Multikulturell teori og flerkulturelle praksiser. Artikler om norsk minoritetspolitikk

ISBN: 978-82-7935-309-6

Hva er multikulturalisme, og hvorfor er den så omstridt? Fører Norge en multikulturalistisk politikk i dag? I første del av boken presenteres multikulturalismen som ideologi. De påfølgende delene er mer praksisnære og viser hvordan minoritetspolitikken «utøves» på institusjonsnivå og i det personlige møtet mellom profesjonsutøvere og brukere med minoritetsbakgrunn.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 365
Rabatt
Forfatter: (red.) Bente Puntervold Bø

Hva er multikulturalisme, og hvorfor er den så omstridt? Fører Norge en multikulturalistisk politikk i dag? Dette og flere spørsmål får du svar på i denne boka. En presentasjon av den varianten av minoritetspolitikk som betegnes som multikulturalisme, kombineres med analyser av hvordan en slik politikk praktiseres på ulike områder av norsk samfunnsliv.

I første del av boken presenteres multikulturalismen som ideologi. Det drøftes også hva kritikken av multikulturalismen det siste tiåret dreier seg om. Artiklene som følger deretter, er mer praksisnære og viser hvordan minoritetspolitikken «utøves» på institusjonsnivå og i det personlige møtet mellom profesjonsutøvere og brukere med minoritetsbakgrunn.

Eksempler på problemstillinger som drøftes i boken er: Hvilke minoritetspolitiske begrunnelser lå bak opprettelsen av «Introduksjonsprogrammet» for flyktninger? Hva er sammenhengen mellom minoritetsgruppenes ulike «innvandringsveier» og deres sysselsetningsnivå i Norge? Hvordan påvirker språklige barrierer og ulike verdier møtet mellom minoritetsforeldre og profesjonsutøvere på helsestasjonen, i barnevernet og i skolen? Og sist, men ikke minst: Hva er innvandrerungdoms og eldre flyktningers egen opplevelse av «det norske», minoritetskulturen og livet i eksillandet?


Bente Puntervold Bø er professor ved Sosialforsk, Avdeling for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo og har lang fartstid som forsker på feltet migrasjon og innvandringspolitikk.


Innledning: Multikulturell teori og flerkulturelle praksiser

Introduksjon
Bente Puntervold Bø


Deltema I: Multikulturalisme som ideologi og integreringspolitikk:

1. Multikulturalismen og dens kritikere 
Sindre Bangstad

2. En studie av to integreringstiltak og deres underliggende ideologi 
Ariana Guilherme Fernandes

3. Hva betyr innvandringsveien for seinere integrering på arbeidsmarkedet? 
Einar Øverbye


Deltema II: Multikulturalisme på institusjonsnivå:

4. Språklige og kulturelle barrierer i møtet mellom helsearbeidere og kvinner med minoritetsbakgrunn
Bennedichte C. Rappana Olsen

5. Barnevernssamtaler som integreringsverktøy
Nicole Hennum

6. Integrering og etniske minoriteter i et flerkulturelt skolesamfunn 
Ramona Bernard


Deltema III: Minoritetenes egne stemmer:

7. «I krigen flytter vi fra hverandre» – Eldre flyktningers transnasjonale familierelasjoner
Marith Kristin Gullbekk Markussen

8. Opprør eller aksept? Minoritetsungdommers forhold til hjemlandskulturen og etnisk bakgrunn
Bente Puntervold Bø


Utgitt i april 2011