Globalisering og individualisering. Bind 1-3

ISBN: 82-7935-034-9

Nyere tekster i 3. bind om modernisering, globaliseringsteori, arbeid, frihet, fremmede, fiender, krig og terror av forfatteren til "Risikosamfunnet".
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 498
Rabatt
Forfatter: Ulrich Beck

Den sosiologiske nyklassikeren "Risikogesellschaft "(1986) etablerte risikosamfunnet som en helt sentral beskrivelse av det Ulrich Beck kaller "det andre moderne". "Globalisering og individualisering" samler nyere tekster av Beck knyttet til bestemmelsen av det andre moderne og dets viktigste tendens: globalisering og individualisering. Temaet forfølges i tekster om modernisering, globaliseringsteori, arbeid, frihet, fremmede, fiender, krig og terror gjennom tre bind:

Bind 1 - Modernisering og globalisering
Bind 2 - Arbeid og frihet
Bind 3 - Krig og terror

Professor Torben Hviid Nielsen gir en samlet introduksjon til tekstene i bind 1.

Bind 1 - Modernisering og globalisering - undersøker globaliseringens dynamikk og det modernes modernisering, det Beck kaller refleksiv modernisering eller remodernisering. Beck skiller mellom det første moderne og det refleksive eller andre moderne, det remoderne, og klargjør forskjellene mellom det første moderne, det refleksive moderne og det postmoderne. Det første modernes nasjonalstatlige samfunnsmodell rystes i dag av globalitet og globalisering. Globaliseringsdebatten er en strid om hvilke analyseenheter som kan erstatte den nasjonalstatlige aksiomatikk i det andre moderne. Hva er globaliseringens motor? spør Beck. Gjennom en drøfting av teorier basert på monokausale globaliseringslogikker – som Wallersteins kapitalistiske verdenssystem, Rosenaus polysentriske verdenspolitikk, Gilpins hegemoniske maktstruktur, Becks globale risikosamfunn, Robertsons kulturelle glokalisering, Appadurais glokaliserte landskaper og Baumans globale nystratifisering – dokumenterer Beck en plural globaliseringssosiologi, men også en multikausal globaliseringslogikk.

Bind 2 - Arbeid og frihet - undersøker kategoriene arbeid og frihet, og relasjonene mellom dem. Mens det første moderne knyttet friheten til og delvis realiserte den i arbeidet, har det andre moderne åpnet et nytt rom for frihet og politikk hinsides arbeidet. Beck trekker paralleller til den greske polis hvor arbeidet var slavenes ufrihet, mens borgernes frihet bestod i deres ikke-arbeid. I det andre moderne har arbeidet igjen mistet mye av sin meningsstiftende betydning. Beck drøfter det vanskelige farvel til full sysselsetting, gjør seg tanker om den lykkelige arbeidsløse, borgerarbeid og borgerlønn, og antyder en ny samfunnskontrakt bygd på fri selvbestemt virksomhet. I det andre moderne er globalisering og individualisering to sider av samme sak. Beck går i rette med dem som oppfatter individualisering utelukkende som noe negativt og som klager over verdiforfallet blant ungdommen. Frihetens barn praktiserer en altruistisk individualisme og avstemmer individualisme og samfunnsmoral til hverandre på nye måter.

Bind 3 - Krig og terror - undersøker hvordan sentrale begreper som fremmede og fiender, krig og fred, angrep og forsvar, forbrytelse og terror, stat og suverenitet har endret seg etter den kalde krigen og 11. september 2001. Beck viser hvordan forholdet mellom folkeretten og menneskerettighetene ble kastet om med Kosovokrigen, og påpeker faren for at den militære humanismen kan bli et nytt korsriddervelde for menneskerettighetene. Med bortfallet av den kommunistiske fiende startet "staten uten fiender" jakten på den tapte fiende, på stadig nye fiendebilder. Med terrorangrepet på New York fikk Bush sin fiende. For Beck er 11. september globaliseringens og nyliberalismens Tsjernobyl, og kan også bli demokratiets Tsjernobyl: Hvis overvåkningsstaten blir svaret på terrorismen, er dette "ensbetydende med en seier for terroristene, ettersom de moderne landene dermed berøver seg selv det som gjør dem attraktive og overlegne: frihet og demokrati".

Pris pr. bind er kr 225,-.
Prisen nedenfor gjelder ved samlet bestilling av alle tre bind.


 Ulrich Beck er professor i sosiologi ved Ludwig-Maximilians-Universität München og London School of Economics. Hans sosiologiske nyklassiker "Risikogesellschaft" (1986) etablerte risikosamfunnet som en helt sentral beskrivelse av det Beck kaller "det andre moderne", som senere er blitt forskningsprogrammet og bokserien "Zweite Moderne". Fra 1995 til 1997 var Beck medlem av den tyske regjeringens fremtidskommisjon. Beck holdt Eilert Sundt-forelesningen "Det kosmopolitiske samfunn og dets fiender" ved Universitetet i Oslo i 2000.


BIND 1 - MODERNISERING OG GLOBALISERING

Innledning ved Torben Hviid Nielsen
Mot et nytt samfunnsvitenskapelig paradigme?
Ulrich Beck og det andre moderne
- Zombie-begreper
- Globalisering
- Individualisering
- Arbeid
- Fiender og fremmede
- Postnasjonal krig og internasjonal terrorisme
- Mot et nytt paradigme?

En teori om refleksiv modernisering
Problemstillinger, hypoteser, forskningsprogram
- Det modernes modernisering
- Plasseringen av refleksiv modernisering i samfunnsvitenskapelig diskusjonssammenheng
- Skillet mellom det første og det andre moderne
- Det modernes diskontinuitet: hypotesen om epokebrudd
- Refleksiv modernisering som metaforvandling
- Testkriterier på refleksiv modernisering
- Gjennomgangstemaer i refleksiv modernisering

Verdenshorisonten åpnes opp
Til globaliseringens sosiologi
- Sosiologi som intellektuell ordensmakt: containerteorien for samfunnet
- Transnasjonale sosiale rom
- Globaliseringens logikker, dimensjoner og konsekvenser
- Kapitalistisk verdenssystem: Wallerstein
- Post-internasjonal politikk: Rosenau, Gilpin, Held
- Verdensrisikosamfunn: økologisk globalisering som ufrivillig politisering
- Hvorfor tesen om McDonaldiseringen av verden er uriktig: paradokser ved kulturell globalisering
- Glokalisering: Robertson
- Evnen til å forestille seg mulige liv: Appadurai
- Globalisert rikdom, lokalisert fattigdom: Bauman
- Kapitalisme uten arbeid

BIND 2 - ARBEID OG FRIHET

Antitesen til arbeidssamfunnet
- Den greske polis – eller ufrihet gjennom arbeidet
- Moderne arbeidsdemokrati – eller frihet gjennom arbeidet
- Arbeidets fremtid og politisk handling

Hinsides arbeidssamfunnet
Hvor går vi etter at full sysselsetting er historie?
Tre fremtidsmodeller for full sysselsetting
- Det vanskelige farvel til full sysselsetting
- Å arbeide i det andre moderne: risikoregimet
- Skapende ulydighet: ideen om borgerarbeid
- Det plurale virksomhetssamfunn
- Perspektiv

Frihetens barn
Denne evinnelige klagesangen over verdiforfallet
- Simpel uteblivelse: ungdommens praktisering av en ekstremt politisk fornektelse av politikken
- Det som fordømmes som verdiforfall, produserer verdiorienteringer for det andre moderne
- Den kortvarige drømmen om varig velstand
- Politiske svar: nyliberalisme, kommunitarisme og verdensborgerlig republikanisme
- Omdefineringen av det lokale i globaliseringens tidsalder
- Av nysgjerrighet overfor det ukjente samfunn vi lever i

BIND 3 - KRIG OG TERROR

Hvordan naboen blir jøde
Den politiske konstruksjon av den fremmede i det refleksive moderne
- Ambivalens som eksistens
- Fabrikkert usikkerhet og universell fremmedhet
- Sivil og statlig konstruksjon og kontroll
- Fabrikkerte fiendebilder

Staten uten fiender
Militærvesen og demokrati etter den kalde krigen
- Fiendebildets sosiologi
- Den kalde krigens sosiologi
- Faren over: individualiseringen av samfunnet
- Staten uten fiender: fem fremtidsscenarier

Den postnasjonale krig
Folkerett, menneskerettigheter og militær humanisme
- Krigens moralsk-rettslige grunnlag
- Krigens militaristiske handlingslogikk

Ordenes taushet - om terror og krig
Tale til den russiske duma
- Hva forstår vi ved globalt risikosamfunn?
- Terror og krig
- Økonomisk globalisering og nyliberalisme
- Stat og suverenitet
- Det globale risikosamfunnets muligheter

Make law, not war!
Internasjonal terrorisme og kosmopolitisk despotisme
- Krigen mot terror og pluralismens død
- Ny fundamentalisme og nye fiendebilder
- Ondskapens akse og Orwells 1984


Nyere tekster i 3 bind om modernisering, globaliseringsteori, arbeid, frihet, fremmede, fiender, krig og terror av forfatteren til "Risikosamfunnet".