Still et spørsmål

Den moglege sjølvoverskridinga - Norskfaget som danningsfag

Denne artikkelsamlinga freistar å problematisere den ferdigheitstenkinga som langt på veg pregar norskfaget i skulen dag. Forfattarane utforskar danningsomgrepet, og framhevar at nettopp dette kan vere med på å danne ei motvekt mot for mykje målstyring og instrumentalisme i skulekvardagen.
den-mogelege-sjolvoverskridinga_omslag_internet