Makroøkonomi. Har vi kontroll med utviklingen?

ISBN: 978-82-7935-299-0

Boken har en anvendt tilnærming til makroøkonomisk teori i et lettfattelig språk der bruken av matematikk holdes på et moderat nivå, blant annet ved hjelp av grafiske analyser. I denne tredjeutgaven er det tatt inn et omfattende kapittel om finanskrisen og dens virkninger.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 465
Rabatt
Forfatter: Per Halvor Vale

Målgruppen for boken er studenter ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon samt studenter på studier der samfunnsøkonomi inngår i pensum.

Boken har en anvendt tilnærming til makroøkonomisk teori i et lettfattelig språk der bruken av matematikk holdes på et moderat nivå, blant annet ved hjelp av grafiske analyser. I denne tredjeutgaven er det tatt inn et omfattende kapittel om finanskrisen og dens virkninger. Nytt er også diskusjonen om klimautfordringene og problemene rundt det å skape internasjonal enighet.

Hvert kapittel har øvelser og spørsmål til oppsummeringen som stimulerer til selvstendig tenkning.

 


Per Halvor Vale er utdannet cand.oecon. fra Universitetet i Oslo, dr.agric. fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, hvor han er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi. Han har skrevet flere lærebøker.


Forord

1. Makroøkonomi? 
- Hva er makroøkonomi?
- Politikkområder
- Mål – middel 
- Politikk og analysenivå
- Offentlig sektor 
- Økonomiske modeller 
- Formelle modeller 
- Hvorfor lære makroøkonomi?
- Sammendrag og oppgaver


Del 1: MARKEDSSVIKT: STYRING AV MARKEDET

2. Markedssvikt og økonomisk politikk 
- Innledning 
- Hva gir markedssvikt? 
- Politisk-økonomiske strategier under monopol 
- Avsluttende merknader 
- Sammendrag og oppgaver

3. Den offentlige sektor og markedet 
- Problemstilling 
- Den offentlige sektor 
- Størrelsen og finansiering av offentlig sektor 
- Mekanismer til å koordinere 
- Demokrati – ved stor uenighet 
- Kan det offentlige optimalisere? 
- Hvem utgjør byråkratiet? 
- Kan byråkratiet påvirke politiske vedtak? 
- Byråkratimodellen 
- Interesseorganisasjoner og demokratiet 
- Avslutning 
- Sammendrag og oppgaver

4. Teoretiske begrep i økonomisk politikk
- Politikk koster
- Nytte-kostnadsanalyse
- Effektivitet - begreper og kriterier
- Sammendrag og oppgaver


Del 2: FULL SYSSELSETTING OG KONJUNKTURSTABILISERING

5. Makroøkonomiske mål og prioriteringer 
- Innledning 
- Målene - skal lede den økonomiske utvikling
- Målkonflikter - og prioriteringer
- Ulike politikkområder 
- Sammendrag og oppgaver

6. Nasjonalregnskap og nasjonalbudsjettering 
- Innledning 
- Nasjonalproduktet 
- Begreper og sammenhenger i makroøkonomi 
- Nasjonalbudsjettering 
- Sammendrag og oppgaver

7. Behovet for å lede den økonomiske utvikling 
- Innledning 
- Hypoteser om hva som gir arbeidsledighet 
- Konjunkturer 
- Hva utløser og skaper konjunkturnedgang? 
- Spillet om politisk gjenvalg 
- Mer svingninger grunnet finansmarkedene? 
- Økonomiske bobler
- Says lov – kan den hindre dårlige tider?
- Gjenopprettelse av likevekten
- Sammendrag og oppgaver

8. Stabiliseringspolitikk for en lukket økonomi 
- Innledning 
- Standard multiplikatormodell 
- Samlet etterspørsel 
- Formell modell
- Offentlig sektor og økonomisk politikk 
- Økonomisk politikk – finanspolitikk 
- Måling av finanspolitikken
- Balansert budsjettendring 
- Finanspolitikk og automatisk stabilisering
- Sammendrag og oppgaver

9. Multiplikatormodellen for en åpen økonomi 
- Innledning 
- Begrepet konkurranseevne
- Valutakurs – konkurranseevne 
- En formell modell 
- Justering av tidligere konklusjoner 
- Etterord: Prisenes betydning 
- Sammendrag og oppgaver

10. Pengemarkedet 
- Innledning 
- Begrepet likvider 
- Etterspørsel etter likvider (betalingsmidler)
- Tilbudet av likvider 
- Likviditetsinstrumenter
- Markedskrysset bestemmer renten 
- Styringsrenten (signalrenten) 
- Sammendrag og oppgaver

11. Varemarkedet og pengemarkedet i sammenheng 
- Innledning 
- Private investeringer 
- Vare- og pengemarkedet i sammenheng
- Grafisk løsning av IS-LM-modellen 
- Pengepolitikk – en ny mulighet
- Sentralbanken bestemmer renten direkte
- Pengepolitikken virker gjennom flere kanaler
- Sammendrag og oppgaver 
- Appendiks 1: Løsning av IS-LM-modellen
- Appendiks 2: Keynesiansk og monetaristisk uenighet

12. Finans- og pengepolitikk i Norge 
- Finanspolitikkens generelle oppgave 
- Pengepolitikk 
- Erfaring med faste valutakurser i 1990-årene 
- Ny valutaforskrift med inflasjonsmål i 2001
- Optimal pengepolitikk under et fleksibelt inflasjonsregime
- Sammendrag og oppgaver

13. Åpen økonomi og frie kapitalbevegelser 
- Modeller – en oversikt 
- Valutamarkedet 
- Udekket renteparitet
- Premierente 
- Faste og flytende valutakurser 
- Bør valutakursene være faste eller flytende? 
- Globalt kapitalmarked: IS-LM-BP-modellen 
- Konklusjonene ovenfor må modereres 
- Devalueringsforventninger
- Spredning av krise via finansmarkedet 
- Sammendrag og oppgaver
- Appendiks: Valutakursregimer

14. Finanskrisen 2008–2009
- Hva er finanskrisen?
- Finanskrisens faser
- Myndighetenes tiltak og en vurdering av dem
- Finanskrisen er ikke over
- Finanskrisen og pengepolitikken
- Hva har vi lært?

15. Arbeidsmarkedet 
- Innledning 
- Fritt arbeidsmarked 
- Mismatch 
- Minstelønn – klassisk arbeidsledighet 
- Sterk fagforening 
- Betydningen av insidere og outsidere 
- Effektivitetslønn på bedriftsnivå 
- NAIRU 
- En formell modell for NAIRU 
- Hysterese 
- Sammendrag og oppgaver 
- Appendiks: Utledning av tilbudet av arbeidskraft

16. Økonomisk politikk – kort og lang sikt 
- Innledning 
- Anslag på fremtidige variabler
- Elementer i AE-AT-modellen 
- Analyse ved hjelp av AE-AT-modellen
- Oppsummering av økonomisk politikk 
- Sammendrag og oppgaver

17. Prisstigning 
- Innledning 
- Prisindeks 
- Problemet med stigende priser 
- Årsaker til at prisene stiger 
- Sammendrag og oppgaver

18. Hva mener de ulike økonomiske skoler?
- Klassikerne
- Keynesianerne
- Monetaristene
- Neokeynesianerne
- Nyklassikerne
- Sammendrag og oppgaver


Del 3: ØKONOMISK VEKST OG UTVIKLING

19. Økonomisk vekst 
- Innledning 
- Økonomisk vekst i et historisk perspektiv
- Den økonomiske veksten tar av
- Produksjonstekniske sammenhenger 
- Teknologi
- Institusjonelle forhold
- Hva økonomer har ment om økonomisk vekst
- Analyse - hva sier Solows vekstmodell?
- Konvergenshypotesen
- Fattigdomsfeller
- Sammendrag og oppgaver

20. Økonomisk utvikling i fattige land 
- Fattige land og regioner anno år 2000 
- Sammenlikning Tanzania – Malaysia 
- Konklusjoner 
- Sammendrag og oppgaver

21. Tåler verden fortsatt økonomisk vekst i de rike landene? 
- Problemstilling
- Nasjonalproduktet – folks velferd 
- Behov for nye BNP-beregninger? 
- Er grønne BNP-beregninger noe alternativ?
- Bærekraftig utvikling og global klimatrussel 
- Sammendrag og oppgaver

22. Internasjonalisering og globalisering
- Frihandel
- Grafisk fremstilling av handelsforholdene
- Teorien om komparative kostnader
- Illustrasjon av komparative kostnader
- Samfunnsøkonomisk tap uten frihandel
- Dagens handelsregime
- Globalisering - hvordan påvirker den utviklingen?
- Globalisering - ja eller nei?
- Sammendrag og oppgaver

23. Kan Norge unngå rikdommens forbannelse? 
- Oljen preger norsk økonomi 
- Hva skal vi bruke oljeinntektene til? 
- Eksempler på rikdommens forbannelse
- Erfaringer fra andre land som har funnet olje
- Prinsipielt om bruken av oljeinntekter
- Norges bruk av oljeinntektene 
- Avslutning 
- Sammendrag og oppgaver 
- Appendiks: Pensjonsfondet Utland

Ordforklaringer
Litteraturliste 
Stikkordliste


Utgitt i august 2010 (3. utgave)