I klasserommet

ISBN: 978-82-7935-337-9

Boken presenterer noen faglige bidrag som viser en annen vei til kunnskap om undervisning, ved å vise hvordan elever, foreldre og lærere, sammen fungerer i klasserommet. Boken har derfor klasserommet som utgangspunkt for sine analyser av undervisning og læring.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 235
Rabatt
Forfatter: (red.) Peder Haug, Thor Ola Engen

Mye av faglitteraturen i dagens lærerutdanninger handler om hvordan lærere bør planlegge, gjennomføre og vurdere sin egen undervisning. Denne litteraturen er imidlertid ofte ideell og harmoniserende, og med høye og nokså vanskelig oppnåelige målsetninger. Paradoksalt nok når det er godt forskningsmessig belegg for at det er krevende og vanskelig å omsette pedagogiske idealer til god praksis.

Denne boka presenterer noen faglige bidrag som viser en annen vei til kunnskap om undervisning, ved å vise hvordan elever, foreldre og lærere, sammen fungerer i klasserommet. Boken har derfor klasserommet som utgangspunkt for sine analyser av undervisning og læring.

Boken har sin opprinnelse i konferansen «Undervisning og læring i et mangfoldig fellesskap» som ble arrangert på Hamar av Nettverk for tilpasset opplæring (NETTOPP) i samarbeid med Høgskulen i Volda, Høgskolen i Hedmark og Norges Forskningsråd.


Thor Ola Engen er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark. Peder Haug er professor ved Høgskulen i Volda.


Innhold

Forord

Kapittel 1
Innledning 
Peder Haug
Hvordan skolens arbeid bør være 
Hvordan skolens arbeid er
Kapitlene i boka 
Litteratur

Kapittel 2
Vad vet vi, vart är vi på väg?
Fritjof Sahlström
En kort översikt över klassrumsforskningen i sitt samtida
sammanhang 
Klassiska resultat och kontroverser
IRE: Initiering – Respons – Evaluering
Två-tredjedelsregeln 
Elever utan inflytande?
Elevers och lärares deltagande i plenarundervisning 
Deltagande i bänkundervisning 
Variation, undervisning och lärande
Resultat och kontroverser, då nu – men sen?
Vad borde vi göra mer av?
Elevers lärande och socialisation
Elevers bänkinteraktion 
Litteratur

Kapittel 3
Tilpassa opplæring
Peder Haug
Tradisjonar i undervisning og læring 
Metode
Omfang av fag 
Variasjon gjennom timen 
Kva elevar og lærarar gjer
Enkeltelevane sine handlingar 
Drøfting
Litteratur

Kapittel 4
Hva snakker elever om underveis i et gruppearbeid?
Randi Myklebust
Organisering av samarbeid
Teori om det som skjer innenfor klasseromsdøren 
Den metodiske tilnærmingen 
Innenfor eller utenfor undervisningsoppgaven? 
Gruppenes oppgaveorienterte samtaler
Samtalene om det faglige innholdet
Hva kan vi trekke ut av disse erfaringene med elevsamtaler? 
Gruppearbeid – ja, takk
Litteratur

Kapittel 5
Flerspråklighet som ressurs
Anne Marit Vesteraas Danbolt og Bente Booth Hugo
Innledning 
Språklig bevissthet i flerspråklige elevgrupper –
Etablering av samarbeidsrelasjoner 
Organisering og innhold i lese- og skriveopplæringen 
Elevens egen ordbok som innfallsvinkel til samarbeidet 
Begrepsavklaringer rundt ordboka i elevens hjem –
Litterasitetshendinger i hjemmet
Synliggjøring av flerspråklighet 
Utfordringer ved arbeidsmåten
Involvering av de foresatte – en nøkkel til samarbeid 
Avsluttende betraktninger
Referanser

Kapittel 6
Vurdering som tilpasset opplæring?
Kari Nes og Sigrun Sand
Innledning 
Tilpasset opplæring 
Tilpasset opplæring og elevvurdering 
Tilpasset opplæring i et sosiokulturelt perspektiv 
Funn fra undersøkelsen «Elevvurdering og tilpasset opplæring» 
Metode 
Elevsamtalen og elevers medvirkning
Foresatte og tilpasset opplæring 
Vurdering for læring – en utvidet modell 
Litteratur

Kapittel 7
«Du husker bedre noe du har laget enfilm om»
Terje Mølster og Gerd Wikan
Innledning
Produksjonsperspektivet på læring – en teoretisk forankring
Forskningsdesign 
Aksjonen
Resultater
Motivasjon 
Opplevelse av mestring
Større læringsinnsats?
Samarbeid og interaksjon 
Mot et nytt læringsfellesskap? 
Elevenes multimodale tekster 
Oppsummering og drøfting 
Litteratur

Bidragsytere


Utgitt november 2012