoleelever med én norskfødt og én utenlandsfødt forelder
Jørgen Hallvik

Kapittel 3
Minoritetselevers frafall fra videregående opplæring 
Mina Verlo Grindland

Kapittel 4
I samme båt. Frafall fra videregående skole og arbeidsmarkedstilknytning blant etterkommere av innvandrere og unge med majoritetsbakgrunn 
Silje Bringsrud Fekjær og Idunn Brekke

Kapittel 5
Finnes Ghettoskolen? Betydningen av andel elever med innvandrerbakgrunn for elevenes prestasjoner i videregående skole
Silje Bringsrud Fekjær og Gunn Elisabeth Birkelund

HØYERE UTDANNING

Kapittel 6
Utdanningsvalg og innvandrerbakgrunn – mot en etnisk arbeidsdeling i høyere utdanning? 
Line Anita Schou

Kapittel 7
Innvandrerbakgrunn og frafall fra høgskolestudier 
Kjetil Helgeland

Kapittel 8
Karakterprestasjoner i høyere utdanning blant etterkommere av innvandrere 
Hanne Elisabeth Kolby og Ståle Østhus

ARBEIDSLIV

Kapittel 9
Med én fot innenfor? 
Arne Kristian Aas

Kapittel 10
Sysselsatt eller tilsidesatt? Heltidstilpasning blant høyt utdannede minoritetskvinner
Ida Drange

Kapittel 11
Høyt utdannete innvandreretterkommeres møte med arbeidsmarkedet 
Øystein Evensen

Kapittel 12
Innvandrernes og innvandreretterkommernes arbeidsinntekter 
Idunn Brekke og Arne Mastekaasa

INTEGRERT?

Kapittel 13
Et sammensatt bilde
Arne Mastekaasa og Gunn Elisabeth Birkelund

Bidragsytere


Utgitt i november 2009