Ouverture til kroppens flukt. Idealers makt og mulighet i utdanning

ISBN: 978-82-7935-201-3

Tenk å være fri som fuglen! – Dette var en drøm for multikunstneren Leonardo da Vinci. Han tegnet utkast til egnede vinger for mennesker. Samtiden og ettertiden lo av ham. Nå ser vi slike hangglidere rundt hver en fjelltopp på vindfulle dager. Leonardos kreativitet favner både det konkrete og praktikable og den uutsigelige skjønnhet.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 295
Rabatt
Forfatter: Kjetil Hafstad

Tenk å være fri som fuglen! – Dette var en drøm for multikunstneren Leonardo da Vinci. Han tegnet utkast til egnede vinger for mennesker. Samtiden og ettertiden lo av ham. Nå ser vi slike hangglidere rundt hver en fjelltopp på vindfulle dager. Leonardos kreativitet favner både det konkrete og praktikable og den uutsigelige skjønnhet. Også i dag studerer vi betatt hans utkast til ubåter, forsvarsverker og byutvikling, mens vi beundrer hans studier av menneskekroppen, fra mannen som sirkelens kvadratur til Mona Lisa. Leonardos drømmer og bilder er blitt moderne idealer.

Fram til siste halvdel av 1880-tallet var det teologene som diskuterte pedagogiske spørsmål i Norge. Siden kom seminarielærerne, akademikerne og styringsbyråkratene. Kanskje er det rom for innspill fra teologisk tenkning igjen?

Kjetil Hafstad belyser i denne boken noen av de store motsetningene som alltid følger arbeidet med oppdragelse, det være seg lydighet versus selvstendighet eller hensynet til barnets natur versus samfunnets kultur. Han legger vekten på å skissere noen idealer som har preget oppvekst og utdanning i de siste to hundreårene. Idealer er ideer, sinn- eller forbilder som velges ut for å gjelde normativt. Hafstad er på jakt etter karakteristiske og spennende idealer som har hatt betydning ut over sin egen tid. Formålet er å stimulere fantasien til å lete fram andre og kanskje viktigere idealer. Ser vi idealene og forskjellene mellom dem, er vi på god vei inn i en samtale om hva som skal gjelde og hva som bør vike.

Boken springer ut av det tverrfaglige forskningsprosjektet ”Barn, ungdom og familie”, og drøfter dagens forståelse av kjønn og kropp i forhold til idealene vi finner i pedagogisk tenkning. Her kommer ambivalensen fram. Kroppen er tegn på det gode indre, men også på skam: Idealet er å være fri som fuglen, men samtidig møter vi motsatt impuls, flukt fra kroppen, fra fortielse og fra fornektelse.

Boken undersøker idealers betydning i tidlig moderne pedagogisk tenkning i et idehistorisk perspektiv. Den gir også en mangesidig og humoristisk drøfting av hva den enkelte kan ha nytte av som motivasjon, og presenterer innspill til en offentlig debatt om skolen, en debatt som ofte har vært litt for teknisk og dermed anemisk.


Kjetil Hafstad er professor i systematisk teologi ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har utgitt en rekke publikasjoner om forståelsen av kirken og har gjort undersøkelser om språkets virkelighetsdannende funksjon. Han har også vært engasjert i forskning om familie og samliv i moderne tid. I 1995 førte han for eksempel i pennen flertallsinnstillingen for Bispemøtets utredningsgruppe om \"Homofile i kirken\". Hafstad har vært nestleder i styret for Senter for kvinneforskning. På dette området har han utgitt \"Frihetens Festning – så fast en borg\" (Oslo 2000 ) – om samliv, ekteskap, partnerskap og moral.


INTRODUKSJON
- Fri som fuglen
- Ouverture til kroppens flukt
- En armé mobilisert for oppfostring
- Refleksjon over tilværelsens betingelser
- Idealet om det gode – i forandring
- Sinnbilder med pregekraft
- Opplegg av undersøkelsen
- Metodiske overveielser

KAPITTEL 1
HISTORISK BAKTEPPE. UNDERVISNING OG MENNESKESYN FØR ALLMENNSKOLEN
- Oppdeling i klasser, dernest jevnaldrende i samme klasse
- Yrkesskole
- Aldersforskjeller ble ikke sett
- Utvikling av høyere skoler og fonyelse av pedagogikken
- Barn i fare – farlige barn
- Disiplinering og natur
- Individ og differensiering
- Lydighet
- Disiplinering med førmoderne respekt for ”misdæderens” person
- Opplæring i at livet er endelig
- Fra ytre til indre disiplinering
- Kroppskontroll

KAPITTEL 2
FRIEDRICH SCHLEIERMACHER. SELVVIRKSOMHET OG SINNELAG
- Individualitet og totalitet
- Forholdet til utviklingstenkningen
- Kunstlære
- Målet for oppdragelsen
- Aldersfasenes egenverdi
- Åndelig – legemlig
- Å utvikle sinnelaget
- Sinnelag og ferdigheter
- Samfunnets tarv
- Kjønnsforskjellene registrert, ikke fokusert
- Blikk på frihetens fiende

KAPITTEL 3
JOHANN HEINRICH PESTALOZZI. KJÆRLIGHET, KROPP OG INTELLEKTUELL UTVIKLING
- Oppdragelse ut fra barnets natur og dets egen utvikling
- Hjemmets kjærlighetsbånd som forbilde for skolen
- Erfaringer bygget på krigsherjing
- Kroppsbeherskelse og intellektuell utvikling
- Barnets utvikling bestemmer oppbygning av curriculum
- Menneskeverd – det metafysiske grunnlaget
- Spørsmål til ettertiden

KAPITTEL 4
KROPPEN OG INDRE DYDER
- Fornektet seksualitet – fornyet bluferdighet?
- Kropp og oppfostring
- Den vitale kroppen som ideal og metafor – ungdomsdyrking
- Redningsforsøk fra ødeleggende bykultur: barnevern og speiderbevegelse
- Kvinners plass i skolen
- Selvstendig ansvar
- Ungdommelighet som ideal
- Indre adferdskontroll – indre dyder
- Barnets indre som arena for pedagogisk innsats
- Medisinsk inspirert oppdragelse
- Renslighet
- Måtehold
- Truende, myke senger
- Bluferdighet – verd ettertanke
- Fra indre dyder tilbake til ytre kjennetegn
- Ny vending til barnets indre
- Sinnets ukrenkelighetsterskel

KAPITTEL 5
SAMFUNNETS BEHOV OG INDIVIDET
- Émile Durkheim: Samfunnet determinerer individet, til dets beste
- Kroppen og straffen
- Betydningen av Durkheims perspektiv
- Brasil som øyeåpner
- Evnen til å tenke
- Tenkeevne og kjønn

KAPITTEL 6
KJØNN, TENKEMÅTER, MORAL
- Gutters og jenters ulike tanker om moral
- Omsorg, fairness og fornuft
- Kroppskulturen
- Refleksiviteten
- Jenters møte med selvmotsigende koder
- Dilemmaene

KAPITTEL 7
KAN FORGJENGELIGHETEN GI FORANKRING I TILVÆRELSEN?
- Forandringer, tilintetgjørelse – trygghet tross omveltninger
- Mot til å glemme, og bryte ned
- Autonomiens indre grunnlag
- Integrere forgjengelighet og lidelse i oppfostringen
- ”Bidding goodbye” fra samliv som innfallsvinkel til oppdragelse
- Forandringens vilkår

KAPITTEL 8
BLUFERDIGHET OG FRIHET
- Ukrenkelig – bluferdig
- Lydighet og selvstendighet
- Fokus på oppgaver – fokus på person
- Frikvarter fra tilsyn?
- Ære og verdighet for de ”nedtystade”
- Disiplinering – tilbakelagt og gjeninnført
- DDR-pedagogenes strev med individet
- Disiplineringsteknikker som ofte blir oversett i vårt eget samfunn
- Det allvitende blikket på barn og ungdom
- ”Der Mauer im Kopf” – muren inni hodet
- Kroppen og selvet
- Sinnbildene av å bygge kunnskap
- Tankeflukt – kroppens flukt


Utgitt i februar 2007