Internett-psykologi. Subjektet i det virtuelle rom

ISBN: 82-7935-104-3

Hvilke former for chatrom finnes på nettet? Hva brukes de til? Hvor mange og hvem befolker disse rommene? Hvilke konsekvenser har chattingen for den enkelte og det sosiale fellesskapet? Hva kan fascinasjonen for chattingen skyldes? Hvem blir avhengige av chattingen? Hva kan chattingen fortelle oss mer allment om den menneskelige psyke?
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 298
Rabatt
Forfatter: Bjarte Rekdal

I denne boken drøfter forfatteren de sosiale møtestedene på Internett – de såkalte chatrommene eller snakkerommene.

Hvilke former for chatrom finnes på nettet? Hva brukes de til? Hvor mange og hvem befolker disse rommene? Hvilke konsekvenser har chattingen for den enkelte og det sosiale fellesskapet? Hva kan fascinasjonen for chattingen skyldes? Hvem blir avhengige av chattingen? Hva kan chattingen fortelle oss mer allment om den menneskelige psyke?

Forfatteren ser disse spørsmålene i sammenheng med de sosiale forvandlingene som skjer ved inngangen til et nytt hundreår.


 Bjarte Rekdal er psykolog, førsteamanuensis ved Avdeling for helsefag, Høgskolen i Oslo. Han har tidligere skrevet \"Det umedvitne språket: Lacan og den franske psykoanalysen\" (Samlaget 1992).Utgivelsesdato

1 INTERNETT-PSYKOLOGI
Spørsmål til informasjonsteknologien
En psykoanalyse av nettet
Kilder til viten om nettet

2 DEN NYE INFORMASJONSTEKNOLOGIEN
Informasjonsteknologiens historie - et tilfeldighetenes spill
Utbredelsen av Internett
Hvordan brukes Internett?
Asynkron bruk av Internett

3 DE VIRTUELLE ROMMA
Forskjellige typer virtuelle rom
IRC
MUD/MOO
Grafiske virtuelle rom
Audiovisuelle virtuelle rom
Virksomheter i de virtuelle romma
Beboerne av de virtuelle romma

4 DET DIGITALE SAMFUNN - INDIVIDET I NETTVERKET
Det "tredje feltet"
Smerten ved eksistensen - og den samfunnsskapte smerten
En ny samfunnsmessig vending?
Informasjonskapitalismen - den nye økonomien
De sosiale følgene av informasjonskapitalismen
De ideologiske følgene av informasjonskapitalismen
Det postmoderne menneskets smerte og utsatthet
Tilbake til økonomien
Hvorfor chatte?

5 DET POSTMODERNE SUBJEKTET
Mennesket som språklig vesen
Tre ordener - det imaginære, det symbolske og det reelle
Behov, krav, begjær og drift
Konstitueringen av den symbolske orden
Subjektet - en effekt av språket
Identitet eller identiteter
Fantasiene. Subjektet og objektene a
Subjektet og nytelsen

6 SUBJEKTET I DET VIRTUELLE ROMMET
Cyberrommet - virkelighetsflukt eller fascinasjon?
Begjær, lyst og nytelse i de virtuelle romma
Den regressive virtuelle verden
Sublimering i de virtuelle romma?
Cyberforhold
Virtuelle identiteter
Nettavhengighet
Forvitrer ødipus?

7 I STEDET FOR EN KONKLUSJON
Ambivalensen overfor Internettet
Perspektiver på nettet

Litteratur
Nettreferanser

Appendiks: Data om voksne norske chattere
Tilgang til Internett
Chatterne som gruppe