Integritet og innflytelse - om å lede mennesker effektivt

ISBN: 978-82-7935-277-8

Boken viser hvordan vinne-vinne-tilnærmingen til lederdilemmaer, konflikter og forhandlinger sammen med løningsorienterte metoder gir bedre svar og høyere effektivitet. Boken er full av illustrerende eksempler og praktiske verktøy til bruk i lederhverdagen.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 495
Rabatt
Forfatter: Jon Lund Hansen, Jan Christophersen, Peter Lorange

Dagens ledere arbeider i spenningsfeltet mellom to ideologier med helt motsatt menneskesyn: økonomisme og terapisme. Økonomismen reduserer medarbeiderne til egoister styrt av ytre incentiver, mens terapismen ser medarbeiderne som offer for personlige egenskaper og følelser de ikke selv kan styre.

"Integritet og innflytelse" fremmer de klassiske dydene som alternativ. Boken viser hvordan vinne-vinne-tilnærmingen til lederdilemmaer, konflikter og forhandlinger sammen med løningsorienterte metoder gir bedre svar og høyere effektivitet. Boken er full av illustrerende eksempler og praktiske verktøy til bruk i lederhverdagen.


ANDRES OMTALE AV BOKA:

Et godt dokumentert læreverk fra erfarne veiledere om moderne ledelse. Innsiktsfull og praktisk. En bok jeg og mine kolleger i kunnskapsindustrien vil ha stor nytte av i vårt daglige arbeid med talentfulle og ambisiøse medarbeidere. 
Jens Haviken, Senior Executive, Accenture

Det er komplisert og utfordrende å utøve ledelse i norske sykehus. God håndtering av presset fra interessegrupper og de høye forventningene om medvirkning krever både et fast verdigrunnlag, gjennomtenkte holdninger og praktiske løsninger. Dette er den eneste boken innen organisasjon og ledelse jeg har sett, som binder alt dette sammen til en helhet og samtidig presenterer en velassortert verktøykasse for lederhverdagen. Alle med ansvar for å lede mennesker i helsevesenet har garantert noe å hente i denne boken. 
Just Ebbesen, sykehusdirektør, Sykehuset i Østfold

Som leder av en stor kompetansevirksomhet, er ledelse av mennesker min viktigste oppgave. Forfatterne av denne boka har åpenbart dyp og god innsikt i de problemstillinger jeg som leder står overfor. Deres erfaring og kunnskap er svært nyttig for meg. Både fordi de i boka bekrefter en god del av de sammenhengene jeg selv har opplevd som viktige og som jeg forsøker å etterleve i praksis, men også fordi de setter andre forhold inn i sammenhenger som gir meg ny kunnskap. Som leder blir jeg motivert og inspirert av boka. Den kan varmt anbefales til alle som brenner for eller frustreres av ledelse av mennesker! 
Stein Ragnar Noreng, adm. dir., KPMG

Denne boken har gitt meg gode tankekart og innspill til min daglige lederutøvelse. Å redefinere situasjoner og prøve nye tilnærminger er nødvendig for kontinuerlig forbedringsarbeid. Gjennom denne boken får jeg fokus på «the basics» i lederutøvelsen og hjelp til å se nye handlingsalternativer. Inspirerende og lærerik! 
Inger Ferner Heglund, Vice President Research and Development, Photocure ASA

Få ledelsesbøker har fokus på hvordan en må lede mennesker for å skape verdier for bedriften, enkeltindividet og samfunnet. Med «Integritet og innflytelse» fletter forfatterne sammen psykologi, samfunnsansvar og forretning på en tankevekkende, forståelig og lærerik måte. Boka er gjenkjennelig for praktiserende ledere. Den har gode eksempler som reflekterer forfatternes lange erfaring som lederveiledere og gir gode eksempler og råd til ledere som ønsker å jobbe med og forstå sin lederutøvelse. Denne boka reflekterer og tar med seg grunnpensum i alle virksomheters ledertrening, der mennesker er de sentrale verdiskaperne. 
Stig Herbern, adm.dir og konsernsjef, Ventelo AS

Forfatterne av fagboka presenterer en praktisk tilnærming til effektiv ledelse av mennesker, basert på en helhetstenking med stor vekt på et etisk verdigrunnlag og et positivt menneskesyn. Boka kan både leses som en lærebok fra begynnelse til slutt og samtidig brukes som en verktøykasse man til enhver tid kan støtte seg på i hverdagen. Boka burde være obligatorisk lesning for alle med et lederansvar! 
Jan Kristensen, direktør, Telenor group

Dette er en bok man kan bli både en klokere, bedre og mer reflektert leder av. Det er et godt stykke arbeid som få forfattere av ledelseslitteratur har lykkes med. Hvordan? Boken klarer balansegangen mellom å stimulere leseren på en fortreffelig måte til å reflektere over egen praksis og samtidig inspirere til videreutvikling gjennom gode eksempler og konkrete, velprøvde verktøy satt inn i en helhetlig kontekst. Anbefales! 
Terje Bjølseth, Senior Vice President Global HR Petroleum, Geo-Services ASA

Tittelen leder rett til sakens kjerne: Å lede mennesker effektivt er et spørsmål om integritet og innflytelse. Resten av boken utdyper hvordan – på en oversiktlig og systematisk måte. Med stor omtanke for lesere som ikke er psykologer, bygger forfatterne en «psykologifaglig plattform» med referanse til anerkjent, forskningsbasert faglitteratur. Plattformen gir et solid grunnlag for innsikt i ulik lederadferd, fortrinnsiv med fokus på det som er effektivt. Den utvides med en systematisk oppstilling av kjennetegn på gode ledere, basert på de mange ledere forfatterne har møtt i løpet av en lang praksis som bedriftsrådgivere/coacher – og en rekke godt illustrerende eksempler i denne sammenheng. Denne boken må mange ha savnet, bevisst eller ubevisst. Den er et oppslagsverk og verktøyet for alle som tror at ledelse er et fag som kan læres – og som vil gjøre noe med saken. 
Thorbjørn Ingvaldsen, kvalitetssjef konsern, AF-gruppen

Å lede selvmotiverte individualister, krever at lederen får tillit gjennom kunnskap og troverdighet slik at vi kan drive våre felles ambisjoner fram til resultater. Denne boken har satt navn på hvorfor og hvordan jeg får lov til å lede dyktigere mennesker enn meg selv på mine ekspedisjoner og prosjekter. Den treffer meg i mitt virke som pedagog og ekspedisjonsleder. Boken vil være veiviser i valg, tvil og usikkerheter og i min egen lederutøvelse! 
Liv Arnesen, pedagog og eventyrer

Å lede mennesker i kunnskapsbedrifter er krevende. Det fordrer et betydelig repertoar av tenkemåter, teknikker, adferd og ikke minst klokskap. Denne boken er smekkfull av gode eksempler på hva som kan skje når ledere er tydelige og modige overfor de menneskene de skal lede. Forfatterne reflekterer rundt betydningen av selvledelse som kvalifikasjon for å være en god menneskeleder. Det vrimler av bøker om ledelse. Denne skiller seg ut med en helhetlig tilnærming til nytte og inspirasjon for alle som vil utvikle og forfine sitt lederskap. Dessuten er boken svært godt skrevet. 
Solveig Jølstad, organisasjonsdirektør, NRK


Jon Lund Hansen er cand.psychol. med lang erfaring både fra terapeutisk arbeid og lederrådgivning. Han har erfaring fra privat og offentlig sektor, og NGOer. Jon blir mye brukt som konfliktløser i arbeidslivet. Ved siden av en omfattende praksis har han skrevet flere bøker om organisasjon, ledelse og økologi, publisert i Norge og internasjonalt.

Jan Christophersen er cand.psychol. Han har internasjonal erfaring som HR-leder og intern lederkonsulent i Coca-Cola og Ernst & Young. Han har også arbeidet mange år som headhunter og ekstern lederrådgiver. Jan har deltatt i ledelse av flere klatreekspedisjoner, blant annet til Mount Everest i 1996.

Både sammen og hver for seg har Jon og Jan i mange år utformet og gjennomført bedriftsinterne lederprogrammer og veiledet ledere i utviklings- og omstillingsprosjekter. Begge arbeider for tiden med ledere og lederteam internt i bedrifter og på styrenivå, med lederrådgivning og levering av tilpassete lederprogrammer som hovedaktivitet. Les mer på www.menneskeledelse.no.  


Forord
Innledning
Bokens oppbygning
Til leseren


Del 1 Integritet – et grunnlag for
etisk og effektiv menneskeledelse

Kapittel 1 - Mellom økonomisme og terapisme
- Roller og oppgaver i menneskeledelse
- Lederrollen
- Etiske dyder i menneskeledelse
- Etiske dyder og økonomisme
- Etiske dyder og terapisme
- Sjenerøs gjensidighet
- Løsningsorientert klokskap
- Motivasjon og kompetanse
- Mellom økonomisme og terapisme: Erfaringer
- Anbefalt litteratur

Kapittel 2 - Vinne–vinne-tilnærmingen fra A til Å
- Objektive kriterier, dårlige kompromisser og vinne–vinne-løsninger
- Vinne–vinne og hierarkisk tenkning
- Modell for vinne–vinne-forhandling
- Rammebetingelser og målkonflikter
- Dilemmaer i moderne kompetansevirksomheter
- Ubrytelige barrierer
- Forutsetninger og implikasjoner
- Vinne–vinne: Erfaringer
- Anbefalt litteratur


Del 2 Innflytelse – verktøy i operativ menneskeledelse

Kapittel 3 - Løsningsorienterte verktøy i
tenkning og handling
- Design
- Gjennomføring
- Gapanalysen
- Kreativitet og innovasjon
- Forskjellsanalysen
- Løsningsmodellen
- Løsningsorientert tenkning: Erfaringer
- Anbefalt litteratur

Kapittel 4 - Selvledelse
- Selvledelse – behov og grunnlag
- Selvadministrasjon og personlig effektivitet
- Livsbalanse
- Selvmestring og tilstandsstyring
- Selvmotivering
- Kontinuerlig læring og utvikling
- Selvledelse, læring og utvikling: Erfaringer
- Anbefalt litteratur

Kapittel 5 - Ledelse av enkeltmennesker
- Individ, kontekst, system
- Rekruttering, tilpasning og læring
- Effektiv kommunikasjon
- Coachende menneskeledelse
- Tilbakemeldinger – virksomhetens nervebaner
- Tilbakemeldinger – ros
- Tilbakemeldinger – veiledning og evaluering
- Tilbakemeldinger – korreksjoner og vanskelige samtaler
- Motivasjon
- Konfliktløsing
- Ledelse av enkeltmennesker: Erfaringer
- Anbefalt litteratur

Kapittel 6 - Teamledelse
- Oppgaver og team
- Modell for teamoptimalisering
- Lederteam
- Prosjektteam
- Midlertidige team – løsningsgrupper
- Integrerte designer
- Bedre teamledelse: Erfaringer
- Anbefalt litteratur

Kapittel 7 - Læring og utvikling i ledelse
- Utviklingsprogrammer for ledere
- Lederløpets trinn og utfordringer
- Lederutvikling: Erfaringer
- Anbefalt litteratur

Sluttord
Noter
Bibliografi
Stikkord


Utgitt i oktober 2009