Utdanning til demokrati

ISBN: 82-7935-013-6

Sentrale artikler av John Dewey, redigert og introdusert av Sveinung Vaage. Deweys viktigste bidrag som utdanningsfilosof kan sammenfattes i formuleringen «utdanning til demokrati». Han så på utdanning som det moderne demokratiets grunnpilar.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 365
Rabatt
Forfatter: (red.) Sveinung Vaage

John Dewey (1859-1952) var den mest betydningsfulle utdanningsfilosof i det 20. århundre. Hans omfattende forfatterskap spenner over 70 år og representerer viktige bidrag innen filosofi, pedagogikk, psykologi og statsvitenskap. Dewey regnes til pionergenerasjonen innen amerikansk pragmatisme sammen med Charles Sanders Peirce, William James og George Herbert Mead.

Deweys viktigste bidrag som utdanningsfilosof kan sammenfattes i formuleringen «utdanning til demokrati». Han så på utdanning som det moderne demokratiets grunnpilar. Demokratiet er tuftet på kunnskap og dømmekraft. Det skapes og utvikles gjennom fellesskap og samvirke, hvor erfaringer deles gjennom kommunikasjon og nedfelles i offentlig meningsdanning. Dewey foregriper således den aktuelle debatt om deliberativt demokrati.

Framveksten av den nye barnepsykologien, med ny innsikt i utviklings- og læringsprosesser hos barn, stod sentralt i den reformpedagogiske bevegelse fra 1890-årene og framover. Deweys pedagogiske tenkning representerer en selvstendig posisjon innen reformpedagogikk. Gjennom sentrale nøkkelbegreper som sosial handling og selvaktivitet, utvikling og vekst, situasjon, undersøkelse og erfaring, utviklet han en kritikk av både den tradisjonelle og den progressive pedagogikken.

Gjennom forfattere som Richard Rorty, Alan Ryan og Robert B. Westbrook i Amerika og Jürgen Habermas, Axel Honneth og Hans Joas i Tyskland, har vi de senere år sett en renessanse for pragmatisme der ulike aspekter i John Deweys tenkning står sentralt.

I Danmark har Gyldendal Uddannelse utgitt boken med norsk tekst med tittelen "Learning by Dewey" i sin serie Socialpædagogisk Bibliotek.


Sveinung Vaage (1951-2007) dr. polit., førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda.


Innleiing ved Sveinung Vaage

Mitt pedagogiske credo

DEL 1 UTDANNINGSKRITIKK OG DEMOKRATISERING 
Utdanning i et samfunnsmessig perspektiv 
Demokrati i utdanning 
Kultur og industri i utdanning
Skolen som sosialt sentrum 
En nasjonal utdanning

DEL 2 ETIKK, FAGINNHOLD OG METODE 
Utdanningens underliggende etiske prinsipper 
Vitenskap som faglig innhold og som metode

DEL 3 DEN NYE PEDAGOGIKK 
Fortolkning av studier av barnet 
Progressiv pedagogikk og pedagogikk som vitenskap 
Behovet for en pedagogisk filosofi 
Refleksbue-begrepet i psykologien

DEL 4 KREATIV INTELLIGENS, FORANDRING OG DEMOKRATI 
Konstruksjon og kritikk 
Utdanning og samfunnsforandring 
Skapende demokrati – oppgaven foran oss


Sentrale artikler av John Dewey, redigert og introdusert av Sveinung Vaage.