Gruppepsykologi. Om grupper, organisasjoner og ledelse

ISBN: 978-82-7935-035-4

En praktisk rettet innføring i gruppepsykologi som integrerer kunnskap hentet fra psykologi, pedagogikk, ledelsesteori og organisasjonslære.Boken henvender seg til alle som søker en dypere forståelse av sosial dynamikk og dens forutsetninger i grupper og organisasjoner.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 397
Rabatt
Forfatter: Lars Svedberg

Sannheter om organisasjoners form, innhold og ledelse får stadig kortere levetid. En turbulent og uforutsigelig omverden krever stadig nye løsninger. For mange yrkesgrupper har kunnskapsbasen og den profesjonelle identiteten endret seg og fått et annet innhold. Nye vilkår krever ikke bare mot til å innse det vi alt vet, men også ny tenkning og ny kunnskap.

I denne boken foretas det en systematisk gjennomgang av ulike teoridannelser innenfor gruppepsykologi og ledelsesteori. Forfatteren integrerer kunnskap hentet fra psykologi, pedagogikk, ledelsesteori og organisasjonslære i en diskusjon av de vanskeligheter og muligheter som grupper, organisasjoner og deres ledere stilles overfor. Den profesjonelle og sosiale kompetansen som er nødvendig i moderne og fleksible organisasjoner, behandles utførlig.

Boken henvender seg til alle som søker en dypere forståelse av sosial dynamikk og dens forutsetninger i grupper og organisasjoner.


Lars Svedberg er psykolog og arbeider som studierektor ved Skolledarhögskolan i Stockholm. Han har bred erfaring fra lærerutdanning, lederutdanning og kompetanseutvikling innenfor offentlig og privat sektor.


Forord

DEL I - GRUPPETEORIER OG METAFORER
Teorier om grupper
· Hva er en gruppe?
· Ulike typer grupper
Gruppen som marked
Kan en gruppe ha sjel?
Gruppen som speil
· Referansegrupper
Gruppen som et felt
Gruppen som et system
Gruppen som det ubevisstes teater
En oversikt

DEL II - FRA ”JEG” TIL ”VI”
Indre liv og ytre virkelighet
Én person
· Livsrommet
· Den indre virkeligheten
· Om mening, meningsløshet og angst
Dyaden
· Den ytre virkeligheten
· Den indre virkeligheten
· Å høre sammen eller være for seg
· Litt om objektrelasjonsutviklingen
· Mannlig og kvinnelig
Triaden
· Den ytre virkeligheten
· Den indre virkeligheten og den ødipale trekanten
Den lille gruppen
· Den ytre virkeligheten
· Den indre virkeligheten – å høre til en gruppe
· Den usynlige gruppen
· Om gruppestørrelse
Den store gruppen
· Den ytre virkeligheten
· Den indre virkeligheten
Roller
· Gruppen som sjelens teatersal
· Standardroller
· Den mentale matrisen
· Sosiometri – om popularitet og makt
Sosialt forsvar
· Regressive gruppeprosesser
· Om teddybjørner og grupper
· Livsløgnens nødvendighet og forbannelse
Projektive prosesser og jeg-styrke
· Om grensen mellom ”jeg” og ”vi”
· Fire ansikter – svakhet, sinne, glede og viten
Gruppen-som-en- mor

DEL III - Å ARBEIDE I GRUPPE – EN GLEDE ELLER EN PLAGE?
Gruppepsykologiske dimensjoner
· To grupper i gruppen
· FIRO - om gruppers utvikling
Arbeidsgruppens identitet
· Gruppens oppgavedimensjon
· Gruppens samspilldimensjon
· Gruppens ledelsesdimensjon
· Oppsummering - arbeidsgruppens identitet

DEL IV - ORGANISASJON, LEDELSE OG LÆRING
Organisasjonsteori – noen hovedtemaer
Fra ytre til indre styring
· Offentlig styring versus privat
· Fra sentral styring til lokal
Teorier om ledelse
· Om lysten på makt
· Rasjonalistiske teorier
· Human Relations-skolen
· Great Man Theories
· Teorier om lederstiler
· Lederen som ubevisst forestilling
· Ledelse som ritual i et symbolsk univers
· Ledelse i en omverden i rask forandring
· Ledelse og målstyring
· Ledelsens dilemmaer
Den lærende gruppen
· Kunnskap og å skape kunnen
· Læringsrom
Teori og ansvar

Referanser

Personregister

Stikkordregister


En praktisk rettet innføring i gruppepsykologi som integrerer kunnskap hentet fra psykologi, pedagogikk, ledelsesteori og organisasjonslære.