Spesialundervisning i grunnskulen

ISBN: 82-7935-006-3

Ei historisk analyse av spesialundervisninga i skulen. Boka vender seg til studentar som utdannar seg til yrke innan utdannings- og sosialsektoren, som har med barn og ungdom å gjera, som t.d. lærar, spesialpedagog, førskulelærar og barnevernspedagog. Boka er også aktuell for foreldre og politikarar med interesse for utviklinga av spesialundervisninga.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 365
Rabatt
Forfatter: Peder Haug

Historia til spesialundervisninga er ei forteljing som reiser grunnleggjande spørsmål om velferdsstaten er for alle. Elevar som har spesielle behov for hjelp og støtte, har ikkje alltid fått det i skulen. Kravet om rett til undervisning kom først og fremst frå foreldra. Politikarar og pedagogar var dei største motstandarane. Det har vore debatt og strid rundt spørsmål knytt til rettferd, ressursar, utdanningspolitikk og profesjonalisering. Kven skal definere om elevar med behov for spesialundervisning skal få hjelp? På kva grunnlag skal dei få denne hjelpa? Skal dei gå i spesialskular eller i normalskule? Kva status skal dei ha i ein grunnskule for alle?

Framstillinga legg hovudvekta på perioden etter 1960 og drøftar både dei politiske formuleringane og måla for spesialundervisninga, realiseringa av desse og kva som er oppnådd. Boka gir eit oversyn over ulike kunnskapstradisjonar og det som er gjort av forsking innan spesialundervisninga.

Boka vender seg til studentar som utdannar seg til yrke innan utdannings- og sosialsektoren, som har med barn og ungdom å gjera, som t.d. lærar, spesialpedagog, førskulelærar og barnevernspedagog. Boka er også aktuell for foreldre og politikarar med interesse for utviklinga av spesialundervisninga.


Peder Haug er fil. dr., professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda.


Kapittel 1 Spesialundervisning som pedagogikk og politikk 
Tidlegare forsking 
Kritisk om utdanningshistorie 
Omgrep om politikk 
Sosial rettferd 
Ideologi 
Kunnskapstradisjonen innan spesialundervisninga 
Kjeldematerialet og analysar 
Kategoriar og omgrep 
Disposisjon

Kapittel 2 Skulen for alle fram til 1960-åra 
Formuleringsplanet 
Realiseringsplanet 
Eit rettferdig system? 
Danning, undervisning eller opplæring?

Kapittel 3 Spesialundervisning som velferd (1950-1990) 
Spesialundervisning og velferdsstat 
Optimismens år 1950-1975 
Kritikkens år 1965-1990

Kapittel 4 Dei store aksjonane (1965-1970) 
Tre viktige innstillingar 
Stortingsdebatten om spesialskulane 
«Konsentrasjonsleir» 
Ein debatt i to delar 
Sivilombodsmannen sin uttale 
Etterverk og reparasjon 
Stortinget presiserer 
«Det har blitt stadig klarare» 
Ny lov om grunnskulen 
Situasjonen ved overgangen til 1970-åra 
Tilhøva for forskinga i spesialpedagogikk 
Innhaldet i forskinga 
Lotteriet

Kapittel 5 Mot ei felles lov for all grunnskuleundervisning (1970-1975) 
Integrasjonsdiskursar 
Blomkomiteen si innstilling 
Lite nytt frå Blomkomiteen 
Motstand og støtte 
Revidert grunnskulelov 
Massiv støtte til Blomkomiteen 
Ny mønsterplan 
Forsøks- og forskingsarbeid 
Kva har hendt?

Kapittel 6 Mot ein inkluderande skule (1975-1991) 
Politisk reformmønster 
Spesialskulesystemet 
Basis for dei politiske debattane 
Tilhengarar og skeptikarar 
Politisk presisering av omgrepet integrering 
Ressursdebattane 
Usemje i synet på omfang og tempo 
Usemje om Mønsterplanen frå 1987 
Usemje om spesialskulane 
Forskinga om organisering av spesialundervisning 
Forsøks- og forskingsinstansar 
Kvar står vi no?

Kapittel 7 Spesialundervisning på 1990-talet 
Resultat ein har nådd i spesialundervisninga 
Tiltak for å støtte inkluderande integrering 
På veg mot ein inkluderande skule

Kapittel 8 Resultat og dilemma i spesialundervisninga 
Dilemma i spesialundervisninga

Notar

Litteratur

Stikkordregister


Ei historisk analyse av spesialundervisninga i skulen.