Risiko og forhandlinger. Ungdomssosiologiske emner

ISBN: 978-82-7935-093-4

Hvilke nye kulturelle fellesskap dannes gjennom økt globalisering, og hvilke følger kan dette få for tradisjonelle institusjoner? Hvordan kan vi forstå risiko og marginalisering i ungdomsfasen, og hvordan kan dette knyttes til utformingen av oppvekstlandskapet?
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 345
Rabatt
Forfatter: Kåre Heggen

Hvordan endres ungdoms valg av utdanning og kvalifisering, og hva betyr sosial bakgrunn, kjønn og hjemsted for slike valg? Hvordan endres ungdoms livsstil gjennom økt kommersialisering og større vekt på kunderoller? Hvilke nye kulturelle fellesskap dannes gjennom økt globalisering, og hvilke følger kan dette få for tradisjonelle institusjoner? Hvordan påvirkes lokalmiljøet av moderniseringen? Blir oppvekstlandskapene i sentrum og periferien mer like eller mer ulike? Hvordan kan vi forstå risiko og marginalisering i ungdomsfasen, og hvordan kan dette knyttes til utformingen av oppvekstlandskapet?

Ved bruk av begreper som identitet, individualisering, risiko og forhandlinger diskuteres disse sentrale spørsmålene i ungdomssosiologien. Med utgangspunkt i egen og andres forskning, gjør forfatteren rede for og diskuterer sosiale mønstre og dominerende utviklingstrekk på arenaer som er viktige for ungdom. Disse diskusjonene settes også inn i et historisk perspektiv.


Kåre Heggen er professor ved Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda og professor II ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo. Han har i mange år arbeidd med ungdoms-, utdannings- og profesjonsforsking, halde foredrag og publisert bøker og artiklar på desse fagområda.


Forord

1. Å BEGRIPE UNGDOM
Begrepene
Fantes ungdom før?
Utviklingsperspektiv på ungdom
Transisjon og symbolske markeringer av overgang
Samfunnskritiske ungdomsbegreper
Perspektiv på kjønn - kultur - etnisitet
Sammenfatning

2. IDENTITET OG INDIVIDUALISERING
Ungdomsteori som del av mer omfattende sosialteori
Fra industrisamfunn til ny modernitet
Individualisering og refleksivitet
Brudd eller overgang?
Teoretisk ramme for empiriske studier
Sammenfatning

3. UTDANNING OG KVALIFISERING
Utdanning, danning og makt
Videre skolegang som elitefenomen
Retten til utdanning
Utdanningsveksten
Jenterevolusjonen
Jenter og gutter velger fortsatt ulikt
Den sosiale arven
Har geografi noe å si?
Devaluering av utdanning
Lærings- og utdanningstradisjoner
Kultur og kode
Økt vekt på skoletradisjonen
Ungdom som kvalifisering
Sammenfatning

4. IDENTITETSKONSTRUKSJON GJENNOM LIVSSTIL OG FORBRUK
Moderne materialister?
Livsstil
Forbruk - kjernen i ungdoms livsstil?
Oppvekst som forbrukere
Ungdom og kommersielle markeder
Borgere, klienter eller kunder?
Sammenfatning

5. GLOBALISERING OG FLERKULTUR
Nye kulturelle impulser, svakere grenser
Globalisering
Etnisitet, flerkultur og identitet
Den økonomiske globaliseringens sosiale sider
Globalisering av utdanning
Kulturmøter
Sammenfatning

6. SENTRUM ELLER PERIFERI - ULIKE OPPVEKSTLANDSKAP
Nye rammer
Levekår i sentrum og utkant
Flytting og rekruttering til arbeid
Identitetskonstruksjon og ungdomskultur i endring
Sammenfatning og perspektiv

7. MARGINALISERING
Mer sårbare unge?
Begrepet
Hvordan bruke disse perspektivene?
Intervju med unge som avslutta skolegangen tidlig
Signifikante andre
Tiltak med effekt
Tilbake til forklaringsmåtene
Stigmatisering
Den lokale konstruksjonen av ungdom
Sammenfatning

8. FORHANDLING OM IDENTITET OG FRAMTID
Grunnleggende endringer i ungdomsfasen
Tid - integrerte øyeblikk
Individualisering - en konkretisering
Empiriske studier av ungdomsfasen
Kritiske røster

Referanser

Stikkord


Utgitt i november 2004