Poetikk og retorikk

ISBN: 978-82-7935-005-7

Belyser slektskapet mellom retorikk og poetikk gjennom en omfattende presentasjon av retoriske og poetiske virkemidler.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 198
Rabatt
Forfatter: Mette Elisabeth Nergård

Retorikk, læren om talekunst, ble utviklet som fag i århundrene før Kristi fødsel. Når retorikken i vår tid er blitt gjenstand for fornyet interesse, skyldes det ikke bare en generell oppblomstring av interesse for antikken, men også at retorikk fyller et behov innen moderne kommunikasjon.

Retorikk handler om å overtale, og angår mennesker så å si i alle livets situasjoner: i klasserommet, på arbeidsplassen, i politikken, i rettssalen, i reklamen og i religiøse sammenhenger. Retorikken, som forsøk på systematisering av en allestedsnærværende språklig praksis, har vist seg å være et slitesterkt verktøy gjennom historien.

Retorikken er blitt kalt diktekunstens mor, og inneholder mange av de virkemidlene vi har lært å bruke i forbindelse med tolkning av skjønnlitterære tekster, og de spesielle språkgrep som ofte forekommer i poetisk språk. Slektskapet mellom poetikk og retorikk belyses i denne fremstillingen som gir en omfattende presentasjon av retoriske og poetiske virkemidler til bruk i arbeid med dikt. I fem lesninger av dikt av sentrale norske forfattere anvender forfatteren noen av de retoriske og poetiske grepene som blir presentert i boka.


Mette Elisabeth Nergård er høgskolelektor i norsk ved avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Oslo. Hun har utgitt både faglitterære og skjønnlitterære bøker.  


POETIKK OG RETORIKK 
- EN FRUKTBAR FORBINDELSE 
Retorikkens ansikt 
Om tekst 
Om lyrikk 
Salmen - et skjæringspunkt

GAMMEL DRAKT TIL MODERNE BRUK 
Ruvende retorikere
Kunstprosa 
Platons skepsis 
Aristoteles og retorikken 
Cicero - den mest siterte 
Europas lærer 
Tre talesjangrer 
Fem forberedelsesfaser for taler 
Tre appellformer 
Retorikk på alle kanter

LÆREN OM FIGURER
Figurer basert på overføring av mening 
Figurer basert på omskrivning av mening 
Figurer basert på forståelse 
Tankefigurer 
Talefigurer 
Andre talefigurer basert på gjentakelse 
Andre ordstillingsfigurer 
Små og store ting

MER OM POETISK SPRÅKk 
Tema og motiv 
Rytme 
Det poetiske språket - noen refleksjoner

FEM LESNINGER 
Fra støvet mot stjernene 
- om Henrik Wergelands dikt «Meg selv» 
Norrøn klang for ung nasjon 
- om Ivar Aasens dikt «Haralds-haugen» 
Ei poetisk preike 
- om Haldis Moren Vesaas´ dikt «Tung tids tale» 
Fuglane tar feil 
- om Einar Øklands dikt «Når ikke anna er sagt» 
I løvenEs ørken 
- om Inger Elisabeth Hansens dikt «Ankomst fra Dobbel dame mot løvens ørken»

Litteraturliste 
Stikkordregister


Belyser slektskapet mellom retorikk og poetikk gjennom en omfattende presentasjon av retoriske og poetiske virkemidler.