Kvalifisering for profesjonsutøving. Sjukepleiar - lærar - sosialarbeidar

ISBN: 978-82-7935-290-7

Denne boka drøftar empiriske og normative spørsmål knytt til profesjonskvalifisering. Framstillinga set søkjelys på og samanliknar tre sentrale velferdsprofesjonar: sjukepleiarar, lærarar og sosialarbeidarar.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 297
Rabatt
Forfatter: Kåre Heggen

- Kor viktig er utdanninga i kvalifiseringa av profesjonsutøvarar?
- Korleis bør profesjonsutdanningane styrkast?

Denne boka drøftar empiriske og normative spørsmål knytt til profesjonskvalifisering. Framstillinga set søkjelys på og samanliknar tre sentrale velferdsprofesjonar: sjukepleiarar, lærarar og sosialarbeidarar. Boka legg fram ny empirisk kunnskap om korleis utdanninga til desse yrka blir vurdert av studentar og ferske utøvarar. Ho undersøkjer forholdet mellom utdanning og yrke og den vidare opplæringa i yrket. Boka tek også opp ein normativ diskusjon om korleis profesjonskvalifiseringa bør styrkast. Det blir her vist til ein meir allmenn debatt som strekkjer seg utover dei nemnde profesjonane.

Boka viser at det er behov for å tenkje gjennom relasjonen mellom utdanning og yrke på nytt. I profesjonskvalifiseringa må ein fokusere på kunnskapsinnhald, men òg på den personlege utviklinga og den profesjonelle identiteten til dei som følgjer kvalifiseringsløyper mellom utdanning og yrkesfelt.

Boka er eit resultat av deltaking i arbeidet med to prosjekt ved Senter for profesjonsstudier (SPS) ved Høgskolen i Oslo - gjennomført i samarbeid med Høgskulen i Volda, "Velferdsstatens yrker" og "Qualifying for Professional Careers". Begge er finansierte av Noregs forskingsråd.


Kåre Heggen er professor ved Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda og professor II ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo. Han har i mange år arbeidd med ungdoms-, utdannings- og profesjonsforsking, halde foredrag og publisert bøker og artiklar på desse fagområda.


Kapittel 1
Kvalifisering for profesjonsutøving

Kapittel 2
Profesjonsutdanningar med ulik historie
- Allmennlærarutdanninga
- Sjukepleieutdanninga
- Sosialarbeidarutdanninga
- Ulike tradisjonar
- Oppsummering

Kapittel 3
Rekruttering
- Velferdsprofesjonar
- Dei einskilde utdanningane
- Motivasjon
- Alder og kjønn
- Tidlegare utdanning, yrkesaktivitet og familie
- Teoretiske perspektiv
- Oppsummering

Kapittel 4
Profesjonskvalifisering
- Kunnskapssyn
- Profesjonsutdanningar - ei historie om akademisering?
- Kløfta mellom utdannings- og yrkesarena
- Omgrep som kan byggje bru
- Den moralske dimensjonen
- Oppsummering og nye spørsmål

Kapittel 5
Utviklar utdanninga det profesjonelle engasjementet?
- Studiekvalitet (studieinterne faktorar)
- Profesjonelt engasjement
- Samanhengar
- Studieeksterne forhold
- Modell for regresjonsanalyse
- Oppsummering og diskusjon

Kapittel 6
Kva har utdanninga å seie for kompetansen?
(Kåre Heggen og Hilde Larsen Damsgaard)
- Relasjonen mellom utdanning og yrke
- Fornøgd med utdanninga?
- Kompetanse og kompetansegap
- Utdanninga og yrket - intervjustudien
- Frå studium til yrke
- Oppsummering og diskusjon

Kapittel 7
Blir kvalifiseringa følgt opp i yrket?
(Kåre Heggen og Hilde Larsen Damsgaard)
- Opplæring og fagleg rettleiing i yrket
- Oppsummering og diskusjon

Kapittel 8
Profesjonell identitet
- Identitetsperspektiv
- Læring og identifisering gjennom deltaking
- Praksisfellesskap
- Legitim perifer deltaking
- Situert læring
- Identitet
- Kritikken av Lave og Wenger
- Integrasjon i tid
- Teoriens ideologiske element

Kapittel 9
Den kunnskapssosiologiske diskusjonen
- Dilemmaet
- Kunnskapsformer

Kapittel 10
Den pedagogiske diskusjonen
- Identitet og biografi
- Pedagogikk for profesjonell identifisering
- Meiningsfylt samanheng

Vedlegg
Metoderefleksjonar, tabell og detaljar om regresjonsanalyse
- StudData-materialet
- Kvalitative intervju med profesjonsutøvarar
- Bruken av det samla materialet
- Validitet, generalisering, etiske vurderingar
- Regresjonsanalyse

Litteratur


Utgitt i juni 2010