Humaniorastudier i pedaogogikk

ISBN: 978-82-7935-306-5

samlingen av artikler spenner tematisk fra kritiske diskusjoner av dagens dominerende pedagogiske begrepsapparat – bestående av måling, kartlegging, læringsutbytte, effektivitet, etc. – via større og mindre oversikter og konkrete historiske nedslag til skråblikk på praksis, tale, skrift og dialog.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 345
Rabatt
Forfatter: (red.) Tone Kvernbekk

Denne boka tar for seg ulike temaer og aspekter innenfor pedagogisk filosofi og historie, nå kalt humaniorastudier i pedagogikk etter forskergruppen ved Universitetet i Oslo som har dette som sitt spesialområde. Området er stort og mangfoldig, med plass for mange slags temaer, problemstillinger, perspektiver og vinklinger.

Pedagogisk filosofi og historie har tradisjonelt stått sterkt ved Universitetet i Oslo. Interessen for disse områdene har alltid vært til stede blant pedagogikkfeltets mange aktører, og i våre dager ser interessen ut til å være økende. Mens mye pedagogisk forskning i dag henter sin legitimitet ved å være praksisrelevant og nytteorientert, henter humaniorastudiene sin legitimitet ved sin egenverdi, ved sin betydning for faglig identitet og akademisk dannelse, og ved sin funksjon som redskap for kritisk tenkning, skråblikk og overraskende vendinger. Den foreliggende buketten av artikler spenner tematisk fra kritiske diskusjoner av dagens dominerende pedagogiske begrepsapparat – bestående av måling, kartlegging, læringsutbytte, effektivitet, etc. – via større og mindre oversikter og konkrete historiske nedslag til skråblikk på praksis, tale, skrift og dialog.


Tone Kvernbekk er professor i pedagogisk filosofi ved Universitetet i Oslo. Hun arbeider mest med vitenskapsteoretiske perspektiver anvendt på ulike problemer i pedagogisk forskning og teoridannelse, men publiserer også innenfor argumentasjonsteori og narrativ teori.


Tone Kvernbekk
Innledning: å drive med pedagogiske humaniorastudier

Hildur Ve
Om forholdet mellom samfunnets danningsidealer og skoleforskningen

Ingerid Straume
Betydningen av ”læring”

Lars Løvlie
Når reglene kommer til kort

Thomas Ziehe
”Post-avtradisjonalisering”. Betraktninger rundt det endrede stemningsleiet som preger dagens ungdom

Ola Stafseng
Pedagogisk lærdomshistorie. En introduksjon

Geir Knudsen
Pedagogikkens moderne gjennombrudd. Herman Triers foredragsserie i Christiania våren 1882

Trude Evenshaug
Offentlig om offentlighet i Norge på 1800-tallet

Moira von Wright
Om undran inför mattan: Pedagogisk-filosofiska undersökningar om delaktighet i skolan

Einar Sundsdal jr.
Om skrift, stemme og nærvær. Jacques Derridas lesning av Ferdinand de Saussures Course in General Linguistics

Tone Kvernbekk
Til forelesningens forsvar

Om forfatterne


Utgitt i mars 2011