Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag

ISBN: 978-82-7935-401-7

Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag gir en bred introduksjon til forskningsmetode.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 497
Rabatt
Forfatter: Asbjørn Johannessen, Line Christoffersen, Per Arne Tufte

Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag gir en bred introduksjon til forskningsmetode. Boken er skrevet spesielt med tanke på studenter og forskere innenfor økonomiske og administrative fag, men kan også være nyttig for andre som skal gjennomføre undersøkelser, prosjekter eller utredninger. Både kvalitative og kvantitative forskningsdesign blir grundig gjennomgått. 

Forfatterne har en pragmatisk holdning til metoder, og framhever at det er formål og problemstilling som avgjør hvilken framgangsmåte som bør benyttes når studier skal gjennomføres. Boken gir mange praktiske tips og er rik på eksempler.


Om forfatterne

Asbjørn Johannessen er sosiolog og tidligere førstelektor ved OsloMet – storbyuniversitetet. Han har lang undervisningserfaring i samfunnsvitenskapelig metode.

Line Christoffersen har en PhD i markedsføring fra Handelshøyskolen i København. Hun er nå dosent i markedsføring på Handelshøyskolen ved OsloMet – storbyuniversitetet, og underviser i markedsføringsfag og kvalitativ metode. Christoffersen har lang erfaring fra kvalitative undersøkelser og har tidligere arbeidet som forskningsleder for kvalitative metoder i Synovate.

Per Arne Tufte er siviløkonom fra BI og dr.polit. i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Han er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen på OsloMet – storbyuniversitetet og har bakgrunn som forsker ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og Senter for profesjonsstudier (SPS). Han har undervist i forskningsmetode og kvantitativ metode ved en rekke universiteter og høgskoler i Norge.

Alle forfatterne har utgitt flere bøker om samfunnsvitenskapelig metode.


Innhold

Del I Metoderefleksjon

 

Kapittel 1

Hverdagskunnskap og forskning

Teoretisering av hverdagserfaringer19

Hva er samfunnsvitenskapelig metode?21

Forskjell mellom samfunnsvitenskap og naturvitenskap22

Kvalitativ og kvantitativ metode22

Forskningsprosessen23

Forberedelse23

Datainnsamling24

Dataanalyse24

Rapportering24

 

Kapittel 2

Virkeligheten, data og teori25

Samfunnsvitenskapens studieemne – den sosiale virkeligheten25

Data25

Hvor pålitelige er data? Reliabilitet27

Teori, begrep og hypotese28

Forholdet mellom empiri og teori29

 

Kapittel 3

Fra tema til problemstilling

Undersøkelsens faglige utgangspunkt33

Undersøkelsens problemstilling33

Nøkkelbegreper35

Identifisering av nøkkelbegreper35

Teoretisk definisjon36

Dekomponering36

Operasjonalisering37

Indikatorer38

Formulering av problemstilling39

Datas relevans – validitet43

Begrepsvaliditet44

 

Kapittel 4

Forskerens etiske og juridiske ansvar

Forskningsetikk45

Forskningsetikk og bruk av internett46

Adgang til og bruk av personopplysninger47

Samtykke til å delta i en undersøkelse49

Taushetsplikt og anonymitet50

Taushetsbelagte personopplysninger50

 

Del II Kvalitativ tilnærming – tekstenes tale

Problemstilling og formål som utgangspunkt for valg av design51

 

Kapittel 5

Utvelgelse av informanter i kvalitative undersøkelser

Utvalgsstrategier58

Rekruttering av informanter70

Tidsperspektivet73

Utvalgsstørrelse74

Oppsummering78

 

Kapittel 6

Observasjon

Å samle data gjennom observasjon 79

Viktige begreper i observasjonsforskning80

Når egner observasjon seg?82

Hva kan observeres?84

Å velge situasjonen som skal observeres85

Feltrelasjoner og feltroller87

Å få og beholde tilgang til feltet90

Elementer ved deltakende observasjon94

Innledende kontakt94

Deltakende observasjon94

Å forlate settingen97

Forskeren som forskningsinstrument98

Dokumentasjon av observasjoner99

Utstyr:100

Før observasjonen må du bestemme deg for:101

Under observasjonen:101

Etter observasjonen:101

Observatørens etiske ansvar102

Oppsummering104

 

Kapittel 7

Kvalitative intervjuer

Den dominerende formen for datainnsamling105

Når egner intervjuer seg?106

Grad av struktur på kvalitative intervjuer107

Utforming av intervjuguide111

Hvordan stille spørsmål i kvalitative intervjuer?113

Relasjonen mellom forsker og informant114

Å bestemme hva som regnes som data116

Dokumentasjon av intervjuet118

Å intervjue betydningsfulle personer120

Det kvalitative intervjuet online125

Mobil teknologi127

Oppsummering128

 

Kapittel 8

Gruppesamtaler

Når egner gruppesamtaler seg?130

Forberedelser til gruppesamtaler131

Struktur på gruppesamtalen133

Bruk av projektive teknikker136

Dokumentasjon av gruppesamtaler140

Variasjoner over tradisjonelle gruppesamtaler142

Onlinebaserte gruppesamtaler143

Synkrone onlinebaserte gruppesamtaler144

Asynkrone onlinebaserte gruppesamtaler147

Generelt om moderatorens oppgave150

Oppsummering151

 

Kapittel 9

Datareduksjon, analyse og fortolkning av kvalitative data

Forholdet mellom analyse og fortolkning155

Å arbeide med tekst156

Å organisere og dele inn kvalitative data157

Tverrsnittbasert og kategorisk inndeling av data158

Utskrift fra et intervju161

Forslag til ordrett lesning av teksten162

Forslag til fortolkende lesning av teksten162

Forslag til refleksiv lesning av teksten162

Kontekstuell dataorganisering163

Bruk av diagrammer og tabeller163

Åpne dataarkiver og «Big Qual» 164

Computer-aided qualitative data analysis (CAQDAS)165

Oppsummering168

 

Kapittel 10

Fenomenologi – å forstå verden gjennom menneskene

Fenomenologi som forskningsdesign171

Forberedelse172

Datainnsamling173

Analyse 174

Rapportering182

Oppsummering183

 

Kapittel 11

Etnografi – å studere kulturer

Datainnsamling i etnografisk design186

Et forskningsdesign med utbredelse187

Prosedyrene i etnografisk forskning189

Valg av felt og setting189

Bli kjent med feltet190

Utforming av problemstilling190

Datainnsamling191

Beskrivelse av felt og setting som utgangspunkt for analyse195

Analyse197

En fortolkning der forskeren kommer frem til en forståelse av samhandling og meningsdannelse i kulturen200

Utforming av et helhetlig kulturelt portrett201

Rapportering202

Etnografisk forskning online203

Planleggingsfasen og tilgang til feltet207

Datainnsamling 208

Analyse og rapport209

Oppsummering209

 

Kapittel 12

Casedesign – studiet av det spesifikke

Fire designstrategier for casedesign212

Antall caser som studeres213

Analyseenheter214

Fasene i casedesign215

Problemstilling 215

Teoretiske antakelser217

Analyseenheter218

Utvalgsstrategi219

Antall informanter219

Rekruttering219

Tidsperspektiv220

Den logiske sammenhengen mellom data og antakelsene og kriterier for å tolke funnene220

Rapportering222

Å generere teori fra casestudier223

Trinn 1: Å komme i gang224

Trinn 2: Valg av case224

Trinn 3: Design av protokoll og instrumenter225

Trinn 4: Å gå i felt225

Trinn 5: Analyse av data226

Trinn 6: Å forme hypoteser227

Trinn 7: Relevant litteratur227

Trinn 8: Å trekke konklusjoner228

Rapportering230

Oppsummering230

 

Kapittel 13

Historiefortelling – narrativ analyse

Beretningsanalyse236

Critical incident technique – når målet er å løse praktiske problemer237

Forskningsprosessen 238

Oppsummering240

 

Kapittel 14

Språklig orienterte analyser

Diskursanalyse241

Konversasjonsanalyse246

Oppsummering248

Kapittel 15

 

Evaluering av kvalitative undersøkelser

Pålitelighet (reliabilitet)250

Troverdighet (intern validitet)250

Overførbarhet (ekstern validitet)251

Bekreftbarhet (objektivitet)252

Oppsummering253

 

Del III Kvantitativ tilnærming – tallenes tale

Mixed methods research 256

 

Kapittel 16

Kvantitative forskningsdesign

Tverrsnittundersøkelser259

Longitudinelle undersøkelser261

Tidsserieundersøkelser og tverrsnittundersøkelser261

Panelstudier262

Kohortundersøkelser263

Eksperiment263

Kvasieksperiment264

Evaluering265

 

Kapittel 17

Hvem og hva skal forskeren undersøke? Enheter, variabler, verdier og målenivå

Hvem skal forskeren undersøke? Enheter267

Hvem skal undersøkes – alle eller et utvalg?267

Populasjonen268

Utvalg269

Svarrespons og bortfallsanalyse272

Hva skal undersøkes? Variabler og verdier276

Kodebok og datamatrise278

Variablers målenivå279

Nominalnivå279

Ordinalnivå280

Intervallnivå og forholdstallsnivå280

Dikotome variabler282

Andre inndelinger282

Sammensatte mål283

 

Kapittel 18

Datainnsamling ved hjelp av spørreskjema

Spørreskjemaet må gi svar på problemstillingene286

Ulike grader av strukturering286

Hva spør vi om?287

Praktiske tips ved utforming av spørreskjemaer288

Bruk av skalaer 293

Vet ikke?294

Hvor omfattende kan spørreskjemaet være?295

Prestudie295

Ferdigstillelse og utsendelse295

Purring296

 

Kapittel 19

Fordeling av én egenskap – univariat analyse

Data må forenkles297

Tabeller og figurer298

Hva er typisk? Middelverdi301

Gjennomsnitt301

Median301

Modus – typetall303

Hvordan varierer fordelingen? Spredning303

Variasjonsbredden303

Kvartiler og kvartildifferanse304

Standardavviket305

Form308

Univariat analyse og målenivå310

 

Kapittel 20

Fordeling av to egenskaper – bivariat analyse

Krysstabeller311

Avhengig og uavhengig variabel313

Tabelltolkning315

Sammenlikning av statistiske mål317

Mål for samvariasjon – korrelasjon317

Bivariat analyse og målenivå321

 

Kapittel 21

Analyse av årsakssammenhenger – eksperiment og statistisk kontroll

Statistisk sammenheng eller samvariasjon325

Årsaksretningen325

Kontroll for konkurrerende forklaringer – tredjevariabler326

Mekanismer329

Forskningsdesign for kvantitative årsaksstudier329

Oppsummering – intern validitet331

 

Kapittel 22

Enkel regresjonsanalyse

Enkel regresjonsanalyse: å finne den lineære trenden i dataskyen334

Lineær sammenheng334

Observasjoner, spredningsdiagram og datasky337

Regresjonslikningen og tolkning av koeffisien­tene når X er en kvantitativ variabel341

Regresjonslikningen og tolkning av koeffisi­entene når X har to verdier342

Prediksjon344

Residualer345

Residualenes kvadratsum og minste kvadraters metode347

Hvor god tilpasning gir regresjonsmodellen?349

Forklart varians – R2349

Standardiserte og ustandardiserte helningskoeffisienter353

Oppsummering av enkel regresjonsanalyse355

 

Kapittel 23

Multippel regresjonsanalyse

Tolkning av koeffisientene i multippel regresjonsanalyse359

Prediksjon i multippel regresjonsanalyse359

Residualer 360

Modelltilpasning i multippel regresjonsanalyse– R2 og justert R2360

Kategoriske uavhengige variabler i regresjonsanalyse – omkoding til dummyvariabler361

Forutgående og medierende kontrollvariabler – illustrert gjennom et eksempel365

Modererende variabler – interaksjonseffekt371

Ikke-lineære sammenhenger376

Coefficientsa378

 

Kapittel 24

Slutningsstatistikk og forutsetninger i regresjonsanalyse

Slutningsstatistikk – hypotesetest av helningskoeffisienter385

Slutningsstatistikk – hypotesetesting av hele regresjonsmodeller391

Forutsetninger for regresjonsanalyse394

Forutsetninger for å trekke årsaksslutninger i regresjonsanalyse394

Korrekt modellspesifikasjon 395

Ikke omvendt årsaksretning eller gjensidig årsakspåvirkning mellom avhengig og uavhengig variabel396

Fravær av målefeil i uavhengig variabel 396

Fravær av multikollinearitet 397

Fravær av innflytelsesrike «uteliggere»398

Forutsetninger for å generalisere fra utvalg til populasjon (slutningsstatistikk)399

Homoskedastiske feilledd399

Normalfordelte feilledd400

Uavhengighet mellom observasjonene400

 

Kapittel 25

Eksperiment

Utgangspunktet401

Kjennetegn402

Ulike typer eksperimenter406

Kontrollerte og ikke-kontrollerte eksperimenter406

Naturlige eksperimenter406

Laboratorieeksperimenter og felteksperimenter407

Validitetstrusler407

Intern validitet407

Ekstern validitet410

Eksempler på eksperimenter410

 

Kapittel 26

Datamining

Regresjonsanalyse416

Beslutningstrær416

Kunstige nevrale nettverk419

Klusteranalyse421

 

Del IV Slutningsstatistikk – å generalisere fra utvalg til populasjon

 

Kapittel 27

Beregning av sikkerhetsmargin – estimering

Estimering427

Normalfordelingskurven429

Å estimere et gjennomsnitt i populasjonen ved hjelp av et gjennomsnitt i utvalget435

Å estimere en prosentfordeling i populasjonen ved hjelp av prosentfordelingen i utvalget442

 

Kapittel 28

Beregning av forskjeller mellom grupper– hypotesetesting

Hypotesetesting443

Testing av differanser mellom gjennomsnitt – t-test446

Rapportering av resultater fra signifikanstesting450

Testing av sammenhenger i krysstabeller – khikvadrattesten 452

Testing av sammenhenger mellom variabler – sig­nifikanstest av korrelasjon457

 

Kapittel 29

Hvordan vurdere slutningsstatistikk?

Feilslutninger461

Statistisk og innholdsmessig signifikans462

Slutningsstatistikk og validitet463

 

Vedlegg 1

Forholdet mellom z-skår og andeler (proporsjoner) som ligger under/over mulige z-skårer 465

Litteratur467

Stikkord479


I salg fra 8. august 2020.