Erfaring, evidens og faglig skjønn

ISBN: 978-82-7935-408-6

Profesjonsutøvere står daglig i situasjoner der de må ta vanskelige avgjørelser, basert på faglig skjønn.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 345
Rabatt
Forfatter: Einar Øverbye

Profesjonsutøvere står daglig i situasjoner der de må ta vanskelige avgjørelser, basert på faglig skjønn. Det å bruke faglig skjønn vil si å ta handlingsvalg i situasjoner der det ikke er opplagt hva man bør gjøre.

Valgene må begrunnes ut fra et sikrest mulig kunnskapsgrunnlag. Det er ikke tilstrekkelig å begrunne et faglig handlingsvalg med en appell til autoritet, tradisjon, følelser eller uspesifisert synsing. Begrunnelsen må sannsynliggjøre at utøverens handlinger, i samarbeid med brukerne, vil føre til det ønskede resultat.

Boken gir en detaljert gjennomgang av styrker og svakheter ved kunnskapsformer som er sentrale ved faglig skjønnsutøvelse. Temaet befinner seg i skjæringsfeltet mellom vitenskapsteori og metodelære. 

Erfaring, evidens og faglig skjønn er skrevet til bruk i profesjonsutdanninger på bachelor- og masternivå, samt for de mange som arbeider i profesjonsyrker og som ønsker en samlet framstilling av hva som kreves for å være rimelig sikker på at de valg man tar, har et solid kunnskapsgrunnlag.

 


Einar Øverbye er professor i sosialpolitikk ved Storbyuniversitetet OsloMet. Han har skrevet og redigert flere bøker og vitenskapelige artikler om helse- og sosialfaglige emner.


Innhold

Forord 

Kapittel 1 Faglig skjønn er kunnskapsbasert skjønn 

 

DEL I ERFARINGSKUNNSKAP   

Kapittel 2 Kunnskap i betydningen ferdigheter 

Kapittel 3 Kunnskap i betydningen innsikt 

Kapittel 4 Risikoen for å bli lurt av praktisk erfaring   

Kapittel 5 Når er praktisk erfaring sikker nok? 

Kapittel 6 Hvor sikre er intuisjoner? 

Kapittel 7 Mentale snarveier til hjelp – og til skade 

 

DEL II FORSKNINGSBASERT KUNNSKAP   

Kapittel 8 Nytten av forskning 

Kapittel 9 Tre måter å oversette forskningskunnskap til praktisk handling   

 

DEL III TEORETISK KUNNSKAP   

Kapittel 10 Intet er så nyttig som en god teori, og få ting er farligere enn en dårlig teori   

Kapittel 11 Om å forutsi menneskers atferd   

 

DEL IV BRUKERNES KUNNSKAP   

Kapittel 12 Former for brukerkunnskap og konsekvenser for brukermedvirkning   

Kapittel 13 Innsikt i brukernes kunnskap 

Kapittel 14 Ulike virkelighetsoppfatninger   

 

DEL V KUNNSKAPSBASERT FAGLIG SKJØNN   

Kapittel 15 Integrering av kunnskap og ferdigheter   

Kapittel 16 Debatten om evidenshierarkiet   

 

Litteraturliste  

Stikkord   

 


I salg fra 24. januar 2023