Menneskerettighetene i helse- og omsorgssektoren og NAV

ISBN: 978-82-7935-335-5

God kunnskap om menneskerettighetene hos ansatte og ledere i helse- og omsorgssektoren og NAV, vil bidra til sunne holdninger og redusere risikoen for a gjøre feil i krevende omsorgssituasjoner.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 245
Rabatt
Forfatter: Gro Hillestad Thune, Ane Stavrum

Det er lett å tenke at menneskerettighetene uten videre respekteres i Norge, ikke minst innenfor velferdssektoren. Men omsorg gis ofte i utfordrende og uoversiktige situasjoner, kanskje også preget av vanskelige dilemmaer og handlingspress. Derfor er det helt nødvendig at alle som arbeider i helse og omsorgssektoren har tilstrekkelig kunnskap om menneskerettighetene for a kunne handle i trad med disse. Menneskerettighetene er gjeldende norsk lov. God kunnskap om menneskerettighetene hos ansatte og ledere i helse- og omsorgssektoren og NAV, vil bidra til sunne holdninger og redusere risikoen for a gjøre feil i krevende omsorgssituasjoner. Slik kan menneskerettighetene fungere som praktiske verktøY i arbeidet med å sikre tjenester av god kvalitet innenfor velferdssektoren. I denne boken knyttes praktiske utfordringer i helse- og omsorgssektoren og NAV sammen med Norges internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Boken er skrevet for studenter i helse- og omsorgsfag, men er også aktuell for andre profesjonsgrupper med bakgrunn i jus, psykiatri eller psykologi.


Gro Hillestad Thune er advokat og har arbeidet som menneskerettighetsjurist både internasjonalt og i Norge i mer enn 25 ar. Hun har vært medlem av Den europeiske menneskerettighetskommisjon, som nå er innlemmet i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Ane Stavrum er utdannet jurist og arbeider hos Helse-, sosial- og eldreombudet i Oslo. Hun har tidligere vært rådgiver ved Bame- og familieseksjonen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus og høgskolelektor ved Institutt for sosialt arbeid og familieterapi, Diakonhjemmet Høgskole.


Innhold
Forord
Kapittel 1
Introduksjon til menneskerettighetene
Hva er menneskerettigheter?
Menneskerettighetene som internasjonale forpliktelser
Menneskerettigheter som universelle etiske prinsipper
Ansvaret for at menneskerettighetene etterleves i Norge
Harmonisering av norsk lovgivning med menneskerettighetene
Menneskerettighetene – overordnet norsk lov
 
Kapittel 2
Menneskerettighetenes grunnleggende prinsipper og verdier er retningsgivende for praksis
Prinsipper og verdier som veiledere for handling
Respekt for den enkeltes menneskeverd
Det minste inngreps prinsipp
Nedenfra-perspektivet
Individuell brukermedvirkning
Rettssikkerhet
 
Kapittel 3
Hva innebærer menneskerettighetene for helse- og omsorgsarbeidere?
Overordnede føringer
Menneskerettigheter og faglighet
Menneskerettighetsbrudd og krenkelser
Et godt «menneskerettsklima»
Menneskerettigheter i praksis
Respekt i praksis
Feil skaper muligheter for læring
Varsling
Helse- og omsorgspersonell har også rettigheter
 
Kapittel 4
Retten til respekt for privatliv og familieliv
Nærmere om de interesser som vernes
Når er et inngrep i samsvar med EMK artikkel 8?
Respekt for privat- og familielivet i praksis
Det psykiske helsevern
Eldreomsorgen
Barnevernstjenesten
Den kommunale helse- og omsorgstjenesten
NAV Sosial
 
Kapittel 5
Retten til vern om livet
Nærmere om myndighetenes ansvar
Plikten til å gjennomføre en uavhengig gransking
 
Kapittel 6
Retten til vern mot tortur, nedverdigende og umenneskelig behandling
Nærmere om hva som menes med umenneskelig og nedverdigende.
Fra Menneskerettsdomstolens praksis
Hva med Norge?
Myndighetenes ansvar for å beskytte mot overgrep fra private
Tortur
 
Kapittel 7
Retten til personlig frihet og sikkerhet
Lovlig frihetsberøvelse
Rettigheter for den som frihetsberøves
Frihetsberøvelse eller bare begrensninger
 
Kapittel 8
Retten til ikke å bli utsatt for diskriminering
Nærmere om EMK artikkel 14 Hva med Norge?
 
Kapittel 9
Retten til rettferdig rettergang
Uenigheten må være knyttet til sivile rettigheter eller plikter
Nærmere om retten til domstolsprøving
Rett til forsvarlig domstolsbehandling
Rett til å få vurdert om menneskerettighetene er respektert
 
Kapittel 10
Menneskerettigheter og bruk av tvang
Tvang og den personlige integritet
Kravet til lovhjemmel
Kravet til nødvendighet
Kravet om frivillighet
Kravet om respektfull behandling
Den «omsorgsfulle» og den «brutale» tvangen
Tvang sett fra brukerens ståsted (nedenfra-perspektivet)
Etter tvangshandlingen Hva er nødverge og nødrett?
Misforståelser om tvang
 
Kapittel 11 Internasjonal håndheving og kontroll Internasjonal kontroll – supplement til nasjonal håndheving
Menneskerettsvernet i Europa
Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK)
Den europeiske menneskerettsdomstolen
Norske saker i Menneskerettsdomstolen
Den europeiske torturkomité (CPT)
Menneskerettighetsvernet i FN
FNs menneskerettskonvensjoner
FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP)
FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter(ØSK)
FNs barnekonvensjon (BK)
Rasediskrimineringskonvensjonen av 1965 (CERD)
Kvinnediskrimineringskonvensjonen av 1979 (CEDAW)
Torturkonvensjonen av 1984 (CAT)
FNs konvensjon om rettigheter for funksjonshemmede (CRPD)
Håndheving av FNs konvensjonene
 
Noen ord til slutt
Litteraturliste

Utgitt november 2012