Psykiatriske legemidler. En kritisk introduksjon

ISBN: 978-82-7935-310-2

I denne boka gjennomgår Joanna Moncrieff forskningen på sammenhengen mellom psykiske lidelser og biokjemisk ubalanse. Hun presenterer et alternativ til den sykdomssentrerte modellen – som hun kaller den medikamentsentrerte modellen – for å forklare hvordan de psykoaktive stoffene i de psykiatriske medisinene påvirker nervesystemet og endrer måten vi tenker og føler på. Dette gjør de ved å skape en intoksikasjonstilstand.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 235
Rabatt
Forfatter: Joanna Moncrieff

Dagens psykiatri bygger mer og mer på medikamentell behandling, til fortrengsel for andre behandlingsformer. Til grunn for denne utviklingen ligger en sykdomssentrert modell for psykiske lidelser som søker å redusere dem til avgrensbare sykdommer, som igjen kan behandles med legemidler som har spesifikke effekter på den underliggende sykdomsprosessen.

Fordi psykiske lidelser innenfor denne tenkningen betraktes som sykdommer, er det en utbredt oppfatning at hovedgruppene av legemidler som brukes i psykiatrien faktisk virker ved at de helt eller delvis reverserer den underliggende sykdomsprosessen. Denne underliggende prosessen forklares i stadig større utstrekning som forårsaket av ubalanse i bestemte kjemiske stoffer i hjernen, for eksempel serotonin, noradrenalin eller dopamin.

Forskning har imidlertid ikke knyttet psykiske lidelser til bestemte biokjemiske forstyrrelser. Dopaminteorien om schizofreni og monoaminteorien om depresjon er de som er grundigst utforsket, men studiene av disse viser et forvirrende og selvmotsigende bilde – noen tyder på underskudd av disse stoffene, andre tyder på overskudd, mens noen ikke viser noen sammenheng. Likevel er oppfatningen om at psykiske lidelser skyldes bestemte biokjemiske forstyrrelser i hjernen langt på vei den eneste begrunnelsen for den nærmest eksplosive økningen vi opplever i utskrivningen av psykiatriske legemidler.

I denne boka gjennomgår Joanna Moncrieff forskningen på sammenhengen mellom psykiske lidelser og biokjemisk ubalanse. Hun presenterer et alternativ til den sykdomssentrerte modellen – som hun kaller den medikamentsentrerte modellen – for å forklare hvordan de psykoaktive stoffene i de psykiatriske medisinene påvirker nervesystemet og endrer måten vi tenker og føler på. Dette gjør de ved å skape en intoksikasjonstilstand.

Mens den sykdomssentrerte modellen sier at psykofarmaka bidrar til å gjenopprette hjernens normale funksjon, sier den medikamentsentrerte modellen at disse legemidlene skaper en unormal tilstand i hjernen. I den sykdomssentrerte modellen betraktes denne effekten som «respons» på behandling, mens den medikamentsentrerte modellen oppfatter effekten som et resultat av at psykofarmaka erstatter de psykiske vanskene med en medikamentindusert tilstand som ikke virker helbredende på den underliggende sykdomsprosessen.

"Psykiatriske legemidler" er en viktig bok for psykiatere, fastleger, kliniske psykologer, psykiatriske sykepleiere, sosialarbeidere, og ikke minst brukere og pårørende til brukere av psykiatriske legemidler.

Moncrieff har publisert en rekke forskningsartikler om psykiatriske legemidler, medikamentell behandling og legemiddelindustriens påvirkning på psykiatriens behandlingsmåter. Hennes bok "The Myth of the Chemical Cure. A critique of Psychiatric Drug Treatment" (2008) ble nominert til the Mind Book of the Year Award.

Boka er oversatt av Kari Marie Thorbjørnsen


Joanna Moncrieff er Senior Lecturer i psykiatri ved University College London og praktiserende psykiater. Hun er en av grunnleggerne og lederne i Critical Psychiatry Network, en gruppe psykiatere som er kritiske til biologiske modeller for psykisk sykdom og mot økt tvang overfor psykiatriske pasienter.


1 Legemidler og deres plass i psykiatrien
2 Hvordan virker psykofarmaka?
3 Hva forteller forskningen om psykofarmaka?
4 Nevroleptika (også kjent som «antipsykotika»
og tunge ataraksika)
5 Antidepressiva
6 Litium og andre legemidler brukt ved
manisk-depressiv lidelse
7 Sentralstimulerende midler
8 Benzodiazepiner
9 Konsekvenser av en medikamentsentrert forståelse
av psykofarmaka
10 Å slutte med psykofarmaka
11 Noen tanker til slutt
Informasjon om seponering og reduksjon av behandling
med psykofarmaka


Utgitt i februar 2011