Grunnriss av en differensiell epistemologi

ISBN: 978-82-7935-263-1

I denne boken presenterer Stein E. Johansen et grunnriss av en teori som sikter mot å oppklare filosofiske kjernespørsmål knyttet til informasjon, kausalitet, ontologi og epistemologi.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 385
Rabatt
Forfatter: Stein E. Johansen

”Johansen har föresatt sig något som kunde kalles ett kritiskt vidareförande av uppslag hos Bateson och dette uppslag tror jag kan vara fruktbart.” (Professor Georg Henrik von Wright)

I denne boken presenterer Stein E. Johansen et grunnriss av en teori som sikter mot å oppklare filosofiske kjernespørsmål knyttet til informasjon, kausalitet, ontologi og epistemologi. Bokens tilnærming utgjør en differensiell filosofi – en systematisk refleksjon over forskjeller som ligger implisitt i eksistensen av all informasjon. Analysen utføres med høy grad av abstraksjon og presisjon og med Gregory Batesons forfatterskap som bakteppe. Resultatet har blitt en fundamental og generell filosofi med relevans for så vel human- og samfunnsvitenskaper som formal- og naturvitenskaper. Teoriens resultater er forenlige med – og potensielt katalyserende for – nyere utviklinger innen realvitenskapene.


Stein E. Johansen er magister i filosofi (1985) og dr.philos. i økonomisk teori (1991). Han har arbeidet som førsteamanuensis i sosialantropologi (fra 1992) ved NTNU. Johansen ble i 2002 utnevnt til (æres)professor ved Institute for Basic Research, Division of Physics i USA, og ble i 2008 tildelt vitenskapsprisen Santilli-Galilei Award ”in honour of contributions to natural philosophy”.


1 Funderingen av Batesons epistemologi

2 Den dynamiske systembeskrivelses logikkfigur
2.1 Informativ transfigurasjon
2.1.1 Weber-Fechner-relasjonen
2.1.2 Relasjonskomplekset kvalitet, kvantitet, benevning, klassifikasjon og Erasmus-syllogismer
2.1.3 Sammenligning
2.2 Ontologiske implikasjoner
2.2.1 Grense
2.2.2 Det værendes differensialitet
2.2.3 Sammenligning vs. forskjell
2.2.4 Erkjennelsens femte dimensjon
2.3 Meta-algoritmer

3 Kausalitet
3.1 Fundamental typologi
3.1.1 Projektiv kausalitet
3.1.2 Formallogisk kausalitet
3.1.3 Algoritmisk kausalitet
3.1.4 Intra-fysisk kausalitet
3.1.5 Dynamisk kausalitet
3.1.6 Strukturell kausalitet
3.1.7 Inter-algoritmisk kausalitet
3.1.8 Innovativ kausalitet; herunder retroaktiv kausalitet
3.1.9 Diasynkron kausalitet
3.1.10 Fysisk kausalitet
3.2 Spesifikke elaborasjoner
3.2.1 Causa prima
3.2.2 Causa finalis
3.2.3 Kombinatorisk kausalitet
3.2.4 Lineær og sirkulær kausalitet
3.2.5 Positiv og negativ kausalitet
3.2.6 Tilfeldig og sannsynlig kausalitet
3.2.7 Stokastisk kausalitet
3.2.8 Intensjonal kausalitet
3.2.9 Selektiv kausalitet
3.2.10 Forestilt kausalitet; herunder illusorisk kausalitet
3.2.11 Feedback og kalibrering
3.2.12 Vitenskap og beskrivelse
3.2.13 Kausalitet og utydelighet

4 Differensiering av subjekter
4.1 For hvilke subjekter kan et fravær av noe fremkalle et nærvær av noe annet?
4.2 Subjekt og ånd – diskusjon av Batesons seks kriterier
4.2.1 Algoritmisk fortolkning av den klassiske mekanikk
4.2.2 Algoritmisk differensiering og avgrensning av ånd
4.3 Overvinnelse av dualismen

Figurer

Referanser

Etterord til andre utgave


Utgitt i november 2008