Når velferd blir politikk

ISBN: 978-82-7935-247-1

Tidligere forskning om velferdsstatens utvikling har lagt vekt på demografiske, sosiale og økonomiske endringer. I denne boka rettes imidlertid søkelyset mot samspillet mellom aktørene i velferdspolitikken: velgerne, partielitene, organisasjonene og mediene.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 365
Rabatt
Forfatter: (red.) Jo Saglie, Ann-Helén Bay, Axel West Pedersen

Velferdspolitikk blir utformet av partipolitikere. Politikerne må imidlertid slåss om velgerne, for å komme i posisjon til å gjennomføre sin politikk. Men hvordan utformes partienes standpunkter i velferdspolitikken? Og hvilken betydning har partipolitikken og kampen om velgernes gunst for innholdet i de velferdspolitiske reformene?

Tidligere forskning om velferdsstatens utvikling har lagt vekt på demografiske, sosiale og økonomiske endringer. I denne boka rettes imidlertid søkelyset mot samspillet mellom aktørene i velferdspolitikken: velgerne, partielitene, organisasjonene og mediene. Dette skjer gjennom en fordypning innenfor særlig to saksområder: alderspensjon og fattigdomsbekjempelse. Begge disse politikkområdene representerer store utfordringer for velferdsstaten, samtidig som disse områdene er svært forskjellige. Pensjoner angår alle og veier tungt på statsbudsjettet, mens fattigdomsbekjempelse bare berører et mindretall.

Boka inneholder både nærstudier av norsk politikk og bidrag som setter de norske erfaringene inn i et internasjonalt perspektiv. Den bringer sammen perspektiver fra to ulike forskningstradisjoner: velferdsstatsforskningen og valg- og partiforskningen. Boka retter seg særlig til politikere, forskere og studenter, men vil være av interesse for alle som er opptatt av drivkreftene bak våre velferdspolitiske reformer.


Ann-Helén Bay, dr.polit. (statsvitenskap), direktør ved Institutt for samfunnsforskning.
Axel West Pedersen, PhD (statsvitenskap), forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Jo Saglie, dr. polit. (statsvitenskap), forsker ved Institutt for samfunnsforskning.


Forord

Kapittel 1 Politikk og velferd
Ann-Helén Bay, Axel West Pedersen og Jo Saglie

Kapittel 2 Velferdspolitisk konsensus og elitesamarbeid? Partiprogrammer og politikkutforming på 2000-tallet
Elin Haugsgjerd Allern, Ann-Helén Bay og Jo Saglie

Kapittel 3 Velferdens valgkamp: Arena for interesseorganisasjoner? 
Elin Haugsgjerd Allern og Jo Saglie

Kapittel 4 På dagsorden? Pensjoner og fattigdom i valgkamp
Rune Karlsen

Kapittel 5 Fra konkurranse til kompromiss. En sammenlignende studie av to norske pensjonsreformer
Axel West Pedersen

Kapittel 6 Politisk svikt eller individuelt ansvar? Pressens portrettering av fattigdom
Ann-Helén Bay og Edda Stang

Kapittel 7 En nordisk opinion? Syn på fattige i Norge og i Finland
Ann-Helén Bay, Helena Blomberg-Kroll, Christian Kroll og Axel West Pedersen

Kapittel 8 Pensjonsreform: Opinion og politikk i komparativt perspektiv
Henning Finseraas

Kapittel 9 Den nye velferdsstaten – partipolitikkens abdikasjon?
Ann-Helén Bay, Axel West Pedersen og Jo Saglie

Referanser

Om forfatterne


Utgitt i januar 2009