Medisinering av psyken. En kunnskapsbasert kritikk av moderne psykiatri

ISBN: 978-82-7935-301-0

Boka tar for seg hvordan psykiatrien har endret seg fra hovedsakelig å bestå av samtaleterapi til i stadig større grad å dreie seg utelukkende om medisinering. Piller er billigere og enklere enn samtaleterapi, men Paris påpeker at samtaleterapi har dokumenterte effekter som ikke bør neglisjeres.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 345
Rabatt
Forfatter: Joel Paris

"Medisinering av psyken" er den første vitenskapelig funderte kritikken av moderne psykiatri på norsk. Boka er skrevet av en nestor innen faget, psykiater og forsker Joel Paris.

Boka tar for seg hvordan psykiatrien har endret seg fra hovedsakelig å bestå av samtaleterapi til i stadig større grad å dreie seg utelukkende om medisinering. Piller er billigere og enklere enn samtaleterapi, men Paris påpeker at samtaleterapi har dokumenterte effekter som ikke bør neglisjeres.

Denne boka vil appellere både til eksperter og lekfolk, medisinstudenter som vurderer spesialisering i psykiatri, kliniske psykologer, sosialarbeidere og lesere generelt, særlig de som har erfaring med de psykiatriske helsetjenestene.

Boka er oversatt av Kari Marie Thorbjørnsen.

«Joel Paris har bidratt med en tankevekkende og intellektuelt utfordrende kritikk av dagens psykiatri, hvordan den ble slik den er, og oppgavene den møter i framtiden. Han legger ikke fingrene imellom verken når han beskriver de positive bidragene eller når han tar for seg de mer negative utslagene av disiplinen. Jeg har jobbet i feltet i nesten 60 år, og jeg lærte en masse av boka. På toppen av det hele er den underholdende å lese.»
Leon Eisenberg, professor i sosialmedisin, Harvard Medical School.

«Dette er en modig, velinformert, velartikulert og realistisk gjennomgang fra en ekspert som undersøker feilgrepene – og de mindre, men fortsatt viktige framskrittene – i psykiatrien.»
Fra APAs tidsskrift, PsycCRITIQUES


Tor Bang er førstelektor ved Institutt for kommunikasjon, kultur og språk, Handelshøyskolen BI. Han er cand.polit. fra Universitetet i Oslo.

Forfatterens takk

Innledning
To syn på psykiatri
Det vanlige bildet av psykiatrien
Divanen og reseptblokken
Det beste fra begge verdener
Om innholdet i og målgruppene for boka


Del I – Modeller

1 Nevrovitenskap og psykiatri
Er psykiatri noe annet enn nevrologi?
Årsaker og risikofaktorer
Hvor godt kan nevrovitenskapen forklare psykiske lidelser?
Reduksjonisme og emergens
Genetikk
Bildeteknologi
Nevrotransmittere
Nevrale nettverk
Sammenfatning

2 Psykoterapi og psykiatri
Eysencks utfordring
Hva forskning har vist oss om psykoterapi 
Hvordan psykoterapi virker
Hvor lenge bør terapien vare?
Psykoterapi og modeller for psykiske lidelser
Sammenfatning


Del II – Diagnoser

3 Psykiatriens diagnoser
Psykiatriske diagnoser
Biologiske markører og utfordringen for psykiatrisk diagnostikk
DSM og problematiske diagnoser
Tingliggjøring av diagnoser
Nye diagnoser blir til
Strukturerte intervjuer
Prevalens-spillet
Diagnoser i rettssalen
Hvorfor diagnoser ikke kan være retningsgivende for behandling
Sammenfatning

4 Problematiske grenseoppganger
Diagnoser for alle?
Problemet med diffuse grenser
Grenseoppganger og sosial kontekst 
Sammenfatning

5 Stemningsleie og psykiske lidelser
Deprimert eller ulykkelig?
Hvor utbredt er depresjon?
Kronisk depresjon og personlighetsforstyrrelser
Bipolar lidelse 
Hvorfor bipolar lidelse er overdiagnostisert
Bipolar imperialisme
Barn og bipolar lidelse
Sammenfatning

6 Psykiatriens problembarn
Hva omfatter ADHD?
Hva omfatter PTSD?
Fortrengte og gjenvunne minner
Personlighet og personlighetsforstyrrelser
Sammenfatning


Del III – Behandling

7 Evidensbasert psykiatri
Medisinen som kunst og som vitenskap
Hvorfor klinisk erfaring alene ikke er nok
Evidensbasert medisin
Retningslinjer for praksis
Begrensningene ved evidensbasert praksis
Hvorfor evidensbasert psykiatri ikke nødvendigvis omsettes i praksis
Sammenfatning

8 Psykiatriske legemidler – mirakler og begrensninger
Legemidler og medisinske framskritt
Antipsykotika
Antidepressiva
Stemningsstabiliserende legemidler
Angstdempende legemidler
Begrensningene ved psykofarmaka
Behandlingsresistens og behandlingsalgoritmer
Polyfarmasi
Psykofarmakologi hos barn og unge
Psykiatrien og legemiddelindustrien
Sammenfatning

9 Samtaleterapi – behovet for en enhetlig metode
Psykoanalysen – hvor står den i dag?
Kognitiv atferdsterapi
Hvorfor kognitiv atferdsterapi virker
En enhetlig psykoterapi?
Psykoterapi og psykiatrisk praksis
Sammenfatning

Noter
Referanser
Register


Utgitt I oktober 2010