Bioetikk i verdensreligionene

ISBN: 978-82-7935-285-3

Bioetikk er en systematisk respons på medisinsk-teknologiske utfordringer vedrørende bruk av embryoer og fostre i medisinsk forskning, abort, assistert befruktning, kloning, genterapi, organdonasjon, kunstig forlengelse av livet til alvorlig hjerneskadde, aktiv og passiv dødshjelp - en verdig død.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 365
Rabatt
Forfatter: (red.) Knut A. Jacobsen

Et grunntrekk i samfunnsutviklingen er at håp knyttet til livets begynnelse, forlengelse og avslutning mer og mer rettes til det medisinsk-teknologiske feltet. Den raske medisinsk-teknologiske utviklingen flytter grenser, forandrer våre holdninger til grunnleggende spørsmål og skaper dilemmaer og utfordringer. Både lek og lærd må forholde seg til denne utviklingen.

Bioetikk er en systematisk respons på medisinsk-teknologiske utfordringer vedrørende bruk av embryoer og fostre i medisinsk forskning, abort, assistert befruktning, kloning, genterapi, organdonasjon, kunstig forlengelse av livet til alvorlig hjerneskadde, aktiv og passiv dødshjelp, verdig død, med mer.

Dette er den første boken på norsk om de store verdensreligionenes syn på bioetiske problemstillinger. Boken undersøker de bioetiske doktrinene, normene, holdningene og praksisene innenfor kristendom, islam, jødedom, hinduisme og buddhisme. Religioners bioetikk gir ofte en kritikk av vår tids teknologiske forvandling av livet, men er samtidig overveiende positiv til teknologiske nyvinninger som kan minske menneskelig lidelse. Boken avdekker både forskjeller i synspunkter mellom religionene og mangfoldet av synspunkter innenfor hver enkelt religion.


Knut A. Jacobsen er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen og Norges fremste ekspert på religioner og religiøst liv i India og i de indiske diasporaene. Han har forfattet eller redigert mer enn 20 bøker.


Forord

Kapittel 1
Bioetikk og religionene
Av Knut A. Jacobsen
- Religionens og medisinens områder
- Religion og medisinsk teknologi
- Religionene
- Referanser

Kapittel 2
Bioetikk i kristendommen
Av Ulla Schmidt
- Kristendommens mangfold
- Kristendom og modernitet
- Etikk innen rammen av kristendommen
- Medisintradisjoner i kristendommen
- Abort
- Prenatal diagnostikk
- Assistert befruktning
- Forskning på embryoer, inkludert embryonal stamcelleforskning
- Gentesting
- Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD)
- Organdonasjon
- Genmodifiserte organismer (GMO)
- Eutanasi og livsavslutning
- Hva kjennetegner bioetikk i kristendommen?
- Bioetikk i kristendommen: Pragmatisk tilpasning eller prinsipielt særpreg?
- Referanser

Kapittel 3
Bioetikk i islam
Av Jonas Svensson
- Rammeverk
- Livets begynnelse: Assistert befruktning, abort og stamcelleforskning
- Å forandre Guds skaperverk: Kloning, genterapi og organdonasjon
- Livets slutt: Lidelse, død og eutanasi
- Konklusjon
- Referanser

Kapittel 4
Bioetikk i jødedommen
Av Lynn Claire Feinberg
- Hva er jødisk lære?
- Relevante etiske grunnprinsipper i jødedommen
- Jødedom og legekunst
- Bioetiske spørsmål ved livets begynnelse
- Organdonasjon og synet på mennesket før og etter døden
- Avslutning
- Referanser

Kapittel 5
Bioetikk i hinduismen
Av Knut A. Jacobsen
- Mangfoldet av medisintradisjoner
- Bioetiske grunnprinsipper i hinduismen
- Begynnelsen av livet
- Slutten av livet
- Konklusjon
- Referanser

Kapittel 6
Bioetikk i buddhismen
Av Knut A. Jacobsen
- Buddhismen og medisintradisjoner
- Etiske grunnprinsipper i buddhismen
- Slutten av livet
- Begynnelsen av livet
- Konklusjon
- Referanser

Bidragsytere

Register


Utgitt i oktober 2010