Den norske pastorale opplysningen

ISBN: 82-7935-088-8

Denne boken presenterer et bredt, tverrfaglig argument for alternative perspektiver på, og forståelser av, 1800-tallets nasjonsbygging med utgangspunkt i kulturhistoriker Nina Witoszeks banebrytende utgivelse av "Norske naturmytologier" i 1998.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 365
Rabatt
Forfatter: (red.) J. Peter Burgess

Det er blitt vanlig å fremstille det norske nasjonsbyggingsprosjektet på 1800-tallet som den partikulære norske utgaven av en generell europeisk tendens, nemlig den nasjonalromantiske. På klassisk nasjonalromantisk vis blir Norge og det norske oppfattet som et særegent sted preget av verdier knyttet til land, sjø og fjell, til en romantisering av det landlige, det ville og det følelsesmessige.

Vanlig europeisk kronologi plasserer opplysningstiden sent på 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet, og romantikken som et svar på opplysningstenkning utover 1800-tallet. Ut fra denne tidsregningen blir norsk nasjonsbygging på 1800-tallet satt i forbindelse med den samtidige romantikken i Europa. Den kontinentale romantikken blir til den norske nasjonalromantikken.

Denne boken presenterer et bredt, tverrfaglig argument for alternative perspektiver på, og forståelser av, 1800-tallets nasjonsbygging med utgangspunkt i kulturhistoriker Nina Witoszeks banebrytende utgivelse av "Norske naturmytologier" i 1998. Dette perspektivet går ut på at den kanoniske forståelse av det sene 1700-tallets og 1800-tallets norske historie bygger på uberettigede ideer om nasjonalromantikken, om opplysning, og om forholdet mellom disse to i den norske virkeligheten på 1800-tallet.

Boken retter seg primært mot studenter innenfor historie, kulturstudier og litteraturvitenskap. Men bokens tverrfaglige oppbygging gjør den også godt egnet innenfor statsvitenskap, idéhistorie, filosofi og filologi. Boken inneholder både generelle presentasjoner av relevant historisk materiale og kritisk problematisering av de historiografiske forutsetningene til den tradisjonelle norske historiografi.


J. Peter Burgess er forsker I ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Utgivelsesdato

Den norske pastorale opplysning: Nytt blikk på det åndsforlatte landliv
Nina Witoszek


NORSKE PERSPEKTIVER

Prestar, poteter og patriotisme. Nøkkelord til norsk opplysning?
Arne Apelseth

Presten som opplysningsagent
Birger Løvlie

Lærd vennskap. Om Jacob Nicolaj Wilses (1735-1801) kontakt med tyske academia
Marie-Theres Federhofer

Aasen og den forseinka romantikken
Jan-Inge Sørbø

Den opplyste romantikken og den romantiske opplysningen. Aasen med Witoszek
J. Peter Burgess


NORDISKE PERSPEKTIVER

Læsning til salighed, oplysning og vælferd. Om Pontoppidan, pietisme og lærebøger i Danmark og Norge i 1700- og 1800-tallet
Henrik Horstbøll

Flit, förnöjsamhet och seder
Om den svenska upplysningen och katekesen som medborgarfostrare
Jakob Christensson

Förståndets upplysning och hjärtats förbättring. Konsensus kring svensk folkupplysning vid sekelskiftet 1800
Daniel Lindmark

Danske præster som administratorer af enevældens sociale og politiske ideologi i en brydningstid (1750-1848)
Michael Bregnsbo

Tekstbilag. Pontoppidan i Danmark og Norge i 1700- og 1800-tallet