Norges arkitekturhistorie

ISBN: 978-82-7935-127-6

Boken er den første norske arkitekturhistorien som tar klimahistorien i betraktning. Dessuten er det tatt med byggverk utenfor dagens landegrenser; byggverk som i sin tid lå i norsk skattland og innenfor det store Nidaros erkebispedømme. I tillegg er byplanhistorie og viktige nasjonale byggeoppgaver med, som en synlig del av Norges kulturhistorie og politiske historie.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 495
Rabatt
Forfatter: Arne Gunnarsjaa

Norges dramatiske og skiftende skjebne gjennom tidene gjenspeiles i arkitekturen. Kulturimpulser fra utlandet og stedlige materialer er blitt kombinert på ulikt vis, alt etter beliggenhet, næringsgrunnlag eller politiske vedtak. Dessuten gjenspeiler de nasjonale byggeoppgaver viktige faser i landets historie og utvikling. Men landets bygningsverden er sammensatt og spredt, og de fleste trenger en kronologisk nøkkel eller veiviser for å kunne "lese", se og forstå vår bygningsarv bedre. Denne arkitekturhistorien er en slik nøkkel.

Fremstillingen er ordnet i tre hovedavsnitt: de eldste tider, den lyse og milde middelalderen, og så de følgende århundrer, helt opp til våre dager. Boken er den første norske arkitekturhistorien som tar klimahistorien i betraktning. Dessuten er det tatt med byggverk utenfor dagens landegrenser; byggverk som i sin tid lå i norsk skattland og innenfor det store Nidaros erkebispedømme. I tillegg er byplanhistorie og viktige nasjonale byggeoppgaver med, som en synlig del av Norges kulturhistorie og politiske historie.

Boken henvender seg til et bredt publikum, uten spesielle faglige forutsetninger. Det er lagt vekt på å forklare faguttrykk og stilbegreper. I tillegg er innholdet søkt ordnet så oversiktlig som mulig, som en veileder etter tids- og emneavsnitt, for å lette bruken. Samtidig er det faglige innholdet underbygget med et rikt note- og registerapparat, for den som vil trenge dypere inn i stoffet. Dermed skulle boken være av interesse for vitenskapen, for skoleverket og ikke minst for studenter innenfor arkitektur og estetiske fag.


Arne Gunnarsjaa (f. 1939) er sivilarkitekt MNAL og tidligere domkirkearkitekt ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, også kalt Nidarosdomen bygghytte. Han har lang og bred erfaring fra egen arkitektpraksis og som fagskribent. Gunnarsjaa har vært formann for Norges Kunstnerråd og sekretær i Statens byggeskikkutvalg. Han har utgitt \"Arkitekturleksikon\" (1999, ny utgave 2007), \"Arkitekturhistorie\" (2001), \"Arkitekturguide for Norge\" (2002) og \"Norges arkitekturhistorie\" (2006) på Abstrakt forlag.

FORHISTORIEN
Furet, værbitt og tynget av breer

GAMMEL TID
Steinalderen
- De første bosetterne
- Marken gir grøde til langhus
Den milde bronsealderen
- Langhus blir stavlinehus
- og kan også bli grindehus
Den kjølige jernalderen
- Buskapen må inn i sleppverkshus
Folkevandringstiden og merovingertiden
Vikingtiden - handel og herjing
- Kjøpsteder og byer vokser frem
Stavverk og hov
Lafteverk

MIDDELALDEREN - MILD OG LYS
- Kulturlandskapet
- Kirken kom med kalk
Byggetradisjoner i romansk stil
- Hvelv
- Kirken etablerer seg
- Kongen befester sin makt
- Andre steinbyggverk
- Bispene bygger residenser
- Klostrenes fremvekst og fall
- Bygghyttenes fremvekst
Stavkirker
Andre stav- og laftebygg
Gotikk
- Ny konstruktiv frihet
- Nidarosdomen
- Liturgi og korutvidelse
- Andre kirker og byggverk
Vekst i folketall, byplan og stat
Kulde, pest og urolige tider
- Steinviksholm
Hus og gård i sen middelalder

NY TID - POLITISK OG KIRKELIG
- Norge ikke et "Koningerige"
Reformasjon og kjølig klima
- Sager lager beskyttende panel
Bindingsverk
- En ny byggeteknikk
Norge atter et rike
- Vekst i bergdrift og trelast
- Byflytting - ikke alltid lett å få til
Renessansen - rolig og harmonisk
Nordisk renessanse
- Sammensatt av ulike impulser
- Borger festninger og byer
- Gårder og herreseter
- Korskirker og Y-kirker
Frodig barokk og rokokko
Kjølig klassisisme
- Louis-seize og empire
- Kystens stiler
- Tidlig industri
- Vekst, krise - så 1814
- Det unge, offisielle Norge
Stav og laft og bygging av nasjonal identitet
Sveitserstil og nasjonal identitet
Byvekst, byplan og lovverk
Historisme
- System eller forvirring?
Restaurering av identitet
Tidlig boligbygging
- Sosial og asosial
Modernisme i kim
- Stålindustrien viser sine muskler
Historistisk etterspill
- Monumentalbygg
- Identitet i dragestil?
- Norsk panel- og tømmerstil
Modernismen gror frem
- Jugend / art nouveau m.m.
- Mere om sosial boligbygging
Opprydding i villnisset
- Nyklassisisme
Modernismen overtar
- Funksjonalisme
Tilbake til røttene
- Krigstid og etterkrigstid
Modernismen utvides
- Pluralisme og strukturalisme
Postmodernisme
- Et historistisk oppbluss?
Pluralismen favner over mere
Historien har ingen ende

FORKORTELSER, NOTER OG LITTERATUR

ORDFORKLARINGER OG GÅRDSNAVN

REGISTRE
- Bygningsuttrykk m.m.
- Personnavn og firmaer
- Steder og bygverk


Utgitt i juni 2006