Historier om motstand

ISBN: 978-82-7935-304-1

I denne boka tar 15 forskningsbaserte artikler for seg 1900-tallets kollektive bevegelser i India, USA, Vest-Europa – og Norge. Vi følger fredsbevegelsen i Skandinavia før første verdenskrig, streiker og fagorganiserte i det klassedelte Detroit på 1930-tallet og i den kalde krigens Frankrike.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 385
Rabatt
Forfatter: (red.) Jardar Sørvoll, Knut Kjeldstadli, Idar Helle

Få sosiale fenomener har satt sitt preg på samfunnsutviklingen i så høy grad som de kollektive bevegelsene. I denne boka tar 15 forskningsbaserte artikler for seg 1900-tallets kollektive bevegelser i India, USA, Vest-Europa – og Norge. Vi følger fredsbevegelsen i Skandinavia før første verdenskrig, streiker og fagorganiserte i det klassedelte Detroit på 1930-tallet og i den kalde krigens Frankrike. Vi blir kjent med solidaritetsbevegelser med Vietnam og Palestina og andrebølgefeminisme i Norge i 1970-åra. Videre beskrives kampen mot vannkraftutbygging i Narmada-elva i India og for tariffavtaler i Angola.

I søk etter variasjon og fellestrekk reformuleres en rekke av de sentrale spørsmålene innen forskningen på sosiale bevegelser: Hva karakteriserer en sosial bevegelse? Når og hvorfor oppstår de? Hvordan utvikles tankegang og ideologi, og hvem deltar i bevegelsene? I antologiens introduksjonsartikkel presenteres en ny og sammenfattende analyse av disse spørsmålene.


Idar Helle er historiker og stipendiat ved Forum for samtidshistorie, Universitetet i Oslo.

Knut Kjeldstadli er professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo og professor II ved NTNU.

Jardar Sørvoll er historiker og stipendiat ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og Reassess (Nordic Centre of Excellence in Welfare Research).


INTRODUKSJON
Knut Kjeldstadli
Kollektive bevegelser


Del I – BEVEGELSER I NORGE

Mats Rønning og Per Jostein Ringsby
Strid om fred. Norges fredsforening 1895–1914

James Godbolt
Den norske vietnamrørsla. Tradisjonell folkerørsle eller ny sosial rørsle?

Tarjei Vågstøl
Framtida tilhøyrer palestinarane. Innrammingsstrategiar i den norske solidaritetsrørsla for Palestina

Trine Rogg Korsvik
Kvinnekamp! Politiske spenninger i kvinnefrigjøringsbevegelsene i Norge og Frankrike i 1970-åra

Ane Bjølgerud Hansen
«Tenke globalt, handle lokalt». Framtiden i våre hender i andre halvdel av 1970-tallet

Jardar Sørvoll
Motstand i boligeiernes land. Organisert protest mot omleggingen av boligpolitikken i Norge 1981–2009


Del II – FAGBEVEGELSE

Christian Ringdal
«I demokratiets sanne ånd». United Auto Workers og kampen for å forene svarte og hvite arbeidere

Kristin Eide
Da den kalde krigen kom til Frankrike. Storstreiken i november–desember 1947

Idar Helle
Brussel, ingen adgang? De kommunistiske fagorganisasjonene CGT og CGIL og spørsmålet om representasjon på europeisk nivå

Jan Messel
Hvordan gjøre forskjell på folk. LO og konseptualiseringen av arbeidstakerne

Margrethe Daae-Qvale
Fra lik behandling til like muligheter. Norsk fagbevegelses innvandrings- og integreringspolitikk fra 1975 til 2005

Ann Cecilie Bergene
Fagbevegelsens aksjonsrom. Oppskalering i møtet med global kapital etter år 2000


Del III – BEVEGELSER INTERNASJONALT

Eldrid Mageli
Lojaliteter og penger på kryss og tvers. Mobilisering, bevisstgjørelse og deltakelse blant fattige i Calcutta

Alf Gunvald Nilsen
Motstrøms nedenfra. Ressursrov og motstand i India

Maria Zackariasson
Å skape et lokalt sosialt forum. De praktiske forutsetningene for en «bevegelse»


Utgitt i november 2010