Livsnær skole

ISBN: 978-82-7935-275-4

Den store fortellingen i norsk skolepolitikk i det 20. århundret handler om enhetsskolen. By- og landsskolene representerte i lang tid to ulike skolesystem, og det var bred politisk enighet om at skolene på landet, som stort sett var fådelte, burde føres inn under byskoleordninger i form og innhold.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 445
Rabatt
Forfatter: Vegard Kvam

Den store fortellingen i norsk skolepolitikk i det 20. århundret handler om enhetsskolen. By- og landsskolene representerte i lang tid to ulike skolesystem, og det var bred politisk enighet om at skolene på landet, som stort sett var fådelte, burde føres inn under byskoleordninger i form og innhold. Skolehistoriske fremstillinger av denne politikken har gjerne som en underliggende forutsetning at skoleendringene er å forstå som fremskritt. Den kritiske dimensjonen mangler.

I denne boken blir det satt fokus på skoleprosjekter som stod i kontrast til enhetsskolefortellingen. Vi følger pedagogen Erling Kristviks (1882 – 1969) engasjement for utvikling av en livsnær og fådelt samlivsskole, hvor elevene ble organisert i aldersblandede grupper, og hvor lokalmiljøet utgjorde et pedagogisk rom. Det faglige grunnlaget for hans ideer blir drøftet, og sett i forhold til de dominerende ideer om den gode skole i hans samtid.

Utgangspunktet for fremstillingen er at den pedagogiske forskningen også bør behandle skoleideer som ikke vant frem i politikken. Kunnskap om alternative ideer gir grunnlag for sammenligning og innsikt i muligheter, og dermed kan historien om den norske skoles utvikling, de ideer som peker frem mot dagens skole, bedre sees i et kritisk lys.


Vegard Kvam er førsteamanuensis i pedagogikk ved Norsk Lærerakademi i Bergen.


DEL 1: INNLEDNING

1 Erling Kristvik og den fådelte skolen

2 Historiens oppbygning

3 Historiens hovedbegreper

4 Historiens forutsetninger
4.1 Kildegrunnlag
4.2 Kildekritikk
4.3 Historiesyn
4.4 Metodisk tilnærming


DEL II: ERLING KRISTVIK I DET PEDAGOGISKE OG SKOLEPOLITISKE SAMTIDSMILJØET

5 Erling Kristivk
5.1 Oppvekstmiljø og livssyn
5.2 Utdanning og yrke
5.3 Forfatterskap og pedagogisk debatt

6 Den offisielle vilje i utvikling av den fådelte landsfolkeskolen
6.1 Skolen i by og land
6.2 Rasjonalet for skolesentralisering og klassedeling i mellomkrigstiden
6.3 Rasjonalet for skolesentralisering og klassedeling i etterkrigstiden
6.4 Sammenfatning og konklusjon

7 Erling Kristvik i skolepolitikken
7.1 Skolepolitikk, pedagogikk og vitenskap
7.2 Erling Kristviks vurdering av landsfolkeskolepolitikken
7.3 Sammenfatning og konklusjon


DEL III: PEDAGOGISK PROGRAM I FÅDELT SKOLE

8 En ny politisk kurs og et nytt pedagogisk program

9 Livsnær skole

10 Livsevne
10.1 Mål for oppdragelsen og skolens oppgave i samfunnet
10.2 Organisering av læring
10.3 Miljø og læring

11 Livsplan
11.1 Pedagogisk-psykologisk utgangspunkt
11.2 Pedagogisk-psykologiske utviklingstrinn
11.3 Sammenstilling av psykologisk og filosofisk utviklingsteori

12 Sammenfatning og konklusjon


DEL IV: PEDAGOGISK ARBEID I FÅDELT SKOLE

13 Forsøksarbeid og øvingsopplæring
13.1 Volda lærerskole 1930-1946
13.2 Fra lærerskolen i Volda til lærerhøgskolen i Trondheim
13.3 Norges lærerhøgskole 1946-1952

14 Formidling av forsøkserfaringer
14.1 Formidling gjennom metodeverk for arbeid i fådelt skole
14.2 Formidling gjennom kursvirksomhet om arbeid i fådelt skole

15 Sammenfatning og konklusjon


DEL V: SAMTIDSVURDERING AV PEDAGOGISK PROGAM SOM RASJONALE FOR FÅDELT SKOLE OG INNHOLD I FORSØKSARBEID

16 Skoleprogrammets pedagogisk-filosofiske grunnlag
16.1 Samtidsvurdering av pedagogisk-filosofisk orientering i mellomkrigstiden
16.2 Samtidsvurdering av pedagogisk-filosofisk orientering i etterkrigstiden
16.3 Skiftende kritikk
16.4 Sammenfatning

17 Skoleprogrammets pedagogisk-psykologiske grunnlag
17.1 Samtidsvurdering av læreboktrilogien i mellomkrigstiden
17.2 Samtdsvurdering av læreboktrilogien i etterkrigstiden
17.3 Skiftende kritikk
17.4 Sammenfatning

18 Skiftende kunnskapsregimer


DEL VI: FAGLIG ORIENTERING OG INSPIRASJONSKILDER

19 Pedagogisk-filosofisk orientering og inspirasjon
19.1 Forholdet mellom samfunnsteori og pedagogisk arbeid
19.2 Forholdet mellom utviklingsteori og skolens oppgave i samfunnet
19.3 Forholdet mellom reformskolearbeid og skoleorganisering

20 Pedagogisk-psykologisk orientering og inspirasjon
20.1 Forholdet mellom utviklingspsykologi og skoleorganisering

21 Et originalt skoleprogram?

22 Sammenfatning og konklusjon


DEL VII: HOVEDKONKLUSJONER

Kilder og litteratur
I: Bøker, artikler og avisinnlegg av Erling Kristvik
II: Meldinger av Erling Kristviks bøker
III: Andre bøker, artikler, rapporter og avisinnlegg
IV: Offentlige dokumenter. Lover, innstillinger og planer
V: Norges offisielle Statistikk (N.o.S.)
VI: Arkivalia
VII: Muntlige kilder

Personregister

Vedlegg


Utgitt i september 2009