Barns verdi. En barndom som "evneveik" på 1950-tallet

ISBN: 82-7935-208-2

Denne boka skiller seg fra en rekke fagbøker om barn med lærevansker fordi den har en klar historiefaglig forankring. Fokus er satt på de kulturelle aspektene ved "evneveikhet". Hensikten er å skape innsikt i samspillet mellom kulturelle, politiske og sosiale prosesser da velferdsstaten var i en viktig utbyggingsfase.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 249
Rabatt
Forfatter: Tora Korsvold

Denne boka skiller seg fra en rekke fagbøker om barn med lærevansker fordi den har en klar historiefaglig forankring. Fokus er satt på de kulturelle aspektene ved "evneveikhet". Hensikten er å skape innsikt i samspillet mellom kulturelle, politiske og sosiale prosesser da velferdsstaten var i en viktig utbyggingsfase.

Problemstillingen i boka er hvordan kategorien "evneveik" oppsto. Hvilken betydning ble "evneveikhet" tillagt? Hvordan ble en barndom som "evneveik" skapt og erfart? Hvordan ble barna verdsatt? Tema i boka er altså opptakten til fasen med "normalisering" og "integrering" som fulgte, og ikke denne fasens gjennombrudd og resultater.

Boka har en tverrfaglig tilnærming og griper inn i dagens debatt om vanskeligstilte barns livsvilkår. Den kan for eksempel ha overføringsverdi til spørsmål i forbindelse med barn med en annen etnisk eller kulturell identitet enn den norske. "Barns verdi" gir ingen enkle løsninger på store og viktige samfunnsspørsmål, som barns rett til deltakelse, likeverdige oppvekstvilkår eller en inkluderende skole for alle. Men den gir kunnskap om endringer (eller mangel på endringer), og dermed ny næring til debatten om marginaliserte barn spesielt, og til den pågående forskningen og debatten om velferdsstatens utvikling generelt.


Tora Korsvold (f. 1952) er dr.art. og forsker ved Norsk senter for barneforskning (NOSEB) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.  

Innledning - Samfunnsrelevans, mental bagasje og en boks unnfallenhet

Kapittel 1 - En kulturanalyse
Barns verdi og velferdsstatens utvikling
Identifisering og kategorisering av åndssvake og evneveike
"Vi" og "de andre"
En kulturhistorisk tilnærming
Barn og barndomsforståelser
Et tverrfaglig fokus
Velferdsstaten som ramme

Kapittel 2 - Arven
Åndssvakhet oppstår
Åndssvakeskolene etableres
Skolene som arbeidsskoler
Den moderne orden
Barndommens nye kategoriseringer og barns nye rettigheter
Skille mellom avvik og normalitet
Segregering
Intelligensmålinger og kriterier for utskillelse
Defektforståelsen
Den farlige seksualiteten
Mytologiseringer
Konklusjon: Fra åndssvak til evneveik

Kapittel 3 - Evneveikhet - en ny kategori?
Et uryddig landskap
"(...) en bestemt kategori av mangelfullt utrustede barn"
En lite avgrenset kategori
Mer segregering
Likeverdige fellesskap?
Nye brytninger
Det målbare
Av lavere verdi
"De andre"
Bort fra hjem og lokalmiljø
Sosialhygienens etterdønninger
Konklusjon: Mer finmaskete kategorier

Kapittel 4 - Evneveikhet - en mangfoldig, flytende og uforutsigbar kategori
Evneveike: arbeidersønner fra landet?
Arbeidets etos
Sentrale kulturelle verdier
Manglende kvaliteter ved en barndom?
De utsatte og sårbare
Å løse sosiale problemer
Konklusjon: "egentlig er det en tilfeldighet hvem som kommer hit."

Kapittel 5 - Opplevd erfaring
Barna seg imellom
Motstridende ytringer
Barna og de voksne: Å bli sett og verdsatt
Skam
Ekskludert fra det offentlige fellesskapet?
Steder
Konklusjon: Et sammensatt bilde

Kapittel 6 - De skjulte sidene
Tilnærming
Straff - sett i forhold til hva?
Straff og krenkelser
Seksuelle overgrep
Barn som ble sendt vekk
Makt og motmakt
Gransking i samtiden
Konklusjon: Ubeskyttede barn

Kapittel 7 - Nye perspektiver
Barns verdi
Velstandsøkning og nye endringer
Arne Skouens kampskrift og den påfølgende folkeaksjonen
Normalisering og integrering
Konklusjon: Nye barndomsidealer

Noter

Kilder og litteratur
Om kildene
Forkortelser
Utrykte kilder
Intervjuer
Trykte kilder
Lovoversikt
Litteratur

Stikkord


Utgitt i juli 2006