Empati og etikk

ISBN: 978-82-7935-238-9

Boken tar spesielt for seg situasjoner der maktforholdene er ulike, og der det er kulturelle forskjeller. Yrkesetikk hos helse- og sosialarbeidere er koblet til denne problematiseringen, fordi gode kommunikasjonsferdigheter kan misbrukes.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 257
Rabatt
Forfatter: Hans-Jørgen Wallin Weihe

Empati regnes som grunnleggende for å skape gode relasjoner. Men hva er egentlig empati? I boken foretar forfatteren en litteraturgjennomgang og en drøfting av dette mangetydige begrepet, og undersøker hvordan begrepet har vært brukt historisk. Han tar også for seg de historiske tradisjonene i helse- og sosialarbeideryrker og i sjelesorg i kirkelig sammenheng.

Etikk handler om verdivalg, om hvordan man handler i situasjoner med verdikonflikter. For helse- og sosialarbeidere handler det om praksis i møte med andre mennesker. Evnen til å oppnå god kommunikasjon kan være et fundament for gode hjelperelasjoner, men innsikt i den andre kan også føre til maktmisbruk og manipulering.

Hvordan skal vi se på de historiske tradisjonene som helse- og sosialarbeidere bygger arbeidet sitt på i dag? Hvordan oppfattes hjelperne av dem de skal hjelpe?

Boken tar spesielt for seg situasjoner der maktforholdene er ulike, og der det er kulturelle forskjeller. Yrkesetikk hos helse- og sosialarbeidere er koblet til denne problematiseringen, fordi gode kommunikasjonsferdigheter jo åpner for bruk på både godt og vondt.

Målgruppen for boken er både de som utdanner seg til hjelpearbeid med mennesker og de som arbeider eller forsker på området. Boken kan brukes som innføring på bachelornivå eller som fordypning på mastergradsnivå, både i helse- og sosialfaglige utdanninger og i utdanninger rettet mot rådgivning, veiledning, sjelesorg og terapi.


Hans-Jørgen Wallin Weihe er dr.philos., førsteamanuensis ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer, og ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger. Weihe har utgitt flere bøker, blant annet "Relasjonsarbeid og kommunikasjoner" (1997), "Rusmidler og språk: en oppslagsbok\" (1999), "Sosialt arbeid: historie og bakgrunn" (2004), "Rus: Nytelse, lidelse og handling" (2004) og "Empati og etikk" (2008).


Forord
En innledning foran innledningen
Innledning

DEL 1 - EMPATI
Empati - det vanskelige begrepet
Mest av alt det dagligdagse
Empati i et religiøst perspektiv
Empati i et biologisk perspektiv
Empati i et utviklingspsykologisk perspektiv
Strategisk empati og altruistisk empati
Fra sympati til empati
Fra strategisk empati til kald empati
Empati som forførelse
Empati for selvet
Empati som evne til individuell tilpasning
Empati som grunnlag for moral, gruppetilhørighet og harme
Kollektiv empati
Den politiske dimensjonen av empati
Avsluttende bemerkninger om empati

DEL II - ETIKK OG HISTORISKE RØTTER FOR HELSE- OG SOSIALARBEIDERYRKENE
Tradra - en introduksjon til etikken
Framveksten av den moderne velferdsstaten
Sjelesorg og forkynnelse
Medisinske tradisjoner - legeutdanningen
Sykepleierutdanningen
Psykologutdanningen
Den første moderne sosialarbeiderutdanningen
Barnevernspedagogutdanningen
Vernepleierutdanningen
Kunnskap og fellesverdier
Kjønn, politikk og religion
Rett til det nødvendige
Overvåkning, tilpasning og myndig- og umyndiggjøring
Hjelp og kontroll
Aksept og likeverd
Konformiteten
Individet og familien
Verdibevissthet
Etikk og helse- og sosialarbeideryrkene - en oppsummering

DEL III - UTFORDRINGER I DET FLERKULTURELLE SAMFUNN
Verdimøter og verdikonflikter
Det individuelle og det kollektive
Engasjement, tro, virkelighetsoppfatning og menneskemøter

DEL IV - DISKUSJON RUNDT YRKESUTØVELSE
Kommmunikasjonsmessige betraktninger
Empati i et klasserom og i gruppesituasjoner
Empati i behandlingssituasjoner
Diagnostikk og empati
Empati og veiledning
Samfunnsmessige betraktninger
Kulturelle og verdimessige utfordringer
Empati en gang til
Avsluttende betraktninger

TILLEGG
Forkortelser
Ordliste
Litteraturliste
Stikkordliste, personer
Stikkordliste, sak


Utgitt i juli 2008