Kampen om folkeretten - Krig, makt og rett i verdenssamfunnet

ISBN: 82-7935-184-1

I det 20. århundre ble det utviklet en ny, global folkerett, hvor ikke bare forbudet mot krig, men også menneskerettene ble sentrale bestanddeler. "Kampen om folkeretten" behandler folkerettens utvikling i lys av det 20. århundres kriger og konflikter.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 325
Rabatt
Forfatter: Arne Overrein

Denne boka handler om folkeretten, dens historiske utvikling og dens forhold til makt og politikk. Hva slags rettsordning er egentlig folkerett? Folkerettens kjerne er forbudet mot angrepskrig og beskyttelsen av den enkelte stats uavhengighet. Folkeretten fungerer fordi de aller fleste stater ut fra ”fornuftig egeninteresse” forsvarer disse prinsippene. Folkeretten har etablert seg i det rommet som maktbalansen mellom ulike stater har skapt. Den europeiske historia siden renessansen kjennetegnes ved at ingen stat alene har dominert det internasjonale systemet.

I det 20. århundre ble det utviklet en ny, global folkerett, hvor ikke bare forbudet mot krig, men også menneskerettene ble sentrale bestanddeler. "Kampen om folkeretten" behandler folkerettens utvikling i lys av det 20. århundres kriger og konflikter. FN var et resultat av et stort kompromiss, ikke bare mellom de to supermaktene USA og Sovjetunionen, men også med de nasjonale frigjøringsbevegelsene og statene i den tredje verden som en maktfaktor. Dermed var det fattige flertallet av menneskeheten blitt en folkerettslig aktør. Dagens folkerettsnormer er preget av dette kompromisset.

Dette kompromisset er i dag truet. Maktbalansen er forrykket. Én stat, USA, utfordrer i dag folkeretten og de juridiske hindre for krig og intervensjoner. Samtidig utfordres folkeretten også av global ulikhet, terrorisme og statskriser i den tredje verden. "Kampen om folkeretten" drøfter erfaringene fra krigene i Irak, Kosovo og Afghanistan, terrorismen og USAs særegne forhold til FN og folkeretten. Er en internasjonal rettsorden overhodet en realistisk mulighet i dagens verden?


Arne Overrein er førstelektor ved Universitetet i Tromsø, hvor han i en årrekke har undervist i filosofi. Han har særlig arbeidet med folkerett og globalisering i et politisk-filosofisk og historisk perspektiv.


Kapittel 1
Folkerettens verden
- Folkeretten som et forhold mellom stater
- Straff og utøvende myndighet
- Utafor FN-kontroll – WTO, Verdensbanken og Pengefondet
- Kjernenormene – statssuverenitet og krigsforbud
- Statens suverenitet
- Krigens folkerett – krigsforbudet
- Humanitær intervensjon og forebyggende krig
- Andre rettssubjekter: folk, minoriteter, individer
- Et forpliktende statsideal i folkeretten?

Kapittel 2
Makt og rett
- Folkeretten som rettsordning
- Forholdet mellom makt og rett – realisme og idealisme i etikken
- ”Ovenfra” og ”nedenfra”
- Rett og sivilisert samfunnsliv

Kapittel 3
Folkerettens realpolitiske grunnlag
- Maktbalanse og folkerett
- Sivilisert samkvem og fornuftig egeninteresse
- Den europeiske globaliseringas logikk
- Imperiene i globaliseringas epoke
- En ny global normativitet

Kapittel 4
Kriger og militærutgifter
- Organisasjon og desorganisasjon
- Kriger – antall, typer og geografisk spredning
- Verdens militærutgifter

Kapittel 5
Folkerett før det 20. århundre
- Imperienes tid
- Fra det kristne Europa til det europeiske statssystemet
- Ekspansjon og kolonialisme – folkerettens janusansikt
- Tidlig folkerett – Grotius og Locke
- Immanuel Kant og den evige fred
- Carl Schmitt og slutten på den europeiske folkeretten

Kapittel 6
Om det liberale hegemoniet
- Liberalismen som maktas presentasjon av seg sjøl
- Godhetens verdifellesskap
- Et angloamerikansk hegemoni

Kapittel 7
Fra europeisk til global folkerett
- Nasjonale bevegelser – prinsippet om sjølbestemmelse
- Høyteknologisk krig – masseterror mot sivile
- Fredsbevegelsene og deres betydning
- Kampen mot kolonialismen etter 1945
- Etter 1980 – pendelen svinger i vestlig favør

Kapittel 8
FN – det store kompromisset
- Situasjonen ved FNs dannelse i 1945
- FN blir verdensomspennende

Kapittel 9
Krigene i Irak – FN og folkeretten
- Landet Irak – den første Golfkrigen
- Krigen mot Irak i 1991 og dens etterspill
- Debatten forut for angrepet mot Irak i 2003
- Irak under okkupasjon
- Igjen på ”FN-sporet”

Kapittel 10
Okkupasjon og folkerett
- Reglene for okkupasjon
- Okkupasjonen av Palestina og Irak
- Andre vurderingskriterier

Kapittel 11
Krigen mot Jugoslavia og protektoratet Kosovo
- NATO-krigen og folkeretten
- FN-protektoratet Kosovo
- FNs og NATOs ansvar

Kapittel 12
Den afghanske tragedien
- Borgerkrig og invasjon
- Under USAs kontroll etter 11. september 2001
- Folkeretten og Afghanistan-operasjonene

Kapittel 13
Tilbakeblikk på fire kriger

Kapittel 14
Terror og statsterror
- Terrorismen og dens årsaker
- USAs terrorismebekjempelse
- Hvordan USA hjalp fram al-Qaida
- Haagdomstolen – saken Nicaragua mot USA

Kapittel 15
USA og FN – uendelige konflikter
- To slags universalisme
- USA og FNs konvensjoner
- Den internasjonale straffedomstolen

Kapittel 16
Mellom reform og forfall
- Kan FN reformeres?
- Hva slags verden går vi inn i?


Utgitt i november 2005