Å ta andres perspektiv

ISBN: 82-7935-003-9

Sentrale artikler av G.H. Mead om sosialisering og identitet. Redigert og med en introduksjon av Sveinung Vaage. Pragmatismen har de senere år fått en renessanse innenfor filosofi og samfunnsvitenskap og er representert gjennom betydningsfulle og ulike forfattere som Richard Bernstein, Jürgen Habermas og Richard Rorty og i sentrale debatter om modernitet/postmodernitet og kommunitarisme/liberalisme.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 369
Rabatt
Forfatter: (red.) Sveinung Vaage

George Herbert Mead (1863-1931) blir regnet til pionergenerasjonen innen amerikansk pragmatisme, sammen med Charles Sanders Peirce (1839-1914), William James (1842-1910) og John Dewey (1859-1952).

Pragmatismen har de senere år fått en renessanse innenfor filosofi og samfunnsvitenskap og er representert gjennom betydningsfulle og ulike forfattere som Richard Bernstein, Jürgen Habermas og Richard Rorty og i sentrale debatter om modernitet/postmodernitet og kommunitarisme/liberalisme.

G.H. Meads forfatterskap har først og fremst blitt kjent under merkelappen symbolsk interaksjonisme. De senere år har det utviklet seg andre resepsjoner som både utvider og utfordrer de tidligere, med Gary A. Cook, Hans Joas og Jürgen Habermas som betydningsfulle bidragsytere.

Meads viktigste bidrag til samfunnsvitenskapen kan sammenfattes i formuleringen «å ta andres perspektiv». Formuleringen rommer sosiologiske og sosialpsykologiske perspektiv på sosialiseringsprosessen der sosial handling, intersubjektivitet og sosialitet er sentrale begreper. Meads sosialiseringsforståelse festes til aktivt handlende individer som i ulike former for felleskap samvirker og kommuniserer. Gjennom disse aktivitetene konstitueres det individuelle og sosiale selvet og sosialiteten utvikles som en kapasitet for å ta andres perspektiv - og mer allment - den generaliserte andres perspektiv. Gjennom disse prosessene dannes identiteten. Identitet er således ikke noe man rett og slett har, men noe som kontinuerlig forandres gjennom sosial handling og rekonstruksjon av erfaring i samvirke og kommunikasjon med andre. Mead argumenterer også for betydningen av det nye og uventede i sosialiseringsprosessen, og gir dermed rom for handlingskreativitet og individualitet.

Dette utvalget av G.H. Mead sine artikler - som spenner fra slutten av 1890-årene til slutten av 1920-årene - rommer så vel kjente som mer ukjente sider av hans forfatterskap. Hans skrifter om utdanning og pedagogikk og om reform og etikk hører til de mindre kjente.

I Danmark har Gyldendal Uddannelse utgitt boken med norsk tekst med tittelen "Andre perspektiver" i sin serie Socialpædagogisk Bibliotek.


Sveinung Vaage (1951-2007) dr. polit., førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda.


INNLEIING VED SVEINUNG VAAGE
Samfunn som problem – hvordan vi blir selv

UTDANNINGSKRITIKK OG REFORMPEDAGOGIKK 
Forholdet mellom lek og utdanning 
Barnet og dets omgivelser 
Yrkesopplæring, arbeideren og skolen 
Psykologien om sosial bevissthet i undervisning

BEVISSTHET OG SYMBOLFORMIDLA INTERAKSJON
Sosial bevissthet og bevisstheten om mening 
Hvilke sosiale objekter må psykologien forutsette? 
Den sosiale bevissthetens virkemåte

REFORM, ETIKK OG DEMOKRATI
Arbeidshypotesen innen sosial reform 
Etikkens filosofiske grunnlag 
Strafferettens psykologi 
Filantropi i et etisk perspektiv

HANDLINGSKREATIVITET OG IDENTITETSDANNING
Det sosiale selvet 
En behavioristisk redegjørelse for det signifikante symbol 
Selvet og den sosiale kontrollens genese

Personregister


Sentrale artikler av G.H. Mead om sosialisering og identitet. Redigert og med en introduksjon av Sveinung Vaage.