Entreprenørskap: Kjønn, livsløp og sted

ISBN: 978-82-7935-051-4

En teoretisk analyse av kjønn og entreprenørskap i lys av livsløp og sted.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 338
Rabatt
Forfatter: (red.) Lene Foss, Nina Gunnerud Berg

Forskning om entreprenørskap har frem til nå vært lite påvirket av teorier om kjønn. Forsøkene på å trekke inn kjønn karakteriseres gjennomgående ved fravær av et større teoretisk rammeverk som er egnet til å belyse betydningen av kjønn for entreprenørskap.

Denne boken tar utgangspunkt i at kjønn bør analyseres i et teoretisk perspektiv, der det ses i sammenheng med sentrale begreper som livsløp og sted. Ved å dra veksler på et vidt spekter av fagområder, deriblant geografi, sosiologi og den tverrvitenskapelige kjønnsforskningen, gir boken nye perspektiver på fenomenet entreprenørskap. Boken er skrevet for forskere og studenter innenfor fag som fokuserer på entreprenørskap, men boken vil også være nyttig for alle som jobber med næringsutvikling og regional utvikling i forvaltningen.


"Det är en interessant och gedigen framställning som presenterar vetenskapliga rön på et läsvänligt sätt."
Professor Elisabeth Sundin


Nina Gunnerud Berg er dr.polit. og førsteamanuensis i økonomisk geografi ved Geografisk institutt, NTNU. Forskningsfeltene hennes er servicesektoren og entreprenørskap i Distrikts-Norge, regional utvikling, ruralgeografi og feministisk geografi. Lene Foss er dr.oecon. og førsteamanuensis i entreprenørskap og bedriftsledelse ved Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø. Forskningsfeltene hennes er entreprenørskap, kjønn og ledelse, organisasjons- og næringsutvikling.

Forord

Nina Gunnerud Berg og Lene Foss:
Kapittel 1 Kjønnsperspektiver på entreprenørskap - en introduksjon
1.1 Kjønn og entreprenørskap - et forsømt forskningsfelt
1.2 Begrepet entreprenørskap
1.3 Tidligere forskning på kjønn og entreprenørskap og veien videre
1.4 Begrepene livsløp og sted
1.5 Målgrupper
1.6 Bokas disposisjon

Nina Gunnerud Berg:
Kapittel 2 Kjønn, livsløp, sted og entreprenørskap - en teoretisk diskusjon
2.1 Innledning
2.2 Kjønn
2.3 Livsløp
2.4 Sted
2.5 Kjønn, livsløp, sted og entreprenørskap - er det noen sammenhenger?

Sigmund Aslesen:
Kapittel 3 Forskning om entreprenørskap og kjønn - en litteraturgjennomgang
3.1 Innledning
3.2 Entreprenørenes individuelle egenskaper
3.3 Entreprenørenes motivasjon for oppstart av egen virksomhet
3.4 Kvinners og menns forretningsdrift

Olav R. Spilling:
Kapittel 4 Kjønn, entreprenørskap og foretaksledelse i norsk næringsliv - en statistisk oversikt
4.1 Introduksjon
4.2 Data
4.3 Entreprenørskap og nyetableringer
4.4 Oppstartinger etter kjønn, eierskap og næring
4.5 Kjønn og selvstendig næringsdrivende
4.6 Kjønn og ledelse i små og store foretak
4.7 Næringsmessige variasjoner
4.8 Økonomiske forhold
4.9 Oppsummering

Gry Agnete Alsos og Elisabet Ljunggren:
Kapittel 5 Betydningen av kjønn i etableringsprosessen
5.1 Bakgrunnen for problemstillingene
5.2 Etableringsprosessen
5.3 Datagrunnlaget
5.4 Kvinners og menns etableringsprosesser
5.5 Rekruttering til entreprenørskap

Lene Foss:
Kapittel 6 "Jeg har lært å arbeide ..." Bedriftsetablereres historier om oppvekst
6.1 Entreprenørskap - hva betyr oppvekst?
6.2 Fortellinger som metode
6.3 Kulturelle og samfunnsmessige forhold
6.4 Familiære forhold: positive forbilder og negativ sosial endring
6.5 Individuelle forhold: selvtillit, frihetstrang og psykisk styrke
6.6 Avslutning

Sigmund Aslesen:
Kapittel 7 Entreprenørskap - med basis i familiestatus
7.1 Innledning
7.2 Entreprenørskap og familie i teorien
7.3 Fire kategorier av entreprenører: Opplegg for analyse og en oversikt
7.4 Kategori 1: Karriereentreprenøren
7.5 Kategori 2: Kombinasjonsentreprenøren
7.6 Kategori 3: Omsorgsentreprenøren
7.7 Kategori 4: Seniorentreprenøren
7.8 Entreprenørskap, familie og kjønn

Lene Foss og Nina Gunnerud Berg:
Kapittel 8 "Det er her jeg skal være ..." Betydningen av sted og livsløp for etablerere
8.1 Innledning
8.2 Entreprenørers forståelser av sted
8.3 Entreprenørers forståelser av livsløp - som rolle- og hendelsesforløp
8.4 Livsløp som fortolket liv - hvilke livstema har etablererne?
8.5 Avslutning

Lene Foss og Hanne Cathrin Gabrielsen:
Kapittel 9 Likt eller ulikt? Holdninger til kompetanseanskaffelse
9.1 Innledning
9.2 Kjønn og holdning til kompetanseanskaffelse
9.3 Undersøkelsesopplegg
9.4 Holdninger til rekruttering
9.5 Avslutning

Lene Foss og Per Bye:
Kapittel 10 Betyr kjønn noe for etablereres nettverk?
10.1 Innledning
10.2 Teori og hypoteser
10.3 Undersøkelsesopplegg
10.4 Resultater
10.5 Gjør kjønn noen forskjell?

Gry Agnete Alsos, Elisabet Ljunggren og Liv Toril Pettersen:
Kapittel 11 Kvinners entreprenørskap - med offentlig pådriv?
11.1 Hvem er aktørene, og hva gjør de?
11.2 Det offentliges satsing på kvinners entreprenørskap - et historisk tilbakeblikk
11.3 Forståelser av kjønn i etablererarbeidet
11.4 Betydningen av kjønn for satsing på kvinnelige etablerere

Olav R. Spilling og Lene Foss:
Kapittel 12 Kjønn, entreprenørskap og politikk
12.1 Innledning
12.2 Kjønnsubalansen i næringslivet
12.3 Likheter og forskjeller
12.4 Finansiering og utnyttelse av virkemidler
12.5 Etablerernes egen forståelse av situasjonen
12.6 Grunnlaget for en næringspolitisk strategi for økt likestilling
12.7 Forslag til politisk strategi

Lene Foss:
Kapittel 13 Oppsummering og forslag til nye perspektiver og metoder
13.1 Innledning
13.2 Hva sa kapitlene om kjønn?
13.3 Hva sa kapitlene om livsløp?
13.4 Hva sa kapitlene om sted?
13.5 Forslag til metodeutvikling
13.6 Veien videre ...

Vedlegg 1 - Data og metode
Vedlegg 2 - Intervjuguide
Forfatteromtale
Stikkordregister


En teoretisk analyse av kjønn og entreprenørskap i lys av livsløp og sted.