Toleranselæring og læreboktekster

ISBN: 978-82-7935-289-1

I dagens flerreligiøse og -kulturelle samfunn tillegges skolen en viktig rolle i toleranselæringen. Denne boka analyserer hvilket bidrag lærebøker i grunnskolen kan gi. Fokus er på toleranseutfordringen i møte med etiske og kulturelle spenninger og med islamsk tro og praksis. Blir spenninger og motsetninger omtalt? Hvordan håndteres disse? Hvilke mulige holdninger og handlinger blir da presentert for elevene?
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 275
Rabatt
Forfatter: Njål Skrunes

Toleranse er et av tidens honnørord. Vi møter det overalt og ofte i en sammenheng hvor noen anklages for intoleranse. Men hva innebærer det å være tolerant? Når utfordres vi til å være tolerante? Hva er grunntrekkene i en toleransesituasjon?

Slike spørsmål tas opp i denne boka. Dersom det er en flytende forståelse av toleranse, blir det vanskelig å se for seg hvordan toleranselæringen kan finne sted.

I dagens flerreligiøse og -kulturelle samfunn tillegges skolen en viktig rolle i toleranselæringen. Denne boka analyserer hvilket bidrag lærebøker i grunnskolen kan gi. Fokus er på toleranseutfordringen i møte med etiske og kulturelle spenninger og med islamsk tro og praksis. Blir spenninger og motsetninger omtalt? Hvordan håndteres disse? Hvilke mulige holdninger og handlinger blir da presentert for elevene?


Njål Skrunes (f. 1945) er professor i religionspedagogikk ved Norsk Lærerakademi.


Kapittel 1: Innledning 
- Bakgrunn 
- Problemstilling og problemfelt
- Avgrensning og lærebokforskningens bredde
- Annen relevant lærebokforskning 
- Toleransebegrepet 
- Spenninger og motsetninger i møte med etiske og kulturelle verdier og med islamkunnskapen
- Forskningsmetode 
- Kilder 
- Disposisjon

Kapittel 2: Bakgrunn i læreplanen L 97
- Toleranseforståelse 
- Islampresentasjonen og toleranseutfordringen
- Etiske og kulturelle verdikonflikter og toleranseutfordringen

Kapittel 3: Lærebokanalyse – Aschehougs læreverk for KRL-faget etter L 97
- Lærebokanalysen for småskoletrinnet
- Lærebokanalysen for mellomtrinnet
- Lærebokanalysen for ungdomstrinnet

Kapittel 4: Lærebokanalyse – Universitetsforlagets læreverk for KRL-faget etter L 97
- Lærebokanalysen for småskoletrinnet
- Lærebokanalysen for mellomtrinnet

Kapittel 5: Lærebokanalyse – Gyldendals læreverk for KRL-faget etter L 97
- Lærebokanalysen for småskoletrinnet
- Lærebokanalysen for mellomtrinnet
- Lærebokanalysen for ungdomstrinnet

Kapittel 6: Avsluttende drøftinger og utvidede refleksjoner
- Læreverkenes bidrag til toleranselæringen
- Respekten for forskjeller og forpliktelsen overfor fellesskapet. Toleransens grenser
- Faglig innhold og toleranselæring
- Utvidede didaktiske refleksjoner om toleranselæring med fokus på elevenes forutsetninger og situasjon

Litteratur 
- Læreverk i KRL-faget etter L 97 som inngår i analysen 
- Annen litteratur


Utgitt i juli 2010