Utviklingspsykologi i praksis

ISBN: 978-82-7935-064-4

Denne boka er noe så sjeldent som en praktisk rettet bok i utviklingspsykologi. En bok til direkte praktisk nytte enten du arbeider med barn og unge, eller har egne barn. Boka gjør ikke dette ved å tilby kokebokoppskrifter om hvordan man går "fra teori til praksis", men ved å legge frem et nytt teoretisk rammeverk og innsiktsfulle praktiske eksempler og casestudier som utgår fra teorien.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 387
Rabatt
Forfatter: Marion Kloep, Leo B. Hendry

Denne boka er noe så sjeldent som en praktisk rettet bok i utviklingspsykologi. En bok til direkte praktisk nytte enten du arbeider med barn og unge, eller har egne barn. Boka gjør ikke dette ved å tilby kokebokoppskrifter om hvordan man går "fra teori til praksis", men ved å legge frem et nytt teoretisk rammeverk og innsiktsfulle praktiske eksempler og casestudier som utgår fra teorien. Slik gir boka spillerom for den enkelte profesjonsutøver eller forelder til å fortolke og overføre ideer på en personlig og kreativ måte som er tilpasset egen oppdrager- eller arbeidsstil med barn og unge.

Boka er organisert i to deler. De første kapitlene i første del tar opp felles prinsipper for utviklingspsykologiske teorier, fra Freud til dynamisk systemteori. Dernest byr boka på en ny teoretisk ramme for å forklare menneskets utvikling og forandring. Andre kapitler tar opp forskjellige sider ved utviklingen i barndommen og tenårene, samt de utfordringer som kjennetegner overgangene på veien mot å bli voksen. I bokas annen del overføres teorien til god yrkespraksis for barnehagen, skolen, familien og samfunnet for øvrig.

Gjennom hele boka blir teori levende illustrert med tallrike eksempler og individuelle historier. Denne kombinasjonen av moderne teori og pedagogisk praksis gjør dette til den eneste læreboka i sitt slag på norsk.

"Utviklingspsykologi i praksis" gir praktiske anvisninger for teoriene i arbeidet med barn og unge. Det er en lærebok for studenter som planlegger å arbeide med barn og unge mennesker og for yrkesutøvere som allerede gjør dette i en rekke pedagogiske sammenhenger: barnehagen, skolen, barnevernet, ungdomsklubber og fritidsorganisasjoner. Sist, men ikke minst, er det en bok for foreldre som vil forstå barna sine bedre!


Dr. Marion Kloep er førsteamanuensis i psykologi ved NTNU.

Dr. Leo B. Hendry er professor i psykologi ved Norsk senter for barneforskning (NOSEB), NTNU. Utgivelsesdato

KAP 1 - Utfordringer og risikofaktorer i menneskets utvikling
Innledning: Menneskets utvikling
Kontekster, overganger og vendepunkter
Bokens oppbygning
Avslutning


DEL 1 - UTVIKLING, UTFORDRINGER OG RESSURSER

KAP 2 - Utviklingsteorier: Fra sex til system
Introduksjon
Hovedteorier i tradisjonell utviklingspsykologi
Tradisjonell utviklingspsykologi
Nyere teorier: Økologiske betraktningsmåter
Avslutning

KAP 3 - Overganger, utfordringer, ressurser og risiko: En ny teorimodell
Innledning
Overganger
Ressurser
Ressurssystemet
Tilpasning
Tilpasning mellom oppgaver og potensielle ressurser og innflytelsen fra situasjonsbestemte faktorer
Når blir en utfordring møtt på en heldig måte?
Trygghet
Utvikling, stagnasjon og forfall
Avslutning

KAP 4 - Barndom - Det er aldri for tidlig
Innledning
Å lære å bevege seg
Psykomotoriske ferdigheter som ressurs for å forstå verden
Å lære å bygge sosiale relasjoner
Omgang med jevnaldrende
Avslutning

KAP 5 - Konformitet eller opprør? Tenåringer og unge voksne i dagens samfunn
Innledning
Puberteten: tenåringskroppen, romanser og forestilinger om samfunnet
Utfordringene ved kjærlighet og sex
Å være uten tilsyn - en utfordring eller en risiko?
De unge og samfunnet
Individualisme versus konformitet
Samfunnsborgerens rettigheter?
Overgangen til tidlig voksen alder
Avslutning


DEL II - FRA TEORI TIL PRAKSIS

Innledning

KAP 6 - Barnehagen: Å finne balansen mellom frihet og kontroll
Psykomotoriske ferdigheter: En nøkkel til læring?
Lek
Læring av sosiale ferdigheter
En bønn for søskengrupper
Avslutning

KAP 7 - Skolen: Et læringsmiljø for alle?
Innledning
Å lære ferdigheter som genererer ferdigheter i stedet for endelige produkter
Lærerens roller
Lærerens ressurser når ting endrer seg

KAP 8 - Foreldre og andre voksne: Ressurser og risikofaktorer?
Innledning: Foreldre - myter, slagord og realiteter
Utfordringer i foreldrerollen
Måter å være foreldre på
Å være foreldre til tenåringer
Familie eller jevnaldrende?
Voksne utenfor familien
Hva er mentor-relasjoner?
Avslutning

KAP 9 - Utfordringer, ressurser og risikofaktorer - eller: Hvordan man ikke skaper "Lille Trille"-syndromet hos barn, unge mennesker og voksne
Innledning
Gjennomgang av bestemte utviklingsaspekter
Problematferd: årsaker og inngrep i lys av mestringsmodellen
Intervensjon og samarbeid over profesjonsgrensene
Intervensjon
Betraktninger om mestringsmodellen
Den antatte nytten av mestringsmodellen
Avslutning

Litteratur

Stikkord