Den moglege sjølvoverskridinga - Norskfaget som danningsfag

ISBN: 978-82-7935-366-9

Denne artikkelsamlinga freistar å problematisere den ferdigheitstenkinga som langt på veg pregar norskfaget i skulen dag. Forfattarane utforskar danningsomgrepet, og framhevar at nettopp dette kan vere med på å danne ei motvekt mot for mykje målstyring og instrumentalisme i skulekvardagen.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 345
Rabatt
Forfatter: (red.) Sveinung Nordstoga, Kirsten Linnea Kruse

Denne artikkelsamlinga freistar å problematisere den ferdigheitstenkinga som langt på veg pregar norskfaget i skulen dag. Forfattarane utforskar danningsomgrepet, og framhevar at nettopp dette kan vere med på å danne ei motvekt mot for mykje målstyring og instrumentalisme i skulekvardagen.

Artiklane tek for seg emne som; bruk av tekstar frå norrøn tid og korleis det framande kan ha i seg eit stort fagdidaktisk potensiale, korleis disiplinen talemål kan fungere som fagdidaktisk kategori og danningsfenomen, kva som skjer i møtet mellom multimodale og litterære tekstar, korleis rammene er for val av litteratur i klasserommet og danningsomgrepet si historie i norskfaget. Sjølvoverskridinga utgjer ei overbygning for dei ulike bidraga, og eit kritisk blikk på fenomenet danning går som ein raud tråd gjennom heile artikkelsamlinga.

Forfattarane har som ambisjon å teoretisere over og tenkje prinsipielt på norsk fagdidaktikk, og opningsartikkelen drøftar spesielt nokre viktige retningslinjer for norskfagleg arbeid i klasserommet.

Artiklane er eit viktig bidrag til ein norskdidaktisk debatt, og rettar seg mot den allment interesserte lesaren.


Sveinung Nordstoga er dosent, Kirsten Linnea Kruse er høgskolelektor og stipendiat, Petter Bjellås er høgskolelektor, Kjærsti Skjeldal er høgskolelektor og Bernt Øyvind Thorvaldsen er førsteamanuensis, alle ved Institutt for lærerutdanningsfag, Høgskolen i Telemark.


Innhold

Forord 

 

Den moglege sjølvoverskridinga 

Av Sveinung Nordstoga

Bakgrunn og problemstilling                                                               

Det hermeneutiske prinsippet                                                            

Det språkleg-retoriske prinsippet                                                      

Det estetiske og kulturelle prinsippet                                               

Samanfatning og konklusjon                                                                

 

Den historiske lesemåten 

Av  Bernt Ø. Thorvaldsen

Innledning                                                                                                  

Ulvekjeltringen                                                                                         

Hvorfor den ene er trell og den andre høvding                             

Den enes lik er den andres verden                                                   

Den historiske lesemåten                                                                     

 

Danning – omdanning for utdanning? 

Av Sveinung Nordstoga

Innleiing                                                                                                     

Nokre danningsideologiske føresetnader                                         

Status 1889                                                                                               

Lesing – to døme                                                                                      

1920- og 30-talet: demontering av danningsideala?                 

Johan Hertzberg (1872–1954) og Herman Ruge (1883–1976)     

Den norske grendeskulen: arbeidsmåten i landsfolkeskulen  

Vakkernorsken på 1950- og 60-talet                                              

1970-talet: ei omdefinering av danninga?                                    

Status 1981 – og ny arbeidsgruppe                                                   

Strid om skriveopplæringa?                                                                 

Identitet, didaktikk og danning rundt 2000                                 

Frå demontering til destruksjon?                                                       

Konklusjon                                                                                                 

 

Talemål, didaktikk og danning 

Av Petter Bjellås

Språkdidaktikk og språkleg danning                                               

Talemål og talespråk                                                                              

Språkleg identitet                                                                                    

Talemålsdidaktikk og danning i faglitteraturen ved lærarutdanninga   

Talemålsdidaktikk og danning i læreplanen                                

Svenske og danske læreplanar                                                            

Talemålsdidaktikk i læreverka                                                         

Konklusjon                                                                                                 

 

Hvilken bok er det mulig å velge?

Av Kjærsti Skjeldal

Innledning                                                                                                  

Statens samfunnsmandat til grunnskolen                                       

Systemteori                                                                                                 

Danning, selvrefleksjon og valg                                                           

Mål/middel-didaktikk: didaktikk er lik metode og danning kan foreskrives kausalt                   

God leseundervisning: et spørsmål om avkodingstempo og lesestrategi      

Eleven lærer om sin egen læring                                                        

Struktur og resonnement i God leseopplæring – for lærere på ungdomstrinnet                    

Konklusjoner                                                                                             

 

Multimodale og litterære tekstmøter

Av Kirsten Linnea Kruse

Innleiing                                                                                                     

Kunnskapsutvikling mellom praktisk tekstskaping og teoretisk perspektivering                 

Den litterære tekstens modale forvandling – utdyping av teori                 

Kreative multimodale ensembler – analyse av et utvalg bokanmeldelser                             

Didaktiske implikasjoner                                                                    

Mellom litterær og multimodal dannelse                                        

«Møter» som dannelsesarena                                                                       

Et dannende tekstarbeid mellom erkjennelse og sansning        

Konklusjon

 


Utgitt november 2014