Tegn, tekst og samfunn

ISBN: 82-7935-148-5

Dette er en bok om hvordan tegn inngår i sosiale prosesser, hvordan de etableres, føyes sammen, omtolkes, går ut av bruk og resirkuleres i stadig nye former. Det er en bok om å forstå samfunn og sosiale fenomener ved å studere tegn og symboler - som alt fra ledd i handlingsforløp til bæreelementer i sosiale institusjoner.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 277
Rabatt
Forfatter: (red.) Ivar Frønes, Odd Are Berkaak

Dette er en bok om hvordan tegn inngår i sosiale prosesser, hvordan de etableres, føyes sammen, omtolkes, går ut av bruk og resirkuleres i stadig nye former. Det er en bok om å forstå samfunn og sosiale fenomener ved å studere tegn og symboler - som alt fra ledd i handlingsforløp til bæreelementer i sosiale institusjoner. Det er samtidig et forsøk på å vise hvordan kunnskap om sosiale sammenhenger er en forutsetning for å forstå tegn og symboler. Boka understreker betydningen av å utvikle bevisstheten om vår verden av tegn.

Boka er ment som en introduksjon til de fortolkende samfunnsvitenskapene og er rettet mot undervisning i kulturstudier i vid forstand, også mediefag og markedskommunikasjon. Boka gir et grunnlag for å forstå kommunikasjon fra et allment samfunnsvitenskapelig ståsted.

Forfatterne ønsker også å gi leseren et inntrykk av samfunnsfagenes tilnærminger og hvordan de kan bidra til forståelsen av fenomener som mote, konsum, estetikk, kunst og populærkultur. Samfunnsfaglig og semiotisk tolkningsmetodikk går hånd i hånd når man skal forstå kommunikasjon i sin fulle bredde, enten det gjelder lokale ritualer eller global elektronisk mediebruk. Mening dannes i handlingsforløp og innenfor sosiale felt, og det er en hovedutfordring å identifisere rammene meningsproduksjonen kan tolkes innenfor. Verken samfunnet eller meningsproduksjonen utfolder seg innenfor ferdiglagede eller endelige rammer - begge deler består av nettverk av hendelser, prosesser og relasjoner hvor forskeren selv må etablere avgrensninger. Kontekst er derfor et nøkkelbegrep i denne fremstillingen.


Odd Are Berkaak er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.

Ivar Frønes er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.


INNLEDNING
"Merket det stend ..."

Kapittel 1
TEGN OG BETYDNING
Kommunikasjon
De sosiale tegn
Tegn og mening
Koder
Denotasjon og konnotasjon
Metafor og metonymi
Indeks, ikon og symbol ifølge Peirce
Ikon og symbol i kultursosiologi og dagligspråk
Nøkkelsymboler
Kontekst: situasjon og erfaring
Distinksjon
Mønstre og meningsdannelse
Refleksivitet
Essensialisme og naturlige sammenhenger
Lek, kunst og metategn

Kapittel 2
SAMFUNN, HISTORIE OG FORSTÅELSESFORMER
Moderne og førmoderne
De mange moderniteter og det moderne som forståelsesform
Identitet og selv
Individuering, identitet og refleksjon
Modernitet og forståelsesformer
Rasjonalitet og refortryllelse

Kapittel 3
DISKURS: KULTUR SOM SAMTALE
Diskursbegrepet
De selvbekreftende samtaler
Diskursene skaper virkeligheten
Sjangere, roller og regler
Diskurs og makt
Kampen om samtalen
Verken enhet eller kaos
Diskursivitet, pluralisme og refleksjon
Intertekstualitet

Kapittel 4
FORTELLINGER OG SYMBOLSKE LANDSKAP
Fortellingenes tid
Dekonstruksjon av myten
Det symbolske landskap

Kapittel 5
FORANDRING OG TEGNENES DYNAMIKK
Tegn og sosial forandring
Metaforisering
Imitasjon
Forskyvning
Hybridisering
Økning, minsking og metning
Inversjon

Kapittel 6
TAUSHET, TEGN OG BEGJÆR
Det meningsfullt betegnelsesløse
Fortryllelse og enchantment - det magiske landskapet
Tegn og begjær

Kapittel 7
EN VERDEN AV TEGN

Litteratur


Utgitt i august 2005