Menneskeverdets politikk

ISBN: 978-82-7935-353-9

Menneskeverd innebærer at alle mennesker har lik verdi. Men alle behandles ikke likt. Statsløse, for eksempel, er menneskerettslig inkludert som medlemmer av menneskeheten, men blir sosialt ekskludert ved ikke å bli møtt med anerkjennelse. Dette reiser spørsmål om menneskets verdi.
Menneskeverdets_politikk_omslag_internet.jpgMenneskeverdets_politikk_omslag_internet.jpg
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 337
Rabatt
Forfatter: Odin Lysaker

Menneskeverd innebærer at alle mennesker har lik verdi. Men alle behandles ikke likt. Statsløse, for eksempel, er menneskerettslig inkludert som medlemmer av menneskeheten, men blir sosialt ekskludert ved ikke å bli møtt med anerkjennelse. Dette reiser spørsmål om menneskets verdi.

I Menneskeverdets politikk forankres individets verdighet i menneskets eksistensielle grunnvilkår, nemlig kroppen. Siden alle mennesker er kroppslige, er de samtidig sårbare og avhengig av anerkjennelse. Boken foreslår derfor et nytt etisk prinsipp i møte med kriser i dagens globaliserte verden.

Dessuten sees menneskeverdet fra ulike innfallsvinkler. Axel Honneth hevder at verdighet er en status som tilskrives gjennom anerkjennelse. Mens tenkere som Giorgio Agamben, Seyla Benhabib, Martha Nussbaum, Charles Taylor og Hannah Arendt problematiserer dette standpunkt på interessante måter.

Menneskeverdets politikk viser også hvorledes disse tenkerne delvis utfyller hverandre i deres forståelse av kosmopolitisme og transnasjonal rettferd  het. Menneskeverdets politikk er den første omfattende introduksjon av Honneths teori om anerkjennelse på norsk. Boken er dessuten et viktig bidrag til den internasjonale debatt om relevansen av Honneths kritiske samfunnsteori for globale forhold. 


Odin Lysaker (f. 1976) er ph.d. i filosofi og førsteamanuensis i etikk ved Universitetet i Agder. Han arbeider innen etikk, sosialfilosofi og politisk filosofi. Lysaker har tidligere utgitt Habermas: Kritiske lesninger i 2007 (redigert sammen med Gunnar C. Aakvaag) og i 2014 kommer Recognition and Freedom: Axel Honneth’s Political Thought (redigert sammen med Jonas Jakobsen).  


Innhold:

Kapittel 1 Innledning
Når livet står på spill
Menneskeverdets politikk
Bokens oppbygning

Kapittel 2 Krenkelse
Kroppslig overgrep
Rettighetstap
Sosial nedverdigelse

Kapittel 3 Eksistensiell krenkbarhet
Eksistensiell dødelighet
Sosial-ontologisk dødelighet
Fundamental-ontologiskdødelighet
Ikke-anerkjennelse
Ontologisk tilintetgjøring: drap
Politisk tilintetgjøring: statsløshet

Kapittel 4 Subjektets kroppslige grunnvilkår
Honneths opprinnelige kroppsfilosofiske innsikt
Første skritt: Samfunnsforskningens antropologiske grunnlag
Annet skritt: Maktkritikk
Tredje skritt: Anerkjennelseskamp
Honneths antropologisk evending
En reaktualisering av Honneths kroppsfilosofi
Kroppen
Kroppsliggjøring
Kroppslighet

Kapittel 5 Anerkjennelse
Hva er anerkjennelse?
Hvorfor anerkjennelse?
Anerkjennelsens dimensjoner
Kjærlighet
Respekt
Ytelse

Kapittel 6 Anerkjennelseskamp
Anerkjennelseskampens to ansikter
Kampforanerkjennelse
Kampomanerkjennelse

Kapittel 7 Kroppslighetens responsive kapasitet
Kombinasjonsmodellen
Ontologi: sosialogeksistensiell
Antropologi: svakogsterk
Anerkjennelse: kapasitetogrespons

Kapittel 8 Et formalt begrep om etisk integritet
Menneskeverdets betydning
Honneths flerdimensjonale og attributive verdighetsbegrep
Fysiskintegritet
Sosialintegritet
Verdighet

Kapittel 9 Ekskluderende inkludering
Tre problemer: kropp,tid og begrep
Antropologiproblemet
Temporalitetsproblemet
Konseptproblemet

Kapittel 10 Kroppslig kosmopolitisme
Menneskeverdets hvem–hva–hvor
Menneskeverdets hvem
Menneskeverdets hva
Menneskeverdets hvor
Henimot en kroppslig kosmopolitisme

Litteraturliste

 


Utgitt 25. november 2013