Still et spørsmål

Kvalifisering for profesjonsutøving. Sjukepleiar - lærar - sosialarbeidar

Denne boka drøftar empiriske og normative spørsmål knytt til profesjonskvalifisering. Framstillinga set søkjelys på og samanliknar tre sentrale velferdsprofesjonar: sjukepleiarar, lærarar og sosialarbeidarar.
kvalf_prof_heggen_250