Hans Skjervheim - en kritisk nylesning

ISBN: 978-82-7935-361-4

Hans Skjervheim – filosof, essayist og kritiker av samfunnsvitenskapene – hadde sin storhetstid i Norge på sent 1960-tall og tidlig 70-tall. Mange samtidige husker ham ennå som en betydelig skikkelse.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 295
Rabatt
Forfatter: Per Otnes, Dag Østerberg, Hans Ebbing, Olav Mjaatvedt

Hans Skjervheim – filosof, essayist og kritiker av samfunnsvitenskapene – hadde sin storhetstid i Norge på sent 1960-tall og tidlig 70-tall. Mange samtidige husker ham ennå som en betydelig skikkelse. Minnet holdes i hevd med blant annet det årlige «Skjervheimseminaret» på Stalheim, ikke langt fra der han vokste opp. 

Det var særlig fra omkring 1968 Skjervheim ble kjent for sine tankevekkende essays. Best kjent er «Deltakar og tilskodar» og «Det liberale dilemma». Han inspirerte mange, og skremte noen. Samtidig ble positivismekritikken rådende lære i sosiologien i Oslo, Trondheim og Tromsø. 

I 1970 dro Skjervheim til Bergen, som universitetslektor ved Universitetet i Bergen. Fra 1974–75 var han ved Roskilde Universitetscenter, der han møtte en helt ny og krass marxistisk kritikk. Han skiftet fokus fra antipositivisme til antimarxisme. Interessen for ham dalte, og tilhengerkretsen skrumpet.I Hans Skjervheim – en kritisk nylesning tar Dag Østerberg for seg Skjervheims positivismekritikk og forholdet mellom ham og filosofen Arne Næss. Per Otnes skriver om Skjervheims bakgrunn i Vossestrand og gir et personlig portrett. Han foretar en nylesning av «Deltakar og tilskodar», og han vurderer positivismekritikken opp mot norske samfunnsvitenskapelige «kanonprosjekter» fra 1855 og til de senere år. Hans Ebbing skriver om Skjervheims utvikling fra positivismekritiker til marxismekritiker, og Olav Mjaatvedt sammenligner Skjervheims kritikk av positivismen med den franske sosiologen Pierre Bourdieus kritikk.

 


Innhold

Innledning

Per Otnes
Skjervheim og kritikken av objektivismen

Dag Østerberg
Mennesket som objekt

Den kritiske teori og Habermas
Neo-nietzscheansk objektivisme-angrep – Skjervheims avvisning
Filosofiens to oppgaver
Refleksjon og folkedannelse
Sluttord
Noter

Hans Skjervheims bakgrunn i Vossestrand
Per Otnes

Litteratur
Noter

Frå positivismekritikk til marxismekritikk
Hans Ebbing

Biografi som mytologi
Filosofi versus logikk som praksis – eit fungerande kompromiss
Den sokratiske metoden i positivismekritikken
Den kantianske vendinga
Filosofiens materialitet i den akademiske dynamikken
Filosofien si formidling og relevans i samfunnet
Mellom plikt og skholé
Filosofi som kritikk og som fornuftsforvalting
Positivisme, objektivering og sjølvrefleksjon
Tilliten til fornufta som fungerande positivisme
Kampen om anerkjenning
Ein annan marxismekritikk – Lenins spøkelse
Politisk positivisme: regimekritikk eller regimets kritikar?
Intellektuell stil hos Arne Næss og Hans Skjervheim
Noter

«Deltakar og tilskodar» Forsøk på en nylesning
Per Otnes

Å lese teksten
«Situasjon» illustrert
Ce que parler veut dire6 – hva har et utsagn å si da?
Fjerne og nære, krevende og andre saksforhold
Nord og ned med tilskodarar
Ekskurs om Durkheim: materialisme, ikke objektivisme
Situasjoner og profesjoner: (1) psykologen
Situasjoner og profesjoner: (2) sosiologen
Hvorfor psykolog og sosiolog?
Ideologianalyse
Siste slag på munnen?
Ideologianalysens opphavssituasjon
Litteratur
Noter

Positivismekritikken i lys av «kanonprosjekter»
Per Otnes

Tolv prosjekter
Kort om andre kanoner
Avslutning: den positivistiske illusjon?
Litteratur
Noter

Skjervheim og Bourdieu
Olav Mjaatvedt

Objektivisme og positivisme
Deltagende objektivering
Subjektivisme
Teoretiserende teori og overempiristisk positivisme
Ikke-substansialisme
Den skolastiske legningen
Sosiologi, statistikk, og naturvitenskap
Naiv realisme – empirisme – positivisme – rasjonalisme –
tillempet rasjonalisme
Litteratur
Noter

Skjervheim contra Næss – en politisk vurdering
Dag Østerberg

Noter

Forfatterne

Navneregister


Utgitt 11. oktober 2014