Kommunikasjon i organisasjoner

ISBN: 82-7935-004-7

Gir nødvendig bakgrunnskunnskap for praktisk kommunikativ kompetanse som umiddelbart kan omsettes til handling.Mellommenneskelig kommunikasjon er selve livsnerven i alle organisasjoner. Kommunikativ kompetanse er derfor en helt avgjørende forutsetning for effektiv ledelse uansett organisasjonsform og ledelsesnivå.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 385
Rabatt
Forfatter: Carl Erik Grenness

Mellommenneskelig kommunikasjon er selve livsnerven i alle organisasjoner. Kommunikativ kompetanse er derfor en helt avgjørende forutsetning for effektiv ledelse uansett organisasjonsform og ledelsesnivå. Men den sterke interessen for kunnskap og trening i kommunikasjon, skyldes ikke bare den positive betydningen god kommunikasjon har for organisasjoners daglige gjøremål. Like viktig er det at kommunikasjonssvikt er en av de viktigste grunnene til manglende produktivitet og trivsel i organisasjoner, hvor selv mindre sammenbrudd i kommunikasjonen kan føre til mellommenneskelige konflikter, indre spenninger og stress.

"Kommunikasjon i organisasjoner" gir nødvendig bakgrunnskunnskap for praktisk kommunikativ kompetanse og formidler kunnskap som umiddelbart kan omsettes til handling. Boken vil egne seg godt for ledere på alle nivåer. Den fremstiller stoff fra nyere psykologisk forskning om kommunikasjon, som i liten grad er ivaretatt i annen norsk faglitteratur. Boken vil derfor også egne seg godt for studenter på universiteter og høyskoler.

Boka er utgitt på dansk av Forlaget KLIM.


Carl Erik Grenness er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, med omfattende erfaring som konsulent og kursholder i offentlige og private virksomheter.


Del 1 KOMMUNIKASJONSTEORI

Kapittel 1 Hva er kommunikasjon?

Kapittel 2 Kommunikasjonsteori og modeller 
Kommunikasjonsmetaforer 
Et informasjonsteoretisk perspektiv 
Et evolusjonsteoretisk perspektiv 
Språklig kommunikasjon

Kapittel 3 Organisatorisk kommunikasjon. Omfang og former 
Organisatoriske budskap og deres funksjoner 
Sosialisering og kommunikasjon om arbeidsoppgaver 
Kommunikasjon og organisasjonsstruktur: Byråkrati og nettverk 
Kommunikasjonsklima 
Kommunikasjon og omgivelsesusikkerhet 
Organisatorisk diskurs: Public relations

Kapittel 4 Person- og situasjonsfaktorer i mellommenneskelig
kommunikasjon 
Kommunikasjon som konversasjon 
Personfaktorer: Kjønn og kommunikasjon 
Personlighetstrekk og kommunikasjon 
Person-situasjon-dynamikken i kommunikasjon 
Temporale kvaliteter ved kommunikasjon 
Sosiale kontrakter, makt og konflikter i kommunikasjon

Kapittel 5 Kulturfaktorer i kommunikasjon 
Tverrkulturell kommunikasjon 
Språk og kulturell identitet 
Organisasjonskultur og kommunikasjon 
Forandring av kultur

Kapittel 6 Informasjonsteknologi og organisatorisk kommunikasjon

Kapittel 7 Kommunikativ kompetanse 
Lingvistisk versus kommunikativ kompetanse 
En hierarkisk modell for kommunikativ kompetanse 
Ledelse og effektiv kommunikasjon

Del II KOMMUNIKASJONSTRENING

Kapittel 8 Kommunikasjonstrening, intervensjon og etikk

Kapittel 9 Barrierer mot effektiv kommunikasjon

Kapittel 10 Kontekstfaktorer 
Fysisk-geografisk kontekst 
Kulturell kontekst 
Personfaktorer og inntrykksdannelse

Kapittel 11 Verbal kommunikasjon 
Rasjonalitet og saklighet 
Organisatoriske dialoger 
Effektive språkmønstre: retorikk

Kapittel 12 Nonverbal kommunikasjon 
Paraspråk 
Kroppsspråk

Kapittel 13 Tilbakemelding 
Hva er feedback? 
Personforutsetninger i feedback 
Ledelse og feedback 
Problemer med å gi feedback

Kapittel 14 Spesielle teknikker: aktiv lytting, «pacing» og terapeutiske
teknikker 
Aktiv lytting 
«Pacing», «joining» og andre terapeutiske teknikker 
Samtaleterapi, hypnose og verbal suggesjon

Kapittel 15 Påvirkningsteknikker 
Generelle påvirkningsfaktorer 
Strukturelle påvirkningsteknikker 
Sosialpsykologiske teknikker 
Maktbruk 
Verbale budskap 
Den effektive påvirker 
Avslutning

Litteratur

Stikkordsregister


Gir nødvendig bakgrunnskunnskap for praktisk kommunikativ kompetanse som umiddelbart kan omsettes til handling.