Hvor går Russland?

ISBN: 978-82-7935-192-4

Med sitt sikkerhetspolitiske fokus egner boken seg spesielt godt for politiske og militære beslutningstakere som beskjeftiger seg med – eller interesserer seg for – Russland og norsk sikkerhetspolitikk.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 298
Rabatt
Forfatter: Kristian Åtland, Tor Bukkvoll, Morten Jeppesen, Iver Johansen

Siktemålet med denne boken er å belyse noen av de problemstillinger Norge og Vesten vil stå overfor i sitt fremtidige forhold til Russland. I bokens første del presenteres vi for fem ulike scenarier for Russland anno 2030. Scenariene, som er utarbeidet på grunnlag av et omfattende analysearbeid, beskriver fem ulike ”fremtider” for Russland. Disse drøftes i bokens andre del, der forfatterne tar for seg mulige konsekvenser for Norge og Vesten. Konsekvensanalysen munner ut i et knippe postulater om Russland og norsk sikkerhet i 2030 og noen betraktninger omkring vårt fremtidige forhold til verdens største land.

Med sitt sikkerhetspolitiske fokus egner boken seg spesielt godt for politiske og militære beslutningstakere som beskjeftiger seg med – eller interesserer seg for – Russland og norsk sikkerhetspolitikk. Boken er samtidig innrettet mot et bredere publikum: næringslivsfolk, journalister, forskere, studenter, elever ved Forsvarets skoler og den allmenne offentlighet.

Boken er skrevet av fire russlandsforskere ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og er ment som et bidrag til den pågående debatten om norsk russlandspolitikk.


"Denne boken forbereder oss på den uforutsigbare russiske utfordringen. Den utvider bevisstheten og danner et spennende grunnlag for strategisk planlegging." 
Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo


Kristian Åtland (f. 1967) er prosjektleder for Russlandsprosjektet ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), hvor han har arbeidet siden 2002. Han er cand.philol. fra Universitetet i Oslo med fagkretsen russisk, historie og øststatskunnskap. Fra 1994 til 2002 var han ansatt i utenrikstjenesten og tjenestegjorde bl.a. som ambassadesekretær ved Norges ambassade i Kiev og konsul ved generalkonsulatet i San Francisco.

Tor Bukkvoll (f. 1966) er forsker og har vært tilknyttet FFI siden 1999. Han er dr.polit. i statsvitenskap. Bukkvoll har tidligere arbeidserfaring fra Forskningsstiftelsen FAFO, Institutt for fredsforskning (PRIO) og Krigsskolen, og han er forfatter av boken \"Ukraine and European Security\" (1997), samt artikler og bokkapitler om politiske forhold spesielt i Russland og Ukraina.

Morten Jeppesen (f. 1972) er forsker og har vært tilknyttet FFI siden høsten 2003. Han er cand.polit. fra Universitetet i Oslo med hovedfag i statsvitenskap, og skrev sin hovedoppgave ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Jeppesen har arbeidet med russlandsspørsmål siden 1997, bl.a. som militærsekretær ved Norges ambassade i Moskva og som saksbehandler i Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet.

Iver Johansen (f. 1958) er forsker og har arbeidet ved FFI siden 1988. Han er statsviter og cand.polit. fra Universitetet i Oslo med spesialisering i internasjonal politikk. Johansen har hovedsakelig arbeidet med sikkerhetspolitiske studier og forsvarsplanlegging, bl.a. utvikling og anvendelse av scenarier. Han var i 2001 stasjonert som analytiker ved NATO-hovedkvarteret i Kosovo.


Innledning
- Sikkerhetsbegrepet og analysenivå
- Utfordringer for Norge
- Forskningsmetode

Russland 1991-2005
- Jeltsins Russland: Frihet uten ansvar
- Putin-revolusjonen

Scenarioutvelgelsen
- Valg av parametre og verdier
- Valg av scenarier


SCENARIER FOR RUSSLAND

Scenario 1: Godvær
- Veien frem
- Behovet for økonomisk reform
- Etableringen av et moderne militærvesen
- Utfordringer i omverdenen

Scenario 2: Bjørnen og dragen
- Trusselen fra øst
- Kina som demografisk utfordring
- Russland, Kina og Sentral-Asia
- Selvpålagt isolasjon
- Autoritær renessanse
- Et økonomisk oppsving
- Ekspedisjonskorps som styrke og svakhet

Scenario 3: Eurasia mot Vesten
- Eurasianisme og globaliseringsmotstand
- Fragmentering og maktkonsentrasjon
- Forsøk på økonomisk modernisering
- Renasjonalisering og proteksjonisme
- Russlands militære kapasitet
- Konfrontasjon med Vesten i nord, vest og sør

Scenario 4: Sivilisasjonskonflikt
- Islamisme i sør
- Et politisk-ideologisk hamskifte
- Politistat med militære begrensninger
- Råvareproduksjon og økonomisk stagnasjon

Scenario 5: Russland i oppløsning
- Den tohodede statsmakt
- Troikaenes triumf
- Naboenes suksess og Russlands elendighet
- Fragmentering av tvangsmakten
- Ambivalens i forhold til omverdenen
- Hvordan kunne det gå så galt?


KONSEKVENSER FOR NORGE

- Introduksjon

Russisk utenrikspolitikk og Norge
- Globalt og lokalt spenningsfelt
- Stormakt versus småstat
- Russland som utenrikspolitisk aktør - forutsigbar eller uforutsigbar?

Russisk innenrikspolitikk og Norge
- Et demokratisk Russland = et fredelig Russland?
- Demokrati og politisk stabilitet
- Kaos som sikkerhetspolitisk utfordring
- Russlands, Vestens og Norges virkelighetsoppfatning

Russlands økonomiske utvikling og Norge
- Økonomisk versus militær makt
- Sentrale innsatsfaktorer
- Vil ressursspørsmål bli sikkerhetsspørsmål?

Russlands væpnede styrker og Norge
- Russlands trusselbilde og de væpnede styrkers utvikling
- Trussel = kapasitet x intensjon
- Demokratisk og sivil kontroll over de væpnede styrker
- Militære og forsvarspolitiske samarbeidsmuligheter

Avslutning
- Postulater om Russland og norsk sikkerhet
- Dilemmaer for Norge

Litteratur

Appendiks:
Skjematisk fremstilling av scenariene

Om forfatterne


Utgitt i april 2005