Sosialt samvær mellom barn - inklusjon og eksklusjon i barnehagen

ISBN: 978-82-7935-041-5

Boka gir en ny og spennende innføring til vår forståelse av barns sosiale samvær basert på barns egen forståelse av sosiale samværsprosesser. Den kan være spennende lesning for foreldre og andre som omgås små barn til daglig.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 287
Rabatt
Forfatter: Borgunn Ytterhus

Barnehagen har gjennom en årrekke vært daglig levested for et stadig økende mangfold av barn. Barnehagepolitikken har hatt integrering som målsetting i over tjue år, men til tross for dette målet, ser den sosiale siden av myndighetenes politikk om integrerende barnehager ut til å være vanskelig i praksis.

Denne boka gir en ny og spennende innføring til forståelse av barns sosiale samvær basert på barns egen forståelse av sosiale samværsprosesser, bl.a. inklusjon, eksklusjon, kroppen som kommunikasjonsmiddel, kjønnets selv-representasjon etc. Barns egne betraktninger underbygges videre med teori, fortrinnsvis fra det sosiologiske, men også fra det pedagogiske feltet.

Boka henvender seg til studenter som skal arbeide med barn i førskole- og eller tidlig skolealder, og til voksne som arbeider med barn i denne aldersgruppa, f.eks. førskolelærere, barnevernspedagoger, lærere, spesialpedagoger, helsesøstre, sykepleiere og vernepleiere. Den er også spennende lesning for foreldre og andre som omgås små barn til daglig.

Boka er under oversetting til svensk hos Studentlitteratur.


Borgunn Ytterhus er sykepleier og dr.polit. i sosiologi. Hun arbeider som forsker ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

Forord

Innledning

DEL I - Tilnærminger og avgrensninger av barns sosiale liv i barnehagen

1 Sosialt samvær
- En undersøkelse av og med barn
- Hvordan er barndommens mangfold forsøkt oppdaget?
- Kort presentasjon av barnehagene
- Fra rammer til innhold


DEL II - Allmenne mekanismer og trekk i barns sosiale samvær

2 Samhandlingsprosess
- Samhandlingsvilje
- Nyetablering av leik
- Å entre pågående leik
- Dynamikk og rasjonalitet i den sosiale praksis

3 Sosiale samhandlingsregler
- Sosiale forbudsregler

4 Sosiale samhandlingsressurser
- Å spørre om å få delta i leik
- Å være blid og snill
- Å spille rollen sin
- Å være kreativ og morsom

5 Spontant nærvær
- Spontant nærvær som forutsetning for å mestre balansen mellom leik og ikke leik
- Spontant nærvær som forutsetning for å være sosialt årvåken
- Når de usedvanlige viser oss det vanlige


DEL III - Sosial sammenlikning og posisjonering gjennom kropp og kjønn

6 Kropp
- Med kroppen som "væren"
- Kroppen som utgangspunkt for sosial sammenlikning
- Den inkluderende kroppen
- Når deler av kroppen blir kriterier for inklusjon eller eksklusjon
- Når kroppen ikke lever opp til andres forventning
- Relasjonell maktkamp - fysisk kroppslig situasjonskontroll
- Kropp til lyst og last

7 Kjønnet selvpresentasjon
- Tradisjon, innovasjon og mangfold - kjønn og sosial sammenlikning
- Mellom muligheter og begrensninger - "annerledes" barns selvpresentasjon gjennom kjønn
- Frivillig organisering av subgrupper i "jenteskapet" eller undertrykking av "annerledeshet"?
- "Annerledes" barn og medlemskap i "jenteskapet" og "gutteskapet"


DEL IV - Sosiale samhandlingsbrudd og representasjoner

8 Når sosial samhandling bryter sammen
- Språklig samhandlingsbrudd
- Mestringsstrategier for barn med minoritetsbakgrunn
- Fysisk samhandlingsbrudd
- Mestringsstrategier for barn med bevegelseshemning
- Relasjonelt samhandlingsbrudd
- Sosiale entreprenører
- Vanlige sosiale mekanismer, usedvanlige konsekvenser

9 Sosiale representasjoner
- Barns egne kategoriseringer
- Synlig "annerledeshet" - stigmatiserende eller solidaritetsframkallande?
- Representasjoner, sosial- og opplæringspolitikk


DEL V - Sosialt samvær - inklusjon og eksklusjon

10 Lekbare venner og allmenne mekanismer
- Sosial inklusjon og eksklusjon
- Tilskrevet samvær - barnehagens potensial

Litteratur


Boka gir en ny og spennende innføring til vår forståelse av barns sosiale samvær basert på barns egen forståelse av sosiale samværsprosesser.