Globalisering og individualisering. Bind 1 - Modernisering og globalisering

ISBN: 82-7935-061-6

Bind 1 – Modernisering og globalisering – undersøker globaliseringens dynamikk og det modernes modernisering, det Beck kaller refleksiv modernisering eller remodernisering.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 225
Rabatt
Forfatter: Ulrich Beck

Bind 1 – Modernisering og globalisering – undersøker globaliseringens dynamikk og det modernes modernisering, det Beck kaller refleksiv modernisering eller remodernisering. Beck skiller mellom det første moderne og det refleksive eller andre moderne, det remoderne, og klargjør forskjellene mellom det første moderne, det refleksive moderne og det postmoderne.

Det første modernes nasjonalstatlige samfunnsmodell rystes i dag av globalitet og globalisering. Globaliseringsdebatten er en strid om hvilke analyseenheter som kan erstatte den nasjonalstatlige aksiomatikk i det andre moderne. Hva er globaliseringens motor? spør Beck. Gjennom en drøfting av teorier basert på monokausale globaliseringslogikker – som Wallersteins kapitalistiske verdenssystem, Rosenaus polysentriske verdenspolitikk, Gilpins hegemoniske maktstruktur, Becks globale risikosamfunn, Robertsons kulturelle glokalisering, Appadurais glokaliserte landskaper og Baumans globale nystratifisering – dokumenterer Beck en plural globaliseringssosiologi, men også en multikausal globaliseringslogikk.


Ulrich Beck er professor i sosiologi ved Ludwig-Maximilians-Universität München og London School of Economics. Hans sosiologiske nyklassiker "Risikogesellschaft" (1986) etablerte risikosamfunnet som en helt sentral beskrivelse av det Beck kaller "det andre moderne", som senere er blitt forskningsprogrammet og bokserien "Zweite Moderne". Fra 1995 til 1997 var Beck medlem av den tyske regjeringens fremtidskommisjon. Beck holdt Eilert Sundt-forelesningen "Det kosmopolitiske samfunn og dets fiender" ved Universitetet i Oslo i 2000.Utgivelsesdato

Innledning ved Torben Hviid Nielsen
Mot et nytt samfunnsvitenskapelig paradigme?
Ulrich Beck og det andre moderne
- Zombie-begreper
- Globalisering
- Individualisering
- Arbeid
- Fiender og fremmede
- Postnasjonal krig og internasjonal terrorisme
- Mot et nytt paradigme?

En teori om refleksiv modernisering
Problemstillinger, hypoteser, forskningsprogram
- Det modernes modernisering
- Plasseringen av refleksiv modernisering i samfunnsvitenskapelig diskusjonssammenheng
- Skillet mellom det første og det andre moderne
- Det modernes diskontinuitet: hypotesen om epokebrudd
- Refleksiv modernisering som metaforvandling
- Testkriterier på refleksiv modernisering
- Gjennomgangstemaer i refleksiv modernisering


Verdenshorisonten åpnes opp
Til globaliseringens sosiologi
- Sosiologi som intellektuell ordensmakt: containerteorien for samfunnet
- Transnasjonale sosiale rom
- Globaliseringens logikker, dimensjoner og konsekvenser
- Kapitalistisk verdenssystem: Wallerstein
- Post-internasjonal politikk: Rosenau, Gilpin, Held
- Verdensrisikosamfunn: økologisk globalisering som ufrivillig politisering
- Hvorfor tesen om McDonaldiseringen av verden er uriktig: paradokser ved kulturell globalisering
- Glokalisering: Robertson
- Evnen til å forestille seg mulige liv: Appadurai
- Globalisert rikdom, lokalisert fattigdom: Bauman
- Kapitalisme uten arbeid