Individuelle opplærings- og habiliteringsplaner

ISBN: 82-7935-027-6

Boken begrunner, beskriver og illustrerer fasene i en praktisk modell for individuell planlegging.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 265
Rabatt
Forfatter: Gunnar Stangvik

Lover og forskrifter innenfor skole og rehabilitering stiller krav om individuelle opplæringsplaner når det ordinære tilbudet fravikes. Etter opplæringsloven av 1998 og forskrift om habilitering er det ikke lenger tilstrekkelig å gi tilbud på bakgrunn av kategorier av funksjonsvansker. Arbeidet skal preges av inkludering og delaktighet og må kunne dokumentere resultater.

Individuelle planer for opplæring og habilitering sier som regel hva som bør gjøres, men lite om hvordan det skal gjøres. Selv om planene oppfyller formelle krav, gir de liten hjelp til de som arbeider med eleven eller klienten. Det er derfor et stort behov for å forbedre de organisatoriske og pedagogiske metodene for arbeidet med individuell planlegging.

Denne boken setter et kritisk søkelys på etatenes planleggingsarbeid og presenterer måter å arbeide på som setter individuelle behov i fokus. Bokens første del drøfter bakgrunnen for kravet om individuelle planer og stiller opp prinsipper som arbeidet med planene bør følge. Andre del drøfter hindringer som etatenes handlingsrepertoar skaper for utforming av spesialtilpassete og helhetlige individuelle opplegg og understreker behovet for tverrfaglig samordning og samarbeid. Tredje del beskriver og illustrerer fasene i en praktisk modell for individuell planlegging. Denne modellen systematiserer aktivitetene fra registrering av behov, via utredning, planlegging og gjennomføring, til vurdering av resultater og videre oppfølging.

Boken henvender seg til alle som har, eller vil få, en rolle i det kommunale og fylkeskommunale hjelpeapparatet for mennesker med opplærings- og funksjonsvansker, og er spesielt myntet på studenter som tar spesialpedagogikk-, pedagogikk-, vernepleie-, barnevern-, lærer- og førskolelærerutdanning.


 Gunnar Stangvik er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Finnmark. Han har tidligere vært dosent ved Statens spesiallærerskole og professor i pedagogikk ved Universitetet i Trondheim / NTNU. Han har arbeidet med spesialpedagogiske emner i en årrekke.


DEL 1 Nye utfordringer for opplæring og habilitering
Krav om individuell planlegging
Forskning om individuell opplæringsplan
Prinsipper for utvikling av individuelle planer og tiltak
Beslutningsorientert problemløsning

DEL 2 Individuell planlegging i systemperspektiv
Individ og system
Standardisering, rutine og tilpasset opplæring
Det tverrfaglige møtet som instrument for planlegging

DEL 3 En arbeidsmåte for problemløsning
En modell for systematisk og målrettet planlegging
Å utrede
Å planlegge handlingsprogram
Å gjennomføre et planlagt program
Å vurdere resultatene av arbeidet
Å utnytte resultatene av arbeidet
Å organisere arbeidet i kommunen

Litteratur


Boken begrunner, beskriver og illustrerer fasene i en praktisk modell for individuell planlegging.