En stillferdig omveltning i matveien. Kulinarisk entreprenørskap blant etniske minoriteter

ISBN: 82-7935-213-9

Denne boka er basert på feltarbeid og intervjuer med 90 eiere med etnisk minoritetsbakgrunn i Oslo. Den tar opp hvordan byrommet er blitt forandret og preget av de etniske minoritetenes entreprenørvirksomhet.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 189
Rabatt
Forfatter: Anne Krogstad

På få tiår har det i Norge, og spesielt i hovedstaden Oslo, foregått en forbausende stillferdig og lite omtalt omveltning - i matveien. Mange nordmenn har revolusjonert sine spisevaner og viser anerkjennelse og nysgjerrighet overfor det nye. Dette har skjedd i et land der det for få år siden var vanlig å betrakte paprika som en vovet grønnsak. Det er først og fremst personer med etnisk minoritetsbakgrunn som har erobret nordmenns lukt, syn, gane og mage. Omtrent en tredjedel av alle forretninger i Oslos matbransjer er i dag eid av personer med slik bakgrunn.

Denne boka er basert på feltarbeid og intervjuer med 90 eiere med etnisk minoritetsbakgrunn i Oslo. Den tar opp hvordan byrommet er blitt forandret og preget av de etniske minoritetenes entreprenørvirksomhet. Hvem etablerer seg hvor, og i hvilke bransjer? Boka tar også opp entreprenørenes motiver for å starte forretning, nettverkene de er en del av, deres markedsorientering og forholdet de har til kundene sine. Et sentralt spørsmål er i hvilken grad denne forretningsvirksomheten fremmer integrering i samfunnet.

Uten å idyllisere viser undersøkelsen hvordan mange med etnisk minoritetsbakgrunn har skaffet seg et selvvalgt og meningsfullt arbeid gjennom sin selvstendige næringsvirksomhet.


Anne Krogstad er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. 


1. Kulinarisk mangfold
- Tema og problemstillinger
- Bakgrunn og inspirasjonskilder
- Vandrende metode
- Hvem er de?

2. Entreprenørskap i øst og vest
- Det kulinariske byrommet
- Hvilke deler av Oslo dekkes i undersøkelsen?
- Samarbeid
- Konkurranse
- Sted, administrasjon og logistikk
- Konseptutvikling

3. Tre motiver for å starte forretning
- Nød, valg eller vedlikehold av livsform
- Negative motivasjonsforklaringer
- Positive motivasjonsforklaringer
- Vedlikehold av livsform

4. Nettverk
- Nettverks betydning for oppstart av foretak
- Nettverkenes betydning i daglig drift
- Nettverk spiller liten rolle for enkelte grupper
- Forretninger som nettverksinstitusjoner

5. Arbeid, arbeid og atter arbeid
- Lange arbeidsdager
- Åpningstider
- Lite fleksibilitet i arbeidsdagen
- Lite ferie
- Slit og suksess
- Den "grådige" selvsysselsettingen

6. Foretak som markedsplass
- Hva slags mat tilbys, og til hvem?
- En typologi over virksomheter
- Strategier
- Grenser for kjønn
- Forskjell på kunder?

7. Vellykket tilpasning?
- Danske og svenske tilstander?
- Eiernes vurdering av egne foretak
- Hva slags innlemmelse?

8. Integrasjon via smaksløkene
- Ti sammenfattende punkter
- Utblikk

Litteraturliste
Avisartikler, fjernsynsprogram og websteder
Stikkordregister


Utgitt i april 2006