Dialogens speil i barnets og språkets utvikling

ISBN: 978-82-7935-167-2

Boken stiller spørsmål om hvordan talespråk blir til? Hva kommer det av at nyfødte barn er så lærenemme og lydhøre overfor tale? Hvordan går veien frem til å bli en delaktig samtalepartner?
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 347
Rabatt
Forfatter: Stein Bråten

Hvordan kan talespråk ha blitt til? Hva kommer det av at nyfødte barn er så lærenemme og lydhøre overfor tale? Hvordan går veien frem til å bli en delaktig samtalepartner?

Ut fra nyere spedbarnsforskning, oppdagelsen av speilnevroner, og en grunnleggende dialogforståelse belyser Stein Bråten disse tre områdene:

Del I Spørsmål om opphavet til talespråk og om nevrososial støtte
Del II Trinn i barns intersubjektive språktilegnelse og utfoldelse av (sam)tale
Del III Fra dialogforståelsens idéhistorie og terapeutiske relevans

I bokens første del drøftes spørsmål om talespråkets opprinnelse i lys av forskjeller i voksen–unge-samspill hos mennesker og sjimpanser. I annen del illustreres barns læring gjennom delaktig avspeiling og hvordan samtaledeltagere simulerer og speiler hverandre. Bokens siste del er viet spørsmål fra språkfilosofi, om skrivemåter kan gjenspeile inderlighet, om dialogens kollaps og om hvordan relasjonell psykoterapi kan åpne for indre dialog og forløsende møteøyeblikk.

”Bråten […] har sammenfattet ovennevnte utviklingspsykologiske bevis for det presymbolske spedbarnets vedkommende i begrepet altersentrisk deltakelse. […] Hans konklusjoner stemmer godt overens med at det finnes underliggende mekanismer som speilnevroner og adaptive oscillatorer.”

Daniel N. Stern i "Her og nå. Øyeblikkets betydning i psykoterapi og hverdagsliv" (Abstrakt forlag 2007)


Stein Bråten er dr.philos. i psykologi og professor emeritus i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Han leder forskernettet Theory Forum med noen av verdens fremste spedbarns-, primat- og hjerneforskere, som har bidratt til hans samleverk på Cambridge University Press (1998) og John Benjamins (2007) og redefinert grunnlaget for (før)verbal intersubjektiv innlevelse og forståelse.


Prolog

Forord

Første del
SPØRSMÅL OM OPPHAVET TIL TALESPRÅK OG OM NEVROSOSIAL STØTTE

1. Trinn i talespråklig tilegnelse
(- og spørsmål om tilblivelse)

2. Annensentrert avspeiling og speilnevroner
(Implikasjoner av funn om spedbarn og fra forsøk med makak-aper)

3. Hvordan kan tale ha blitt til?
(Kan voksen-unge-samspill hos sjimpanser og mennesker fortelle oss noe?)


Annen del
TRINN I BARNS INTERSUBJEKTIVE SPRÅKTILEGNELSE OG UTFOLDELSE AV (SAM)TALE

4. Fra nyfødtes etterligning og de første protodialoger med omsorgspersoner
(Primær intersubjektivitet)

5. Objektorientert oppmerksomhet og delaktig avspeiling
(Sekundær intersubjektivitet)

6. Når barn samtaler med andre og med "seg selv" - med sin indre dialogpartner
(Tertiær intersubjektivitet)

7. Når samtalepartnere simulerer hverandres sinn og intensjoner
(Tertiær intersubjektivitet av annen orden)


Tredje del
FRA DIALOGFORSTÅELSENS IDEHISTORIE OG TERAPEUTISKE RELEVANS

8. Dialogfilosofi og språklig mening og betydning
(De samtidige bidrag til Buber, G.H. Mead og Wittgenstein)

9. Kan skrivemåter gjenspeile dialog og inderlighet?
(Spørsmål ut fra Bakhtin og Dostojevskij, Cixous og Kristeva)

10. Kan kliniske samtaler åpne for dialog og delaktige møteøyeblikk?
(Spørsmål ut fra Harlene Anderson, Daniel Stern og andre)

11. Dialogens totalitære kollaps
(Fra Storinkvisitoren til legene i Auschwitz)

Epilog

Ordliste
Litteratur
Personregister
Emneregister


Utgitt i august 2007